Omgevingsbeleid
Ontwikkeling Omgevingsbeleid

De provincie heeft haar beleid eenvoudiger, transparanter en toegankelijker gemaakt voor initiatiefnemers in Zuid-Holland. Al het sectorale beleid is samengevoegd in een digitaal systeem, dubbele teksten zijn er uit gehaald en samenhang is inzichtelijker gemaakt. Hiermee is een einde gekomen aan sectorale visies en nota’s. Het beleid kan nu modulair worden aangepast en daarmee kan het Omgevingsbeleid doorontwikkeld worden richting inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Omgevingsbeleid sorteert voor op de Omgevingswet

Met het samenbrengen van verschillende beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving tot 1 integraal Omgevingsbeleid sorteert de provincie voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet verplicht provincies om 1 Omgevingsvisie en een Omgevingsverordening te maken. De Zuid-Hollandse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening is per 1 april 2019 in werking getreden.

Redactioneel gewijzigd Omgevingsbeleid

In het Omgevingsbeleid is al het bestaande provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in een Omgevingsvisie en een Omgevingsverordening. Omdat onderdelen uit het Programma ruimte naar het visiedeel zijn omgezet, is het resterende deel hiervan nu onderdeel van het Omgevingsbeleid. Het gehele Omgevingsbeleid is alleen redactioneel gewijzigd, de beleidsinhoud is niet veranderd.

Onderdelen van de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een introductie op het Omgevingsbeleid, waarin opgenomen de ruimtelijke hoofdstructuur;
  • De ontwikkelrichting die is opgenomen in het deel Ambities en sturing;
  • Een beschrijving van de omgevingskwaliteit van Zuid-Holland, waaronder de provinciale inzet voor ruimtelijke kwaliteit;
  • Samenhangende beleidskeuzes, integraal toegankelijk via de digitale raadpleegomgeving.

Leefomgevingstoets (planMER)

Ten behoeve van het Omgevingsbeleid is een Leefomgevingstoets opgesteld die inzicht geeft in de huidige Leefomgevingskwaliteit van de provincie Zuid-Holland. Ook wordt inzicht gegeven in de te verwachten autonome ontwikkeling richting 2030 en de invloed van het provinciale beleid op de omgevingskwaliteit. De beleidsaanpassingen voor de Rijke Groenblauwe Leefomgeving, Kantoren en Verstedelijking & Wonen zijn ook meegenomen bij het opstellen van de Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland.

Samenhangende beleidskeuzes digitaal toegankelijk

De provincie streeft naar een optimale wisselwerking tussen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit. In ons omgevingsbeleid geven we hieraan richting, door het maken van samenhangende beleidskeuzes. Deze werken door naar uitvoeringsprogramma’s en naar regels in de verordening. De samenhangende beleidskeuzes zijn doorzoekbaar in onze digitale raadpleegomgeving.

Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid

Het provinciale omgevingsbeleid is geen statisch document, maar voortdurend in ontwikkeling: altijd klaar, nooit af. Het Omgevingsbeleid krijgt verder vorm via een opgavegerichte aanpak. Elke keer wordt alleen dát deel vernieuwd dat nodig is voor het realiseren van onze opgaven, of omdat de actualiteit daarom vraagt. Bij beleidsaanpassingen worden samenhangende beleidsonderdelen direct mee aangepast. Zo is het omgevingsbeleid altijd actueel en bevorderen we integraliteit. De delen die aan verandering onderhevig zijn, zijn te lezen in de digitale Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid.

Participatie

Bij het omgevingsbeleid is participatie belangrijk voor Zuid-Holland. De provinciale participatievisie is op 19 december 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. In de afgelopen periode heeft de provincie bij de vernieuwing van het omgevingsbeleid diverse vormen van participatie ingezet.

Middels onder meer een Summerschool in 2017, een Summerschool in 2018, een Summerschool in 2019 en Open Huis Omgevingsbeleid juli 2017Open Huis Winterfestival februari 2018, Open Huis Zomertoer augustus 2018 zijn we in gesprek gegaan over de ontwikkeling van het omgevingsbeleid.


Digitale raadpleegomgeving

Digitale raadpleegomgeving omgevingsbeleid

Het bestaande beleid voor de fysieke leefomgeving. Dit bestaande beleid is integraal toegankelijk via de digitale raadpleegomgeving.

Inspraak Ontwerp Verzamelherziening en Ontwerp wijziging Omgevingsvisie inzake tramtracé Ridderkerk

Informele consultatie concept Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Participatie

Bij het omgevingsbeleid is participatie belangrijk voor Zuid-Holland. De provinciale participatievisie is op 19 december 2018 door Provinciale Staten vastgesteld.

Ruimtelijke plannen

Hier zijn alle beschikbare plannen en verordeningen te vinden voor het Omgevingsbeleid.