Ontheffingsverzoek (ontwerp)bestemmingsplan, aanbiedenRuimtelijke plannen moeten voldoen aan de regels in de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019. In gevallen waarbij het gemeentelijk ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 te dienen provinciale belangen, bestaat er aanleiding om voor die situatie ontheffing te verlenen (zie artikel 6.29 tot en met 6.31 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019).

Een ontheffing kan uitsluitend worden verleend voor onvoorziene, incidentele gevallen. De provincie gaat zeer terughoudend om met het verlenen van ontheffingen. Gelet op het incidentele karakter van de ontheffing wordt u aangeraden om voorafgaand aan het ontheffingsverzoek met uw contactpersoon bij de provincie te overleggen.

Proces

Voor verzoeken om ontheffing voor afwijking van de regels van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 is het gebruik van het e-formulier Aanbieden ontheffingsverzoeken verplicht.

U stuurt het ontheffingsverzoek via het e-formulier uit naam van het college van burgemeester en wethouders. Het ontheffingsverzoek kan namens het college van burgemeester en wethouders ingediend worden door het e-formulier in te vullen. Het verzoek moet in overeenstemming zijn met het door de gemeenteraad vastgesteld beleid. Gedeputeerde Staten streven ernaar het verzoek in binnen 8 weken te beoordelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan brengen wij u daarvan tijdig op de hoogte.

Verleende ontheffing

Als Gedeputeerde Staten de ontheffing hebben verleend, neemt de gemeente de verleende ontheffing op in het (ontwerp)bestemmingsplan, zodat belanghebbenden weten dat voor een onderdeel van het bestemmingsplan een ontheffing is verleend en dit eventueel kunnen betrekken bij hun zienswijzen en/of beroepschriften tegen het bestemmingsplan.

Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Als er na 2 jaar nog geen bestemmingsplan is vastgesteld waarbij gebruik is gemaakt van de verleende ontheffing, dan kan deze geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.

Geweigerde ontheffing

Indien Gedeputeerde Staten de ontheffing weigeren, kan het college hiertegen bezwaar en/of beroep instellen. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Contact

Vragen over de e-formulieren kunt u stellen aan uw contactpersoon bij de provincie of via telefoonnummer 070-441 6919.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt