Campussen, subsidieLet op! Op 1 oktober 2021 om 9.00 uur zal de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland weer open gaan. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 17.00 uur. Het aanvraagformulier kunt u alvast downloaden om uw aanvraag voor te bereiden. Uw definitieve aanvraag kunt u vanaf 1 oktober indienen met het e-formulier. Hiervoor verschijnt een link op deze pagina.

De provincie Zuid-Holland stelt middelen beschikbaar om de ontwikkeling van campussen in Zuid-Holland te versnellen. Campussen nemen een belangrijke positie in als brandpunt voor innovatie en (nieuw) ondernemerschap. Ze zijn de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Om deze belangrijke positie te behouden en verder uit te kunnen bouwen, zijn investeringen noodzakelijk.

Met de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland wil de provincie bijdragen aan de versterking en doorontwikkeling van campussen. De Subsidieregeling is beschikbaar voor de campussen Leiden Bio Science Park, TU Delft Campus en Space Campus Noordwijk. Subsidiabele activiteiten in de subsidieregeling zijn:

 1. het realiseren van onderzoeksinfrastructuur
 2. de bouw, het upgraden en de exploitatie van innovatieclusters op de campussen

Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus

De subsidieregeling is beschikbaar voor de campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus. Als campussen van ‘nationaal belang’ zijn zij de belangrijkste bron van werkgelegenheid, innovatie en ondernemerschap. De paragrafen 2 en 3 van deze subsidieregeling hebben betrekking op het Leiden Bio Science Park. De paragrafen 2a en 3a zijn voor de TU Delft Campus.

Space Campus Noordwijk

De subsidieregeling is daarnaast beschikbaar voor de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk. De ontwikkeling van Space Campus Noordwijk is onderdeel van de Regiodeal ‘ESTEC en Space Campus Noordwijk’ die de provincie Zuid-Holland in 2018 met diverse partners heeft gesloten.

Space Campus Noordwijk is het perspectief voor de doorontwikkeling van het Space Business Park en ESTEC tot een internationaal georiënteerde locatie voor open innovatie, als onderdeel van de Europese en Nederlandse ruimtevaartsector. De paragrafen 4 en 5 van deze Subsidieregeling hebben betrekking op Space Campus Noordwijk.

Voorwaarden

Subsidie voor de campussen kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

Onderzoeksinfrastructuur (§ 2, 2a en 4)

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • de bouw of het upgraden van onderzoeksinfrastructuur op de campus

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan rechtspersonen. De activiteiten vinden plaats op het grondgebied van de campus van de aanvrager. De provincie subsidieert maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. In aanmerking komen de investeringskosten in de vorm van:

 • kosten van de investeringen in immateriële activa
 • kosten van de investeringen in materiële activa

Bouw, upgrade en exploitatie (§ 3, 3a en 5)

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 1. de bouw of het upgraden van innovatieclusters op de campus
 2. het aansturen van het innovatiecluster ter bevordering van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen of toeleiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten
 3. de marketing van het innovatiecluster om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te trekken en de zichtbaarheid te verhogen, en
 4. het beheer van de faciliteiten van het innovatiecluster, de organisatie van opleidingsprogramma's, workshops en conferenties ter ondersteuning van kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan clusterorganisaties. De activiteiten vinden plaats op het grondgebied van  de campus van de aanvrager. De provincie subsidieert maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.

Voor onderdeel a) komen in aanmerking de investeringskosten in de vorm van

 • kosten van de investeringen in immateriële activa
 • kosten van de investeringen in materiële activa

Voor onderdelen b tot en met d komen in aanmerking de door de clusterorganisatie gemaakte personeels­kosten en administratieve kosten, met inbegrip van de algemene kosten, met betrekking tot de hierboven genoemde activiteiten.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de pagina subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

U wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de provincie voor een oriënterend gesprek, waarin we de regeling nader kunnen toelichten en u kunnen helpen zo snel mogelijk een kansrijke aanvraag voor te bereiden.

Contact

Met vragen neemt u contact op met bureau Economische Zaken met Sam van der Schaaf, via .

Termijn

Aanvragen kunnen vanaf 1 oktober 2021 om 09.00 uur worden ingediend. De aanvraagperiode sluit op 31 december 2021 om 17.00 uur.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt