Omgevingsbeleid
De provincie wil haar beleid eenvoudiger, transparanter en toegankelijker maken voor initiatiefnemers in Zuid Holland. Daarom werkt de provincie aan de vernieuwing van het Omgevingsbeleid. We voegen al het sectorale beleid samen in een digitaal systeem, halen dubbels eruit en brengen waar nodig samenhang aan. Er komt daarmee een einde aan sectorale visies en nota’s. Dat is Omgevingsbeleid in een notendop.

De Omgevingswet is een steun in de rug bij de beweging die de provincie sowieso wil maken. De provincie laat zich daarom niet afremmen door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Samenhangend beleid en realisatiekracht willen we namelijk hoe dan ook!

Waar werkt Zuid-Holland aan:

Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en programma’s

De provincie voegt alle bestaande beleidsnota’s voor de fysieke leefomgeving samen, waaronder de Visie Ruimte en Mobiliteit, het Provinciaal Waterplan, de Visie Duurzaamheid en Milieu en overige beleidsnota’s op gebied van cultuur, economie en groen. Daarnaast voegen we de huidige 17 verordeningen samen tot één Provinciale Omgevingsverordening en geven we aan met welke programma’s het beleid wordt uitgevoerd.

Omzetting van beleid

Hoewel we het Omgevingsbeleid vernieuwen, hoeft niet al het beleid op de schop. Met een groot deel van ons beleid voor de fysieke leefomgeving kunnen we nog prima uit de voeten. Dit beleid wordt beleidsneutraal omgezet naar het digitale systeem, waarna alle sectornota’s komen te vervallen.

Ambitienotitie

De ambitienotitie is de opmaat voor het vernieuwde Omgevingsbeleid van de provincie. Deze notitie is het vertrekpunt voor gesprek met onze partners. In deze notitie schetsen we de vernieuwingsambities voor Zuid-Holland en de manier waarop wij daar met onze partners aan willen werken.

Beleidsrijke processen

De vernieuwingsambities van de provincie zijn niet allemaal in zijn geheel te realiseren vanuit het bestaande beleid. Waar we voorzien dat ons beleid aanpassing behoeft, gaan we opgavegericht aan de slag. Deze opgaven zetten we halfjaarlijks op een rij in de Programmering Omgevingsbeleid.

Programmering Omgevingsbeleid

De provincie ziet het Omgevingsbeleid als een levend document. Daarom wordt elke keer alleen dat deel vernieuwd, inclusief daarmee samenhangende onderdelen, dat nodig is. Zo is het Omgevingsbeleid altijd actueel. De delen die aan verandering onderhevig zijn, zijn te lezen in de Programmering Omgevingsbeleid.

Digitalisering

Kijk nu al naar de testversie van het digitaal Omgevingsbeleid
We streven naar één integraal en opgavegericht Omgevingsbeleid in de geest van de Omgevingswet. Nog in deze Statenperiode willen wij ons bestaande (sectorale) beleid samenvoegen en op een publieksvriendelijke en transparante manier digitaal ontsluiten. Door de samenvoeging en digitalisering van ons beleid voor de fysieke leefomgeving  maken we het mogelijk om beleid, regels en uitvoering snel en in samenhang aan te passen aan de maatschappelijke vraag.

Wij nodigen u van harte uit om alvast kennis te nemen van het Omgevingsbeleid. Via deze website komt u terecht in een testomgeving waarvan de inhoud en de techniek nog doorontwikkeld en verbeterd worden.

Participatie

Participatie is belangrijk voor Zuid-Holland. De provincie gebruikt de periode tot de inwerkingtreding van de wet om te experimenteren met diverse vormen van participatie. Middels ondermeer een Summerschool, een online community en een halfjaarlijks Open Huis Zomertoer 27 t/m 30 augustus 2018, Open Huis Winterfestival 20 februari 2018 en Open Huis Vernieuwing Omgevingsbeleid 4 juli 2017 zijn we in gesprek gegaan over de vernieuwing van het Omgevingsbeleid. Tevens werkt de provincie aan een participatiecode zodat voor iedereen duidelijk is op welke manier participatie wordt vormgeven.