Omgevingsbeleid
Ontwerp-Omgevingsbeleid ter inzage

De provincie Zuid-Holland nodigt u van harte uit uw zienswijze te geven op het Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland, bestaande uit de Ontwerp-Omgevingsvisie, de Ontwerp-Omgevingsverordening en het Ontwerp-Programma ruimte. Het Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland ligt, samen met de Leefomgevingstoets (planMER), van 6 november 2018 tot en met 17 december 2018 ter inzage.

De documenten zoals die nu ter inzage liggen (ontwerp Omgevingsvisie, ontwerp Omgevingsverordening en ontwerp Programma ruimte) vindt u in het blokje ‘Ter inzagelegging’ rechts op de pagina en op ruimtelijkeplannen.nl.

Leefomgevingstoets (planMER)

Ten behoeve van het ontwerp Omgevingsbeleid is een Leefomgevingstoets opgesteld die inzicht geeft in de huidige Leefomgevingskwaliteit van de Provincie Zuid-Holland. Ook wordt inzicht gegeven in de te verwachten autonome ontwikkeling richting 2030 en de invloed van het provinciale beleid op de omgevingskwaliteit. De beleidsaanpassingen voor de Rijke Groenblauwe Leefomgeving, Kantoren en Verstedelijking & Wonen zijn ook meegenomen bij het opstellen van de Leefomgevingstoets Omgevingsbeleid Zuid-Holland.

Beleidsrijke aanpassingen Omgevingsbeleid ter inzage

Gelijktijdig met de inspraakprocedure voor het ‘ontwerp-Omgevingsbeleid’ worden de ‘ontwerp visie  rijke groenblauwe leefomgeving’ en de ‘ontwerp wijziging onderdelen omgevingsbeleid voor kantoren en verstedelijking & wonen  ter inzage gelegd. Deze afzonderlijke procedures betreffen inhoudelijke beleidsaanpassingen, die na separate vaststelling in het Omgevingsbeleid worden ingevoegd. Inhoudelijke reacties die deze beleidsonderdelen betreffen zullen we opvatten en behandelen als zienswijzen ingediend in de betreffende inspraakprocedure.

De documenten zoals die nu ter inzage liggen (ontwerp Visie rijke en groenblauwe leefomgeving en Ontwerp wijziging onderdelen omgevingsbeleid voor kantoren en verstedelijking & wonen) vindt u in het blokje ‘Ter inzagelegging’ rechts op de pagina.

Raadpleegomgeving Omgevingsbeleid

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Ontwerp-Omgevingsbeleid op 30 oktober 2018 vastgesteld. In het Ontwerp-Omgevingsbeleid is al het bestaande provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd. Het provinciale Omgevingsbeleid is toegankelijk via de de digitale raadpleegomgeving.

Zienswijzen

Wij stellen u in de gelegenheid te reageren op het ‘ontwerp-Omgevingsbeleid’, de ‘ontwerp Visie rijke groenblauwe leefomgeving’ en de ‘ontwerp Wijziging onderdelen omgevingsbeleid voor kantoren en verstedelijking & wonen. Uw eventuele opmerkingen kunt u uiterlijk 17 december 2018 aan ons kenbaar maken. De zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten betrokken bij de definitieve vaststelling van het Omgevingsbeleid.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal, via .

Vermeld hierbij ook uw adresgegevens. U kunt uw zienswijze ook per post indienen:

Provincie Zuid-Holland

Team Omgevingsbeleid

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Informatiebijeenkomst

Op 22 november tussen 10.30 en 12.00 uur staat het team Omgevingsbeleid klaar om uw (technische) vragen met betrekking tot de inspraakprocedure te beantwoorden. Wij vragen u zich vooraf hiervoor aan te melden via  Uw vragen over de inspraakprocedure kunt u ook stellen via bovengenoemd mailadres.

Redactioneel gewijzigd ontwerp-Omgevingsbeleid

In het Ontwerp-Omgevingsbeleid is al het bestaande provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in een omgevingsvisie en een omgevingsverordening. Omdat we onderdelen uit het Programma ruimte naar het visiedeel hebben omgezet, is het resterende deel hiervan nu onderdeel van het Ontwerp-Omgevingsbeleid. Het gehele Ontwerp-Omgevingsbeleid is alleen redactioneel gewijzigd, de beleidsinhoud is niet veranderd.

Belangrijkste wijzigingen ontwerp-Omgevingsbeleid voor kantoren en verstedelijking & wonen

De belangrijkste wijzigingen van het beleid en de regels voor kantoren betreffen het gaan van 13 gelijkwaardige kantorenlocaties naar een kantorenstructuur, en het verlengen van de looptijd van de regionale kantorenvisies van 3 jaar naar 5 jaar.

In de wijziging van het beleid voor verstedelijking & wonen is nadrukkelijker verwoord dat regionale woonvisies en regionale woningbouwprogramma’s door de gemeenten in samenspraak met de provincie worden gemaakt. Ook is toegevoegd de ambitie om vóór 2050 woningen klimaatrobuust ingericht en ingepast te laten zijn (conform Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie).

Belangrijkste wijzigingen ontwerp-Omgevingsbeleid voor het onderdeel Rijke groenblauwe leefomgeving

De belangrijkste wijzigingen van het beleid betreffen de volgende onderwerpen: de gezonde leefomgeving, groenblauwe stad, landschap en duurzame landbouw, herstellen en op langere termijn vergroten van de biodiversiteit in Zuid- Holland en de beleving van het landschap en erfgoed.

