Beantwoording statenvragen 3749 JA21 - Windturbineparken i.c. Windpark Spui

Datum besluit: 18 mei 2021


De fractie van JA21 heeft vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot windturbineparken en specifiek voor windpark Spui. Gedeputeerde Staten (GS) antwoorden onder andere dat zij geen aanleiding zien om de geluidsmetingen bij windpark Spui te valideren en dat het aan de exploitant is om mee te werken aan experimenten rondom het draairegime. Tijdens regulier inspectierondes bij windpark Spui zijn tot u toe geen aanvaringsslachtoffers aangetroffen. Daarnaast zijn vragen gesteld over de het toepassen van de NWEA-gedragscode, de planschade regeling en het gebruik van SF6 in windturbines.

Type besluit: GS-vergadering