Beleidsevaluaties en subsidies

Datum besluit: 18 mei 2021


Na bespreking met Provinciale Staten van de beleidsevaluatie subsidies waarbij voor 65 maatschappelijke onderwerpen is bekeken welke resultaten met subsidies zijn gehaald en wat het effect is in de maatschappij (doeltreffendheid), zijn door Provinciale Staten een aantal verzoeken gedaan. Met dit besluit geven Gedeputeerde Staten weer hoe deze verzoeken worden opgepakt. Toegezegd wordt dat er veel aandacht blijft voor de effectiviteit van bestaande en nieuwe subsidieregelingen en dat met het vaststellen van het Omgevingsbeleid ook structureel brede beleidsevaluaties uitgevoerd zullen gaan worden.

Type besluit: GS-vergadering