Beantwoording Statenvragen 3747 Erasmusvaart

Datum besluit: 18 mei 2021


Provinciale Staten hebben vragen gesteld over het project Erasmusvaart. Met dit project beogen het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeenten Den Haag en Westland en de provincie Zuid-Holland een nieuwe waterverbinding te realiseren tussen Den Haag en Westland. Deze nieuwe verbinding draagt bij aan het meer klimaatbestendig maken van het Delflandse watersysteem. In de antwoorden geven Gedeputeerde Staten aan wat de stand van zaken is in het project en welke vervolgstappen worden genomen.

Type besluit: GS-vergadering