Groen, subsidieregeling Zuid-Holland 2016 (Srg), subsidie
Op basis van deze subsidieregeling kan subsidie worden verleend voor activiteiten die niet in een meerjarig gebiedsprogramma als bedoeld in de Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen Zuid-Holland 2016 (Sgg) passen. De Srg kent de volgende onderdelen:

2.1 Ganzenrustgebieden;

2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw;

2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;

2.4 Groenparticipatie;

2.5 Betrokkenheid Groen en Natuur;

2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen;

2.7 Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998;

2.8 Innovatieve pilots Groene Cirkels;

2.9 Boerenlandpaden;

2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw;

2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk (deze paragraaf bevat diverse onderdelen, waaronder ruiterpaden, voor meer informatie zie de tekst van de regeling).

Voor 2020 is er alleen een subsidieplafond beschikbaar voor de volgende onderdelen; 2.1, 2.6, 2.7, 2.9 en 2.10. Alleen voor deze onderdelen kan dit jaar een subsidieaanvraag worden ingediend.

Gedeputeerde Staten (GS (Gedeputeerde Staten)) besluiten over de verdeling van financiële middelen over de verschillende onderwerpen. Zo kan GS besluiten tot wijziging van bestaande subsidieplafonds of het vaststellen van nieuw subsidieplafonds. Deze besluiten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad en geplaatst op deze website pagina. U wordt daarom geadviseerd om deze website pagina in de gaten te houden. Voor vragen over de mogelijkheden kunt u ook met ons contact opnemen.

Voorwaarden

Elk onderdeel uit de Srg heeft eigen voorwaarden waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Raadpleeg voor een overzicht van de voorwaarden de regeling.

Indieningsperiode

Voor de paragrafen 2.6, 2.7, 2.9 en 2.10 kunt u gedurende het gehele jaar subsidie aanvragen.

Voor paragraaf 2.3 is er een openstelling tot 20 mei 2020.

Tevens handig om te weten:

  • Voor paragraaf 2.1 'Ganzenrustgebieden'vraagt u subsidie aan via het Faunafonds.
  • Voor paragraaf 2.10 'Stimulering maatschappelijke initiatieven'op Duurzame Landbouw bestaat een apart aanvraagformulier. Dit formulier vindt u onder ‘Formulieren’.

Heeft u subsidie aangevraagd via de Uitvoeringsregeling Groen voor het onderdeel 'Onderhoud van Landschapselementen', dan vindt u het verantwoordingsformulier (de eigen verklaring) onder ‘Formulieren’. Het is niet meer mogelijk om voor dit onderdeel subsidie aan te vragen.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de provinciale website op de pagina over subsidies.

Ontvangt u een subsidiebeschikking? Dan zijn naast de regels van de specifieke regeling, ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’. Let op: het aanvragen van de benodigde ‘e-herkenning’ kan een maand duren, dus start op tijd.

Voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’. Dit vindt u onder ‘Formulieren’.

De subsidieaanvraag bestaat uit:

  • Het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende aanvraagformulier;
  • Plan van aanpak/activiteitenplan;
  • Sluitende begroting met onderbouwing van de aangegeven kosten. Let op: een begroting op basis van te leveren prestaties;
  • Uittreksel van Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 jaar oud);
  • Laatst opgemaakte statuten danwel oprichtingsacte als u een rechtspersoon bent en niet eerder subsidie aangevraagd heeft;
  • Laatst opgemaakte jaarrekening (met controleverklaring) als u een rechtspersoon bent en niet eerder subsidie heeft aangevraagd;
  • Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring. Bovendien geldt dit voor alle aanvragers, dus ook voor (semi)overheden.

Onvolledige aanvragen worden niet geaccepteerd. Wilt u zeker weten dat uw aanvraag volledig is, dien deze dan ruim voor de sluitingsdatum in.

Contact

Bent u van plan om subsidie aan te vragen? Neem dan met ons contact op, via .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt