POP3, 3: LEADER, subsidieGaat u subsidie aanvragen binnen deze regeling? Lees dan eerst de algemene informatie en voorwaarden op de pagina POP-3, uitvoeringsregeling, subsidie.

Achtergrond

LEADER is een onderdeel van POP3. LEADER is de afkorting voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale.

LEADER is een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Innovatie, samenwerking en integrale projecten zijn sleutelwoorden voor LEADER.

De Lokale Actie Groepen (LAG) leiden de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Voor POP3 in de provincie Zuid-Holland betreft het de LAG Holland Rijnland en LAG Polders met Waarden. Beide LAGs leiden de plaatselijke ontwikkeling aan de hand van hun Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Hierin staan selectiecriteria, waarmee projecten worden beoordeeld om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie. De Gedeputeerde Staten (GS) hebben in november 2015 de LOS van beiden LAGs goedgekeurd.

Voor het gebied Holland Rijnland kan subsidie worden aangevraagd binnen de thema's 'gezondheid van mens en leefomgeving' en 'circulaire economie'. Voor Polders met Waarden zijn dit de thema's 'relatie stad en land' en 'duurzaamheid'.

Indienen aanvraag

Partijen kunnen doorlopend subsidie aanvragen in de volgende openstellingsperiode:

 • Van 29 maart 2021 tot en met 28 november 2022

Let op: in het openstellingsbesluit (zie ‘wet- en regelgeving’) zijn de data opgenomen voor 2021 en 2022 waarop uiterlijk een aanvraag moet worden ingediend om te kunnen worden beoordeeld in de eerstvolgende vergadering van de betreffende LAG.

Het openstellingsbesluit bevat de volgende indieningsdata:

 • 29 maart 2021
 • 31 mei 2021
 • 7 juli 2021
 • 30 augustus 2021
 • 25 oktober 2021
 • 20 december 2021
 • 28 februari 2022
 • 25 april 2022
 • 20 juni 2022
 • 22 augustus 2022
 • 17 oktober 2022
 • 28 november 2022

Denk bij het aanvragen van de subsidie aan de benodigde voorbereidingstijd voor het gebruik van e-herkenning (dit kan enkele weken duren), het invoeren van uw gegevens via DigiD en het uploaden van verplichte bijlagen. Zie voor meer informatie de pagina 'inloggen, ondertekenen en machtigen'.

Wilt u een aanvraag indienen? Dan wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de LAG in het betreffende gebied.

Rangschikking

De LAG vergadert na elke indieningsdatum om de ingediende aanvragen te beoordelen op basis van de LOS en GS te adviseren over het wel of niet verlenen van LEADER subsidie. De deelplafonds worden verdeeld op basis van de rangschikking die volgt uit de beoordelingen van de LAGs.

Deze werkwijze kan worden gezien als een reeks korte tenders, met als doel dat aanvragers gedurende het hele jaar kansen hebben om hun aanvraag in te dienen. Het is dus niet een doorlopende openstelling, waarin het deelplafond wordt verdeeld op basis van datum van binnenkomst.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:

 • Uitvoering is nog niet gestart, oftewel er is nog geen financiële overeenkomst gesloten.
 • Formeel besluit voor gemeentelijke cofinanciering. Hiervoor kunt u gebruik maken van het format cofinancieringsverklaring. U vindt dit format onder 'Formulieren'.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen een bijdrage te leveren aan de LOS van de betreffende LAG. Via onderstaande links vindt u:

Aanpak

Het format voor het doen van een aanvraag, en de verplichte bijlagen, kunt u vinden op de website van beide lokale actiegroepen:

U dient uw aanvraag in via het POP-3 webportal. Hier dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op: www.eherkenning.nl/.

Het opsturen van gegevens als gevolg van een verzoek om aanvullende informatie kunt u eveneens via bovenstaande weblink uitvoeren.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP-3 team via

Wet- en regelgeving

Subsidie

Het volgende komt in aanmerking voor bekostiging vanuit de subsidie:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende zaken
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
 • personeelskosten
 • de kosten van architecten en ingenieurs
 • de kosten van externe adviseurs
 • de kosten van haalbaarheidsstudies
 • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware
 • de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken
 • bijdragen in natura
 • de kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde van de activa
 • niet verrekenbare of niet compensabele BTW
 • de kosten van roerende zaken
 • reis en verblijfkosten
 • de kosten voor promotie en publiciteit
 • voorbereidingskosten

Beoordeling aanvraag

De eerste stap na indiening is het uitvoeren van de acceptatietoets door Bureau Subsidies van de provincie. In de acceptatietoets wordt gecontroleerd of de aanvraag voldoet aan de eisen van de LEADER subsidieregeling. Alle aanvragen die positief door de toets komen worden doorgezet naar de betreffende LAG voor de beoordeling in de LAG vergadering.

Voor het LEADER gebied Holland-Rijnland adviseert de LAG Holland-Rijnland over de ingediende subsidieaanvragen.Voor het LEADER gebied Polders met Waarden is dat de LAG Polders met Waarden.

Het advies van de betreffende LAG wordt gegeven op basis van de beoordelingsformulieren die in de bijlagen van een openstellingsbesluit zijn opgenomen.

Voor alle subsidieaanvragers is het mogelijk om in de LAG vergadering, voordat het oordeel wordt gegeven, een presentatie te geven voor extra toelichting op het projectplan.

Alleen subsidieaanvragen die, blijkens de beoordelingsformulieren, minimaal in voldoende mate een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de LOS komen voor subsidie in aanmerking.

Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP-3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt