Omgevingsbeleid
De provincie wil haar beleid eenvoudiger, transparanter en toegankelijker maken voor initiatiefnemers in Zuid Holland. Daarom werkt de provincie aan de vernieuwing van het Omgevingsbeleid. We voegen al het sectorale beleid samen in een digitaal systeem, halen dubbels eruit en brengen waar nodig samenhang aan. Er komt daarmee een einde aan sectorale visies en nota’s. Dat is Omgevingsbeleid in een notendop.

De Omgevingswet is een steun in de rug bij de beweging die de provincie sowieso wil maken. De provincie laat zich daarom niet afremmen door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Samenhangend beleid en realisatiekracht willen we namelijk hoe dan ook!

Waar werkt Zuid-Holland aan:

Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en programma’s

De provincie voegt alle bestaande beleidsnota’s voor de fysieke leefomgeving samen, waaronder de Visie Ruimte en Mobiliteit, het Provinciaal Waterplan, de Visie Duurzaamheid en Milieu en overige beleidsnota’s op gebied van cultuur, economie en groen. Daarnaast voegen we de huidige 17 verordeningen samen tot één Provinciale Omgevingsverordening en geven we aan met welke programma’s het beleid wordt uitgevoerd.

Omzetting van beleid

Hoewel we het Omgevingsbeleid vernieuwen, hoeft niet al het beleid op de schop. Met een groot deel van ons beleid voor de fysieke leefomgeving kunnen we nog prima uit de voeten. Dit beleid wordt beleidsneutraal omgezet naar het digitale systeem, waarna alle sectornota’s komen te vervallen.

Ambitienotitie

De ambitienotitie is de opmaat voor het vernieuwde Omgevingsbeleid van de provincie. Deze notitie is het vertrekpunt voor gesprek met onze partners. In deze notitie schetsen we de vernieuwingsambities voor Zuid-Holland en de manier waarop wij daar met onze partners aan willen werken.

Beleidsrijke processen

De vernieuwingsambities van de provincie zijn niet allemaal in zijn geheel te realiseren vanuit het bestaande beleid. Waar we voorzien dat ons beleid aanpassing behoeft, gaan we opgavegericht aan de slag. Deze opgaven zetten we halfjaarlijks op een rij in de Programmering Omgevingsbeleid.

Programmering Omgevingsbeleid

De provincie ziet het Omgevingsbeleid als een levend document. Daarom wordt elke keer alleen dat deel vernieuwd, inclusief daarmee samenhangende onderdelen, dat nodig is. Zo is het Omgevingsbeleid altijd actueel. De delen die aan verandering onderhevig zijn, zijn te lezen in de Programmering Omgevingsbeleid.

Digitalisering

De provincie gaat mee in de digitale ontwikkeling van de maatschappij. Beleid dat wordt vastgelegd in boekjes hoort hier niet meer bij. Al het provinciale beleid over de fysieke omgeving is straks op één plek te vinden. U kunt straks gemakkelijk het voor uw initiatief van toepassing zijnde beleid vinden door te zoeken op locatie, thema, ambitie of onderwerp.

Participatie

Participatie is belangrijk voor Zuid-Holland. De provincie gebruikt de periode tot de inwerkingtreding van de wet om te experimenteren met diverse vormen van participatie. Middels ondermeer een Summerschool, een online community en een halfjaarlijks Open Huis Winterfestival 20 februari 2018 en Open Huis Vernieuwing Omgevingsbeleid 4 juli 2017 gaan we in gesprek over de vernieuwing van het Omgevingsbeleid. Tevens werkt de provincie aan een participatiecode zodat voor iedereen duidelijk is op welke manier participatie wordt vormgeven.

Gebiedscasussen

De provincie wil in de toekomst vooral beleid maken vanuit concrete opgaven in gebieden. Aan de hand van gebiedscasussen gaan we na of ons beleid en de opgaven in gebieden nog bij elkaar aansluiten. De provincie gaat de komende tijd aan de hand van 5 gebiedscasussen verkennen waar het beleid aan vernieuwing toe is.