Toerisme, subsidie
Save the date: online voorlichtingsbijeenkomst subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland op vrijdag 6 november van 11.00 tot 12.00 uur.

Voor deze openstelling is €500.000 beschikbaar.

Er zal een online informatiebijeenkomst komen. Hou deze website in de gaten voor de exacte datum en tijd en hoe u zich kunt aanmelden.

Toerisme biedt grote kansen en mogelijkheden, maar kan ook negatieve effecten hebben. De provincie ziet haar meerwaarde vooral in het in balans brengen van toerisme, door het beter aan te laten sluiten op haar maatschappelijke opgaven. Daarbij wil ze focus aanbrengen op de volgende thema’s:

 • Corona-maatregelen
 • Verduurzaming
 • Betrokkenheid eigen bewoners, met name de jeugd

Deze – vooralsnog eenmalig – opengestelde regeling biedt de gelegenheid aan overheden en ondernemers om maatregelen voor te stellen die hierop aansluiten.

Beleidsvisie

In de ‘startnotitie toerisme’ worden een groot aantal mogelijkheden genoemd hoe toerisme kan bijdragen aan de andere maatschappelijke opgaven, hoe toerisme als een ‘motor’ hiervoor kan fungeren. Bijvoorbeeld:

 • Gebruik van duurzame vervoersmiddelen, OV- en fietsgebruik stimuleren onder toeristen.
 • Stimuleren slimmere vrijetijdsmobiliteit door digitalisering en nieuwe technologie.
 • Verbetering van (kade-)voorzieningen ten behoeve van waterrecreatie en riviercruises.
 • Innovatieve digitalisering van de gastvrijheidssector zodat het toeristische aanbod beter vindbaar en boekbaar is.
 • Innovatieve Zuid-Hollandse projecten en integrale gebiedsontwikkelingen toegankelijk maken en meer bekendheid geven door toerisme.
 • Productontwikkeling om de bezoek- en beleefbaarheid van bestemmingen gekoppeld aan thematische verhaallijnen (op provinciaal en nationaal niveau) te vergroten.
 • Ondersteunen van (nieuwe) verdienmodellen voor cultureel erfgoed: materieel, immaterieel en bewegend.
 • Productontwikkeling om de bezoek- en beleefbaarheid van de natuur – met name de Nationale Parken - te vergroten.
 • Toegankelijkheid van natuur verbeteren voor verschillende toeristische doelgroepen.
 • Ondersteunen van (nieuwe) verdienmodellen voor landbouw, op het gebied van agrotoerisme en streekproducten.
 • Vergroten van bewustzijn en draagvlak met betrekking tot belangrijke provinciale opgaven zoals energietransitie, waterveiligheid en biodiversiteit.
 • Transitie van bestaande vrijetijdsvoorzieningen naar energieneutraal, circulair en klimaatrobuust.
 • Bereikbaarheid en veiligheid van toeristische locaties (hotspots) verbeteren onder andere door goede informatievoorziening en door het toevoegen van recreatieve (water) verbindingen en voorzieningen in aansluiting op bestaande bezoekersstromen.
 • Vitaliteit van het verblijfsaanbod verbeteren: verbeteren van de kwaliteit van het bestaand aanbod en de ontwikkeling van nieuwe verblijfsconcepten onder andere in combinatie met herbestemming van erfgoed.
 • Maatregelen om de druk op de leefbaarheid en biodiversiteit van bepaalde toeristische plekken en gebieden te verminderen onder andere gericht op het beïnvloeden van bezoekersstromen en het verminderen van zwerfafval.
 • Vergroening van binnensteden en gebouwen gekoppeld aan een bezoekbaar toeristisch product.

Voorwaarden

Op grond van de Subsidieregeling toerisme kan subsidie uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:

 • Een toeristisch oogmerk hebben.
 • Aantoonbaar bijdragen aan andere provinciale opgaven.
 • Een minimale eigen bijdrage van 25%.

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan overheden en ondernemingen. Particulieren en natuurlijke personen zijn uitgesloten.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €100.000 en de minimale subsidie, die wordt verstrekt, is €5.000.

Bij de beoordeling van de aanvragen worden punten toegekend afhankelijk van:

 • De relatieve hoogte van de eigen bijdrage van de aanvrager.
 • De mate waarop de aanvraag bijdraagt aan andere provinciale opgaven.
 • De mate waarin de aanvraag door meerdere lokale partijen wordt gedaan of ondersteund.
 • De mate waarin de aanvraag betrekking heeft op corona-maatregelen.
 • De mate waarin de aanvraag ondersteund wordt door de eigen bewoners.
 • De mate waarin de aanvraag betrekking heeft op verduurzaming.

De aanvragen met de hoogste punten tot het maximum van het subsidieplafond worden gehonoreerd.

Voorwaarden communicatie-uitingen

De provincie verzoekt de partijen die subsidie hebben ontvangen voor hun project in alle communicatie-uitingen over het project het officiële logo van de provincie Zuid-Holland op te nemen.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’ (Download pdf versie).

Voor het opstellen van het activiteitenplan (projectplan) kan gebruik worden gemaakt van het format projecten erfgoedlijnen.

Aanvragen kunnen op 2 manieren worden ingediend:

 1. Digitaal via het E-formulier. Voor digitaal aanvragen via het E- formulier heeft u E-herkenning, niveau 2+ nodig. E-herkenning is rechtsgeldig wanneer deze is aangevraagd op naam van de instelling die de activiteit organiseert. Wij verzoeken u niet op basis van uw persoonlijke DigiD een aanvraag in te dienen. Dit is niet rechtsgeldig en leidt tot weigering van uw aanvraag.
 2. Per post via het aanvraagformulier. Via het aanvraagformulier op deze pagina kunt u per post een aanvraag indienen.

Aanvragen die wij per mail ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Contact

Indien u vragen heeft over de subsidieregeling, kunt u die richten aan (tot 15 december 2020).

Termijn

Subsidieaanvragen door rechtspersonen, kunnen worden ingediend van 1 november tot en met 15 december. De dag van ontvangst is de dag van indiening (ontvangsttheorie).

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt