Campussen, subsidie
Let op! Op 15 januari 2019 is het subsidieplafond voor de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland bereikt. Nieuwe aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Later dit jaar volgt een tweede tranche. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

De provincie Zuid-Holland stelt middelen beschikbaar om de ontwikkeling van campussen in Zuid-Holland te versnellen. Campussen nemen een belangrijke positie in als brandpunt voor innovatie en (nieuw) ondernemerschap. Ze zijn de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Om deze belangrijke positie te behouden en verder uit te kunnen bouwen, zijn investeringen noodzakelijk.

Met de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland wil de provincie bijdragen aan de versterking en doorontwikkeling van campussen. De Subsidieregeling is beschikbaar voor de campussen Leiden Bio Science Park, TU Delft Campus en Space Campus Noordwijk. Subsidiabele activiteiten in de subsidieregeling zijn:

 1. het realiseren van onderzoeksinfrastructuur
 2. de bouw, het upgraden en de exploitatie van innovatieclusters op de campussen

Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus

De subsidieregeling is beschikbaar voor de campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus. Als campussen van ‘nationaal belang’ zijn zij de belangrijkste bron van werkgelegenheid, innovatie en ondernemerschap. De paragrafen 2 en 3 van deze subsidieregeling hebben betrekking op deze campussen. Het beschikbare budget voor deze paragrafen is €1.500.000 voor het jaar 2019.

Space Campus Noordwijk

De subsidieregeling is daarnaast beschikbaar voor de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk. De ontwikkeling van Space Campus Noordwijk is onderdeel van de Regiodeal ‘ESTEC en Space Campus Noordwijk’ die de provincie Zuid-Holland in 2018 met diverse partners heeft gesloten.

Space Campus Noordwijk is het perspectief voor de doorontwikkeling van het Space Business Park en ESTEC tot een internationaal georiënteerde locatie voor open innovatie, als onderdeel van de Europese en Nederlandse ruimtevaartsector. De paragrafen 4 en 5 van deze Subsidieregeling hebben betrekking op Space Campus Noordwijk. Momenteel zijn voor dit onderdeel van de subsidieregeling nog geen middelen beschikbaar gesteld. In de loop van 2019 zal hierover meer bekend worden gemaakt.

Voorwaarden

Subsidie voor de campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

Paragraaf 2: Onderzoeksinfrastructuur campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • de bouw of het upgraden van onderzoeksinfrastructuur op de campus.

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan rechtspersonen. De activiteiten vinden plaats op het grondgebied van Leiden Bio Science Park of TU Delft Campus. De provincie subsidieert maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Het gevraagd subsidiebedrag is minimaal € 50.000,- en maximaal €500.000.

In aanmerking komen de investeringskosten in de vorm van:

 • kosten van de investeringen in immateriële activa
 • kosten van de investeringen in materiële activa

Paragraaf 3: Bouw, upgrade en exploitatie van de campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 1. de bouw of het upgraden van innovatieclusters op de campus;
 2. het aansturen van het innovatiecluster ter bevordering van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen of toeleiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten;
 3. de marketing van het innovatiecluster om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te trekken en de zichtbaarheid te verhogen; en
 4. het beheer van de faciliteiten van het innovatiecluster, de organisatie van opleidingsprogramma's, workshops en conferenties ter ondersteuning van kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking.

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan clusterorganisaties. De activiteiten vinden plaats op het grondgebied van Leiden Bio Science Park of TU Delft Campus. De provincie subsidieert maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Het gevraagd subsidiebedrag is minimaal €50.000 en maximaal €500.000.

Voor onderdeel a) komen in aanmerking de investeringskosten in de vorm van

 • kosten van de investeringen in immateriële activa
 • kosten van de investeringen in materiële activa

Voor onderdelen b tot en met d komen in aanmerking de door de clusterorganisatie gemaakte personeels­kosten en administratieve kosten, met inbegrip van de algemene kosten, met betrekking tot de hierboven genoemde activiteiten.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de pagina subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

U wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de provincie voor een oriënterend gesprek, waarin we de regeling nader kunnen toelichten en u kunnen helpen zo snel mogelijk een kansrijke aanvraag voor te bereiden.

Contact

Met vragen neemt u contact op met bureau Economische Zaken met Sam van der Schaaf, via rs.vander.schaaf@pzh.nl.

Termijn

Aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2019 worden ingediend.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt