Wijzigingsbesluit intern salderen en leges

Datum besluit: 9 maart 2021


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 januari 2021 een belangrijke uitspraak gedaan in het Natura 2000 / stikstofdossier: de uitspraak Logstebaan. Deze uitspraak bepaalt – kortweg gezegd – dat projecten waarvan op voorhand meteen duidelijk is dat deze geen significante effecten kunnen veroorzaken vergunningvrij zijn. Hiervoor hoeft geen natuurvergunning meer te worden aangevraagd.  De uitspraak heeft een aantal gevolgen voor de provincie Zuid-Holland onder meer op het gebied van vergunning toezicht en handhaving. Een gevolg is dat intern salderen voortaan vergunningvrij is. De provincie Zuid-Holland heeft daarom besloten de beleidsregels uit de Beleidsregels intern en extern salderen Zuid-Holland die betrekking hebben op intern salderen te schrappen. Deze hebben immers geen zin meer. Verder komt de provincie Zuid-Holland tegemoet aan aanvragers die ten onrechte een aanvraag voor een natuurvergunning hebben ingediend. Ten onrechte, omdat achteraf bezien een dergelijke vergunning niet nodig was.  Als aanvragers om die reden hun aanvraag intrekken waardoor deze niet verder in behandeling hoeven te worden genomen, dan hoeven ze geen leges te betalen. Om dit mogelijk te maken is op grond van de Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020 een nadere regel opgesteld die erin voorziet dat aanvragers in deze situatie geen leges hoeven te betalen.

Type besluit: GS-vergadering