Verkenning Nieuwe Tolbrug, brief MRDH Richtlijn Vaarwegen 2020

Datum besluit: 23 maart 2021


Door de fietspaden veiliger en comfortabeler te maken dragen we, samen met onze stakeholders, bij aan het beter en duurzaam bereikbaar maken van dorpen en steden in Zuid-Holland. Zo onderzoekt de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), samen met de betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland, hoe de fietsroute tussen Pijnacker, Nootdorp, Ypenburg en Den Haag verbeterd kan worden. Deze route kruist het Rijn-Schiekanaal. De huidige brug op de route, de Nieuwe Tolbrug, is te smal en te steil om fietsers een snelle en comfortabele verbinding te bieden. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt het aanleggen van een nieuwe (fiets)brug naast de Nieuwe Tolbrug, maar om deze te kunnen bouwen moet er afgeweken worden van de vaarwegrichtlijnen. Gedeputeerde Staten meldt per brief aan de MRDH dat in deze onderzoekende fase afgeweken mag worden van deze richtlijnen mits de consequenties daarvan in beeld worden gebracht, zodat ze later een goed besluit kunnen nemen.

Type besluit: GS-vergadering