Beantwoording Statenvragen 3754 PVV- Zet windturbines ver van woningen

Datum besluit: 18 mei 2021


De fractie van de PVV heeft Gedeputeerde Staten (GS) vragen gesteld over de afstand tussen een windpark en woningen met het oog op de Regionale Energie Strategieën (RES). GS benadrukt in de beantwoording dat gezondheid van bewoners van groot belang is. Daarom zet GS zich in om klimaatverandering tegen te gaan en de luchtverontreiniging te verminderen. Bij de ontwikkeling van locaties voor windenergie worden om die reden de wettelijke normen voor geluid en slagschaduw gehanteerd. Dit geeft een betrouwbaarder beeld van de effecten dan een vaste afstandsnorm, omdat rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke situatie. Om in te kunnen zetten op participatie en draagvlak voor de maatregelen, is in het Klimaatakkoord gekozen voor een proces van onderop, namelijk de RES. De provincie is daarbij één van de partners en ondersteunt regio's in dit proces.

Type besluit: GS-vergadering