Groen, subsidieregeling Zuid-Holland 2016 (Srg), subsidie
Op basis van deze subsidieregeling kan subsidie worden verleend voor activiteiten die niet in een meerjarig gebiedsprogramma als bedoeld in de Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen Zuid-Holland 2016 passen. De SRG kent de volgende onderdelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

 1. Ganzenrustgebieden
 2. Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw
 3. Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden
 4. Groenparticipatie
 5. Betrokkenheid Groen en Natuur
 6. Verwerving en inrichting ecologische verbindingen
 7. Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998
 8. Innovatieve pilots Groene Cirkels
 9. Boerenlandpaden
 10. Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw
 11. Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk ( deze paragraaf bevat diverse onderdelen, waaronder ruiterpaden, voor meer informatie zie de tekst van de regeling)

Voorwaarden

Elk onderdeel uit de Srg heeft zijn eigen voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor subsidie in aanmerking te komen, raadpleeg hiervoor de regeling.

Tevens handig om te weten:

Subsidieaanvragen voor ganzenrustgebieden paragraaf 2.1 lopen via het  Faunafonds.

Aanvragen voor Onderhoud van Landschapselementen is niet meer mogelijk. Wel kunt u voor de al verstrekte subsidies het verantwoordingsformulier (de eigen verklaring) vinden bij de formulieren.

Voor paragraaf 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw bestaat een apart aanvraagformulier, die in de rechterkolom onder “formulieren” te vinden is.

Indieningsperiode

Voor de paragrafen 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 en 2.10 kunnen de aanvragen het hele jaar ingediend worden.

Voor paragraaf 2.3 is de openstellingsperiode van 3 oktober t/m 15 november 2018, voor nader informatie betreffende deze regeling zie op de site onder wet- en regelgeving het Provinciaal blad nr 7217 dd 2 oktober 2018. De openstellingsperiode voor 2019 moet nog nader bepaald worden.

Voor paragraaf 2.4 kan de aanvraag ingediend worden van 2 januari 2019 t/m 31 maart 2019.

Voor paragraaf 2.5 is er geen opstelling, subsidies zijn reeds verleend

Voor paragraaf 2.11 kunnen aanvragen ingediend worden vanaf 1 januari 2019 Let op ! De openstelling geldt alleen voor de volgende onderdelen: 2.11 a, 2.11 b(i), 2.11 b (vii) en 2.11 b (viii) voor de overige onderdelen is er momenteel nog geen openstelling gepland.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Denkt u aan het starten van een project over 1 of meerdere onderwerpen zoals omschreven hierboven bij 1 tot en met 10, neem dan contact op met de provincie Zuid-Holland, via .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt