Vaststellen beleidsregel Wet Bibob

Datum besluit: 4 september 2017


Gedeputeerde Staten hebben een beleidsregel vastgesteld over de wijze waarop zij de Wet Bibob toepassen. De regel geeft aan hoe de integriteit wordt getoetst van relaties waarmee de provincie een zakelijke overeenkomst aangaat, of een vergunning of subsidie verleent. lndien relaties kunnen worden gelegd met criminele activiteiten, zoals witwassen, ontduiking van regels zoals Arbo-voorschriften en minimum loon, kunnen Gedeputeerde Staten passende maatregelen nemen om het hieruit af te leiden risico tegen te gaan.

Type besluit: GS-vergadering