Ontwerp-Omgevingsvisie sorteert voor op Omgevingswet

Met het samenbrengen van verschillende beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving tot één Omgevingsbeleid sorteert de provincie voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincies en gemeenten om een omgevingsvisie te maken. Als onderdeel van het Ontwerp-Omgevingsbeleid ligt de provinciale Ontwerp-Omgevingsvisie nu ter inzage.

Onderdelen van de Ontwerp-Omgevingsvisie

De provinciale Ontwerp-Omgevingsvisie bestaat uit de volgende onderdelen:

De introductie op het omgevingsbeleid, waarin opgenomen de ruimtelijke hoofdstructuur en een overzicht van de samenhangende beleidskeuzes per provinciale opgave.

Het bestaande beleid voor de fysieke leefomgeving. Dit bestaande beleid is integraal toegankelijk via de digitale raadpleegomgeving.

Een beschrijving van de omgevingskwaliteit van Zuid-Holland, waaronder de provinciale inzet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dit is opgenomen onder ‘Omgevingskwaliteit’.

De ontwikkelrichting van het omgevingsbeleid. De provincie wil met haar Omgevingsvisie een uitnodigend perspectief bieden, zonder een beoogde eindsituatie te schetsen. Daarom omvat de Omgevingsvisie geen eindbeeld voor 2030 of 2050, maar wel ambities die voortkomen uit actuele maatschappelijke opgaven. De ontwikkelrichting is opgenomen onder ‘Ambities en sturing’.

Wettelijke kaders

De Ontwerp-Omgevingsvisie omvat de volgende wettelijk verplichte plannen:

  • de provinciale ruimtelijke structuurvisie, artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro (Wet ruimtelijke ordening))
  • het milieubeleidsplan, artikel 4.9 van de Wet milieubeheer (Wm)
  • het regionale waterplan, artikel 4.4 van de Waterwet (Ww)
  • het verkeers- en vervoersplan, artikel 5 van de Planwet verkeer en vervoer
  • de natuurvisie, artikel 1.7 van de Wet natuurbescherming (Wnb)

Ontwikkeling Omgevingsbeleid

De provincie wil haar beleid eenvoudiger, transparanter en toegankelijker maken voor initiatiefnemers in Zuid-Holland. Daarom werkt de provincie aan de vernieuwing van het omgevingsbeleid. We voegen al het sectorale beleid samen in een digitaal systeem, halen dubbele teksten eruit en brengen waar nodig samenhang aan. Hiermee komt een einde aan de sectorale visies en nota’s. Dat is de ontwikkeling van het omgevingsbeleid in een notendop.

Samenhangende beleidskeuzes digitaal toegankelijk

De provincie streeft naar een optimale wisselwerking tussen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit. In ons omgevingsbeleid geven we hieraan richting, door het maken van samenhangende beleidskeuzes.  Deze werken door naar uitvoeringsprogramma’s en naar regels in de verordening. De samenhangende beleidskeuzes zijn doorzoekbaar in onze digitale raadpleegomgeving.

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Het omgevingsbeleid bestaat uit twee kaderstellende instrumenten: de omgevingsvisie en de omgevingsverordening. Daarnaast zijn in ons omgevingsbeleid operationele doelstellingen opgenomen, zodat zichtbaar is hoe de provincie zelf invulling geeft aan de realisatie van haar beleid. Deze operationele doelstellingen maken onderdeel uit van verschillende uitvoeringsprogramma’s en –plannen, zoals het Programma ruimte en het Programma mobiliteit.

Programmering Omgevingsbeleid

Het provinciale omgevingsbeleid is geen statisch document, maar voortdurend in ontwikkeling: altijd klaar, nooit af. Het Omgevingsbeleid krijgt verder vorm via een opgavegerichte aanpak. Elke keer wordt alleen dát deel vernieuwd dat nodig is voor het realiseren van onze opgaven, of omdat de actualiteit daarom vraagt. Bij beleidsaanpassingen worden samenhangende beleidsonderdelen direct mee aangepast. Zo is het omgevingsbeleid altijd actueel en bevorderen we integraliteit. De delen die aan verandering onderhevig zijn, zijn te lezen in de Programmering Omgevingsbeleid (docx, 51 kB).

Participatie

Bij het omgevingsbeleid is participatie belangrijk voor Zuid-Holland. De provincie werkt momenteel aan een participatiecode zodat voor iedereen duidelijk is op welke manier participatie wordt vormgeven. In de afgelopen periode heeft de provincie bij de vernieuwing van het omgevingsbeleid diverse vormen van participatie ingezet. Middels onder meer een Summerschool in 2017 met 6 toekomstvisies, een Summerschool in 2018 over de vraag hoe om te gaan met de beperkte ruimte, een online community en een Open Huis Zomertoer van 27 tot en met 30 augustus 2018, Open Huis Winterfestival 20 februari 2018 en Open Huis Omgevingsbeleid 4 juli 2017 zijn we in gesprek gegaan over de ontwikkeling van het omgevingsbeleid.


Digitale raadpleegomgeving

Afbeelding-digitale-raadpleegomgeving

Het Omgevingshuis

Afbeelding Het Omgevingshuis schema

Vragen en antwoorden

Hier vindt u de vragen en antwoorden over Omgevingsbeleid - versie september 2018