Besluit aangaan bestuursovereenkomst IBP-VP

Datum besluit: 9 maart 2021


De provincie Zuid-Holland is een tweetal bestuursovereenkomsten aangegaan met partners in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied en de Zuidwestelijke Delta in het kader van het Interbestuurlijke Programma Vitaal Platteland (IBP-VP).

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en particuliere partijen hebben de handen ineen geslagen met het IBP-VP. In de twee genoemde gebieden gaan we samen aan de slag in het landelijk gebied met landbouw en bodemdaling. Deze gebieden ontvangen op basis van een gebiedsplan Rijksfinanciering en leggen daar ongeveer 50% aan eigen cofinanciering bij. Het Rijk heeft voor IBP-VP €50mln beschikbaar gesteld en is ook partner in de uitvoering van dit programma. Het gaat daarbij om:

1.    Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta (ZWD), gehonoreerd met een bijdrage vanuit het Rijk van €4.590.000;

2.    Naar een duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden, gehonoreerd met een bijdrage vanuit het Rijk van €2.430.000;

Type besluit: GS-vergadering