Taken en bevoegdheden commissaris van de Koning
De commissaris van de Koning (CdK (Commissaris van de Koning)) wordt voor perioden van 6 jaar benoemd door de Kroon (Koning en ministerraad). Jaap Smit is met ingang van januari 2014 benoemd. De commissaris van de Koning heeft verschillende taken en bevoegdheden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Provincietaken en Rijkstaken.

Provinciale taken (GS (Gedeputeerde Staten)-portefeuille)

Als voorzitter van zowel Gedeputeerde Staten als van Provinciale Staten vervult hij een verbindende rol en ziet hij toe op de samenhang van het gevoerde beleid. Als lid van het college is de commissaris verantwoordelijk voor de onderwerpen:

  • interbestuurlijk toezicht
  • wet Bibob
  • Vlaams-Nederlandse Delta

De commissaris van de Koning heeft bijzondere bevoegdheden bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid en vervult een coördinerende rol bij de bestrijding van rampen. Daarnaast vervult de commissaris tal van representatieve taken, waaronder het begeleiden van de leden van het koninklijk huis bij officiële gelegenheden in de provincie Zuid-Holland.

Voor meer informatie over deze provinciale taken kunt u contact opnemen met het secretariaat van bureau Bestuurlijke zaken en toezicht, 0704416143.

Rijkstaken

Naast zijn provinciale taken heeft de commissaris vanuit de Grondwet specifieke taken als Rijksorgaan. De volgende Rijkstaken van de commissaris van de Koning zijn opgenomen in de Ambtsinstructie:

  • adviseren bij benoemingen van burgemeesters
  • het Kapittel adviseren over Koninklijke onderscheidingen
  • toezicht houden op de veiligheidsregio's
  • het bemiddelen bij bestuurlijke problemen tussen gemeenten
  • gevraagd en ongevraagd adviseren van de de regering

De commissaris van de Koning is verantwoordelijk voor de werving van kandidaten voor burgemeestersfuncties, die in samenspraak met gemeenteraden worden geselecteerd en voor benoeming aan de minister worden voorgedragen. Als rijksbestuurder benoemt de commissaris waarnemend burgemeesters en voert hij regelmatig gesprekken met burgemeesters over hun functioneren.

Naast deze wettelijke Rijkstaken onderhoudt de commissaris van oudsher de relaties met het Koninklijk Huis. Hij vergezelt vaak leden van het Koninklijk Huis bij hun bezoeken aan de provincie. Met enige regelmaat informeert de commissaris tijdens een gesprek de Koning over actuele ontwikkelingen en vraagstukken die spelen in Zuid-Holland.

De commissaris ontvangt geregeld brieven van inwoners van Zuid-Holland met problemen of vragen over uiteenlopende zaken. Elke brief wordt zorgvuldig behandeld en elke briefschrijver ontvangt een antwoord van de commissaris. Doel hiervan is de briefschrijver verder te helpen en met hem of haar mee te denken over een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de commissaris de briefschrijver doorverwijst naar instanties of overheden, of dat hij aandacht vraagt voor een specifieke kwestie.