Taken en bevoegdheden commissaris van de KoningJaap Smit staat als commissaris van de Koning boven de partijen en tussen de mensen. Hij is de verbinder in relaties, op inhoud en als (moreel) kompas en draagt er zo aan bij dat Zuid-Holland elke dag beter wordt.

Binnen het beleid van de provincie kunnen deze onderwerpen rekenen op specifieke aandacht van de commissaris:

 • Versterken van de verstandhouding met de grote steden;
 • Ruimtevaartcluster in Noordwijk;
 • Waterrecreatie in de provincie Zuid-Holland;
 • Vitaliteit van (kleine) kernen;
 • Aandacht voor de zuiverheid van het politieke spel;
 • Bestuurlijke integriteit;
 • Met een uitgestoken hand zorgen voor een beter benaderbare provincie.

Smit is door de Koning en de ministerraad per 1 januari 2020 herbenoemd als commissaris van de Koning. De herbenoeming volgde op aanbeveling van Provinciale Staten (PS) en is voor een periode van 6 jaar. Smit is op 1 januari 2014 als commissaris begonnen en gaat dus zijn 2e termijn in.

Smit heeft verschillende taken en bevoegdheden met een onderscheid tussen provincietaken en Rijkstaken.

Provincietaken

Als voorzitter van Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten vervult hij een verbindende rol en ziet hij toe op de samenhang van het gevoerde beleid. Als lid van het college van GS is de commissaris verantwoordelijk voor interbestuurlijk toezicht, wet Bibob en Vlaams-Nederlandse Delta.

Voor meer informatie over deze provincietaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van bureau Bestuurlijke zaken en toezicht, 0704416143.

Rijkstaken

Naast zijn provincietaken heeft de commissaris specifieke taken als Rijksorgaan:

 • adviseren bij (her)benoemingen van kroonbenoemde burgemeesters;
 • het benoemen van waarnemend burgemeesters;
 • het Kapittel adviseren over Koninklijke onderscheidingen;
 • toezicht houden op de veiligheidsregio's (bestuurlijk);
 • het bemiddelen bij bestuurlijke problemen tussen gemeenten;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering;
 • coördinerende rol gebiedsgerichte aanpak stikstof.

De commissaris is verantwoordelijk voor een goed verloop van de procedure bij een burgemeestersbenoeming. Hij ontvangt onder meer de sollicitatiebrieven (gericht aan de Koning) en nodigt kandidaten uit voor een eerste gesprek. Vervolgens deelt hij zijn selectie met de vertrouwenscommissie van de betreffende gemeente. Deze vertrouwenscommissie bestaat uit leden van de gemeenteraad. Over de uiteindelijke voordracht van de gemeente adviseert de commissaris de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor meer informatie over deze procedure, kijk op de pagina Burgemeesters.

Verder benoemt de commissaris waarnemend burgemeesters en voert hij regelmatig gesprekken met burgemeesters over de stand van zaken in de gemeente.

De commissaris houdt toezicht op het functioneren van de veiligheidsregio’s, specifiek waar het de bestuurlijke en inhoudelijke samenwerking betreft. Ook in de provinciale crisisorganisatie neemt de commissaris een centrale rol in.

Naast deze wettelijke Rijkstaken onderhoudt de commissaris van oudsher de relaties met het Koninklijk Huis. Hij vergezelt vaak leden van het Koninklijk Huis bij hun bezoeken aan de provincie.

De commissaris ontvangt geregeld brieven van inwoners van Zuid-Holland met problemen of vragen over uiteenlopende zaken. Inzet van de commissaris is om deze briefschrijvers op weg te helpen.

Voor meer informatie over de Rijkstaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van bureau Kabinet, 0704418479.