Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Datum besluit: 11 mei 2021


Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft haar ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 ingediend bij Provinciale Staten voor zienswijze. Provinciale Staten maken middels een brief de zienswijze kenbaar en stemmen in met de ontwerpbegroting.

Type besluit: GS-vergadering