Voorstel benoemen mogelijke pilotprojecten mbt warmteopslag MTO HTO in de bodem

Datum besluit: 23 maart 2021


De provincie werkt mee aan Europese en nationale energiedoelen om de CO2-uitstoot te verminderen en het energieverbruik te reduceren. In Zuid-Holland is veel restwarmte beschikbaar. Ook is de Zuid-Hollandse bodem geschikt voor geothermie. Bij de winning van geothermie in de bebouwde omgeving kan de gewonnen warmte in de zomer niet direct worden afgezet bij gebruikers. Voor het rendabel krijgen van geothermie-installaties in de gebouwde omgeving is het tijdelijk kunnen opslaan van deze warmte cruciaal. Wanneer dit in de ondergrond gebeurt, is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de effecten op bodem en grondwater. Echter, opslag van warmte met temperaturen hoger dan 30°C valt buiten de bestaande kaders van de Waterwet. In deze planperiode kan en wil de provincie daarom enkele vergunningen verlenen voor midden- en hogere temperatuursystemen. Deze systemen worden gezien als ‘pilot-projecten’, waarvoor uitgebreide monitoring van temperaturen, energiebalans, concentraties en microbiologische activiteit vereist is.

Type besluit: GS-vergadering