Intentieverklaring Responsible Applied AI Hogeschool Rotterdam

Datum besluit: 25 mei 2021


Onlangs heeft het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA middelen beschikbaar gesteld via de SPRONG regeling. SPRONG stimuleert de samenwerking tussen hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven, publieke instellingen en overheden. De Hogeschool Rotterdam is voornemens om in samenwerking met de consortiumpartners een SPRONG aanvraag voor het project Responsible Applied AI in te dienen. Dit is belangrijk omdat Artificiële Intelligentie (AI) een steeds grotere invloed op de samenleving krijgt. De provincie Zuid-Holland is verzocht om een financiële bijdrage ad. € 20.000,- p.j. voor de jaren 2021 en 2022 en deze bijdrage is noodzakelijk voor de goedkeuring van de SPRONG subsidie. Het project sluit aan bij de ambities die de provincie Zuid-Holland heeft op het gebied van digitalisering en AI. Voor tijdige indiening van de subsidieaanvraag bij het regie-orgaan SIA is het noodzakelijk dat de provincie Zuid-Holland een intentieverklaring geeft voor een mogelijke financiële bijdrage voor dit project, onder de voorwaarde dat het regie-orgaan SIA positief besluit over de ingediende subsidieaanvraag.

Type besluit: GS-vergadering