Achtste Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit

Datum besluit: 13 februari 2018


De 8e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit geeft de stand van zaken over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit en de maatregelen die de provincie neemt ter verbetering van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in Zuid-Holland verbetert gestaag. Volgens de landelijke monitoring voldoet fijn stof al een aantal jaren aan de wettelijke grenswaarde. Voor stikstofdioxide is het doel in 2016 bijna bereikt. De rapportage geeft een overzicht van alle maatregelen die de provincie neemt ter verbetering van de luchtkwaliteit, samen met externe partijen. Tevens wordt in deze rapportage inzicht gegeven in de verhouding van de wettelijke normen versus de WHO-advieswaarden. In antwoord op een motie van Provinciale Staten om kort beleidsmogelijkheden ter verbetering van de luchtkwaliteit in de komende jaren te verkennen zien wij drie opties, twee gericht op maatregelen en één op de werkwijze:

1. Bij de energietransitie sturen op maatregelen die bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit

2. Bevorderen en versnellen van nul-emissie vervoer over weg en water

3. Samenwerken met het Rijk, gemeenten en de EU om deze doelen te verwezenlijken

Deze punten worden onder de aandacht gebracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van het nieuwe Nationale Actieprogramma Luchtkwaliteit dat eind 2018 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden.

Type besluit: GS-vergadering