Bedrijventerreinen, planvormingsubsidieDe provincie wil het in stand houden en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen stimuleren.

Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten op een bedrijventerrein:

a. het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging

b. het uitvoeren van een oriënterend vooronderzoek, gericht op het doen van een in voldoende mate ondersteund verzoek aan een gemeente tot het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

c. het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het maken van een businesscase voor:

  1. energiebesparing bij bedrijven op het bedrijventerrein
  2. het opwekken van duurzame energie op het bedrijventerrein
  3. de aanleg van een collectief glasvezelnet op het bedrijventerrein
  4. collectieve camerabeveiliging op het bedrijventerrein
  5. het verbeteren van de verkeersveiligheid en/of de parkeermogelijkheden op het bedrijventerrein
  6. het oprichten of het verbeteren van collectief woon- werkverkeer voor op het bedrijventerrein werkzame werknemers
  7. het bevorderen van groen en biodiversiteit op het bedrijventerrein

d. het door een gebiedsmanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau laten maken van een analyse van kansen en verbeterpunten voor het bedrijventerrein op het gebied van kwaliteit en verduurzaming.

Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, leiden tot in stand houden en verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen in de provincie Zuid-Holland.

Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan ondernemersverenigingen die op de betreffende bedrijventerreinen actief zijn, een stichting BIZ, of aan een gemeente.

Voorwaarden

  • Het project moet betrekking hebben op een bedrijventerrein (paars gekleurd op een bestemmingsplan) in de provincie Zuid-Holland.
  • De aanvraag moet vergezeld gaan van commitmentbrieven, waaruit blijkt dat de ‘andere’ partijen’ het project ondersteunen en een offerte van de partij die het project, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, gaat uitvoeren.
  • De aanvraag wordt pas door de provincie in behandeling genomen als deze volledig is.

Voor alle voorwaarden: zie de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen.

Aanpak

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Wij adviseren u via het ‘e-formulier’ uw aanvraag in te dienen omdat dit de behandeling versnelt en omdat dan ook vervolgcorrespondentie via het ‘e-formulier correspondentie’ kan plaatsvinden.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder http://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn dop subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager wel de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken, maar de datum waarop de aanvraag volledig is geldt als indiendatum. Toewijzing vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt €500.000.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via of via 0704416622.

Termijn

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen dan de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst. Toewijzing vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget is €500.000. Subsidiabele kosten tot en met €10.000 komen nu voor 75% subsidie in aanmerking. Als de subsidiabele kosten van het project meer dan €10.000 bedragen, dan bedraagt de subsidie €7.500,00 plus 50% van de subsidiabele kosten boven de €10.000. In totaal bedraagt de subsidie nooit meer dan €35.000.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP De Haag