Ontheffingsverzoek (ontwerp)bestemmingsplan, aanbieden
Als Gedeputeerde Staten de ontheffing hebben verleend, neemt de gemeente de verleende ontheffing op in de toelichting op het (ontwerp)bestemmingsplan, zodat belanghebbenden weten dat voor een onderdeel van het bestemmingsplan een ontheffing is verleend en dit eventueel betrekken bij hun zienswijzen en/of beroepschriften tegen het (ontwerp)bestemmingsplan. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Als er na 2 jaar nog geen bestemmingsplan is vastgesteld waarbij gebruik is gemaakt van de verleende ontheffing, dan kan deze geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.

Indien Gedeputeerde Staten de ontheffing weigeren kan het college hiertegen bezwaar en/of beroep instellen.

Voorwaarden

In gevallen waarbij het gemeentelijk ruimtelijk beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met de Verordening ruimte 2014 te dienen provinciale belangen, bestaat er aanleiding om voor die situatie ontheffing te verlenen. Benadrukt wordt dat de ontheffingsbevoegdheid alleen is bedoeld voor onvoorziene, incidentele gevallen. De provincie gaat zeer terughoudend om met het verlenen van ontheffingen voor ontwikkelingen binnen de EHS.

Contact

Voor verzoeken om ontheffing voor afwijking van de regels van de Verordening ruimte 2014 is het gebruik van het e-formulier Aanbieden ontheffingsverzoeken verplicht

U stuurt het ontheffingsverzoek via het e-formulier uit naam van het College van burgemeester en wethouders. Het verzoek moet in overeenstemming zijn met het door de gemeenteraad vastgesteld beleid.

Gelet op het incidentele karakter van de ontheffing wordt u aangeraden om voorafgaand aan het ontheffingsverzoek met uw contactpersoon bij de provincie te overleggen.

Vragen over de e-formulieren kunt u stellen via telefoonnummer 070 441 6919 of aan uw contactpersoon binnen de provincie.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Bijgewerkt