Omgevingsbeleid
Ontwikkeling Omgevingsbeleid

De provincie wil haar beleid eenvoudiger, transparanter en toegankelijker maken voor initiatiefnemers in Zuid-Holland. Daarom werkt de provincie aan de vernieuwing van het omgevingsbeleid. We voegen al het sectorale beleid samen in een digitaal systeem, halen dubbele teksten eruit en brengen waar nodig samenhang aan. Hiermee komt een einde aan de sectorale visies en nota’s. Dat is de ontwikkeling van het omgevingsbeleid in een notendop.

Ontwerp-Omgevingsvisie sorteert voor op Omgevingswet

Met het samenbrengen van verschillende beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving tot 1 Omgevingsbeleid sorteert de provincie voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincies en gemeenten om een omgevingsvisie te maken. Als onderdeel van het Ontwerp-Omgevingsbeleid ligt de provinciale Ontwerp-Omgevingsvisie nu ter inzage.

Redactioneel gewijzigd ontwerp-Omgevingsbeleid

In het Ontwerp-Omgevingsbeleid is al het bestaande provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in een omgevingsvisie en een omgevingsverordening. Omdat we onderdelen uit het Programma ruimte naar het visiedeel hebben omgezet, is het resterende deel hiervan nu onderdeel van het Ontwerp-Omgevingsbeleid. Het gehele Ontwerp-Omgevingsbeleid is alleen redactioneel gewijzigd, de beleidsinhoud is niet veranderd.

Onderdelen van de Ontwerp-Omgevingsvisie

De provinciale Ontwerp-Omgevingsvisie bestaat uit de volgende onderdelen:

De introductie op het omgevingsbeleid, waarin opgenomen de ruimtelijke hoofdstructuur en een overzicht van de samenhangende beleidskeuzes per provinciale opgave.

Een beschrijving van de omgevingskwaliteit van Zuid-Holland, waaronder de provinciale inzet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dit is opgenomen onder ‘Omgevingskwaliteit’.

De ontwikkelrichting van het omgevingsbeleid. De provincie wil met haar Omgevingsvisie een uitnodigend perspectief bieden, zonder een beoogde eindsituatie te schetsen. Daarom omvat de Omgevingsvisie geen eindbeeld voor 2030 of 2050, maar wel ambities die voortkomen uit actuele maatschappelijke opgaven. De ontwikkelrichting is opgenomen onder ‘Ambities en sturing’

Leefomgevingstoets (planMER)

Ten behoeve van het ontwerp Omgevingsbeleid is een Leefomgevingstoets opgesteld die inzicht geeft in de huidige Leefomgevingskwaliteit van de provincie Zuid-Holland. Ook wordt inzicht gegeven in de te verwachten autonome ontwikkeling richting 2030 en de invloed van het provinciale beleid op de omgevingskwaliteit. De beleidsaanpassingen voor de Rijke Groenblauwe Leefomgeving, Kantoren en Verstedelijking & Wonen zijn ook meegenomen bij het opstellen van de Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland.

Samenhangende beleidskeuzes digitaal toegankelijk

De provincie streeft naar een optimale wisselwerking tussen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit. In ons omgevingsbeleid geven we hieraan richting, door het maken van samenhangende beleidskeuzes. Deze werken door naar uitvoeringsprogramma’s en naar regels in de verordening. De samenhangende beleidskeuzes zijn doorzoekbaar in onze digitale raadpleegomgeving.

Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid

Het provinciale omgevingsbeleid is geen statisch document, maar voortdurend in ontwikkeling: altijd klaar, nooit af. Het Omgevingsbeleid krijgt verder vorm via een opgavegerichte aanpak. Elke keer wordt alleen dát deel vernieuwd dat nodig is voor het realiseren van onze opgaven, of omdat de actualiteit daarom vraagt. Bij beleidsaanpassingen worden samenhangende beleidsonderdelen direct mee aangepast. Zo is het omgevingsbeleid altijd actueel en bevorderen we integraliteit. De delen die aan verandering onderhevig zijn, zijn te lezen in de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid.

Participatie

Bij het omgevingsbeleid is participatie belangrijk voor Zuid-Holland. De provinciale participatievisie is op 19 december 2018 door Provinciale Staten vastgesteld. In de afgelopen periode heeft de provincie bij de vernieuwing van het omgevingsbeleid diverse vormen van participatie ingezet. Middels onder meer een Summerschool in 2017 met 6 toekomstvisies, een Summerschool in 2018 over de vraag hoe om te gaan met de beperkte ruimte, een online community en een Open Huis Zomertoer van 27 tot en met 30 augustus 2018, Open Huis Winterfestival 20 februari 2018 en Open Huis Omgevingsbeleid 4 juli 2017 zijn we in gesprek gegaan over de ontwikkeling van het omgevingsbeleid.


Digitale raadpleegomgeving

Het bestaande beleid voor de fysieke leefomgeving. Dit bestaande beleid is integraal toegankelijk via de digitale raadpleegomgeving.

Nota van Beantwoording Ontwerp-Omgevingsbeleid

De ter inzagelegging van het Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland is op 17 december geëindigd. Het Ontwerp Omgevingsbeleid bestaat uit de Ontwerp-Omgevingsvisie, de Ontwerp-Omgevingsverordening en het Ontwerp-Programma ruimte en de Leefomgevingstoets (planMER). Op 22 januari hebben Gedeputeerde Staten het Omgevingsbeleid Zuid-Holland en de Nota van Beantwoording van de ingediende zienswijzen vastgesteld.

Provinciale Staten zullen met het oog op de ingediende zienswijzen in het provinciehuis op 1 februari 2019 een hoorzitting plannen. Vaststelling van het Omgevingsbeleid is voorzien op 20 februari 2019, waarna naar verwachting het Omgevingsbeleid in werking zal treden in het voorjaar van 2019. Vanaf dan zijn de bestaande (sectorale) plannen vervallen en is het Omgevingsbeleid het vigerend beleid van de provincie.

Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en programma Ruimte).