Deelakkoorden Human Capital, subsidieDe provincie Zuid-Holland is mede-initiatiefnemer van het Human Capital akkoord Zuid-Holland. Insteek van het akkoord is om het Zuid-Hollands bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar voldoende en gekwalificeerd personeel, werknemers bij-, her- of om te scholen, het bestaande arbeidspotentieel beter te benutten en het organiserend vermogen en de uitvoeringskracht te vergroten. Werkgevers en werknemers worden met deze insteek voorbereid op de nieuwe economie.

Met deze subsidieregeling stelt de provincie Zuid-Holland middelen beschikbaar om deelakkoorden Human Capital in Zuid-Holland ten uitvoer te brengen. Deelakkoorden maken duidelijk welke inspanningen deelnemende partijen ondernemen om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Zuid-Hollands Human Capital akkoord en daarmee bij te dragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Een goed functionerende arbeidsmarkt geldt namelijk als een positieve en onderscheidende concurrentiefactor, wat weer goed is voor de regionale economie.

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan de penvoerder van een samenwerkingsverband die belast is met de coördinatie van een deelakkoord.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen is er een ondertekend deelakkoord nodig. Dit moet ondertekend zijn door ten minste 3 partijen, waarvan ten minste één werkgever of werkgeversorganisatie en de Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland.

De subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • kosten die de penvoerder maakt voor de coördinatie, projectleiding, ondersteuning en communicatie van het deelakkoord
  • kosten voor instrumentontwikkeling
  • kosten voor de ontwikkeling van een scholingsaanbod
  • kosten voor de certificering van het ontwikkelde scholingsaanbod
  • kosten voor de realisatie van transities van werk naar werk over sector- en regiogrenzen
  • kosten voor het uitbreiden van arbeidsuren van onderbenutte deeltijdwerkers
  • kosten voor het aantrekken en behouden van internationaal talent

Voor alle voorwaarden: zie de Subsidieregeling deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland.

Contact

Met vragen neemt u contact op met bureau Economische Zaken met Ron Brans, via .

Termijn

Aanvragen kunnen vanaf 7 februari 2020 worden ingediend. De aanvraagperiode sluit op 31 december 2023.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt