Beantwoording Statenvragen 3735 van CDA, PvdA, GL over steunmaatregelen gemeenten voor de cultuursector

Datum besluit: 23 maart 2021


Gedeputeerde Staten hebben de Statenvragen van CDA, PvdA en Groen Links in zake steunmaatregelen gemeenten culturele sector beantwoord.

De schriftelijke vragen gaan in op de besteding van rijksmiddelen voor cultuur (€ 150 miljoen) door gemeenten. Gedeputeerde Staten vinden dit een zaak tussen Rijk en gemeenten.

Type besluit: GS-vergadering