Erfgoedlijnen, subsidieAanvragen kunnen op twee manieren worden ingediend:

1, digitaal via het E-formulier. Voor digitaal aanvragen via het E- formulier heeft u E-herkenning nodig. E-herkenning is rechtsgeldig wanneer deze is aangevraagd op naam van de instelling die de activiteit organiseert. Wij verzoeken u niet op basis van uw persoonlijke Digi-D een aanvraag in te dienen.

2, per post via het aanvraagformulier. Via het aanvraagformulier op deze pagina kunt u per post een aanvraag indienen.

Aanvragen die wij per -mail ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen kunnen worden ingediend nadat het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 is gepubliceerd in het Provinciaal Blad. In het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 zijn de projecten en de aanvragers opgenomen die in aanmerking komen voor subsidie. De aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 21 januari 2021.

De provincie werkt samen met partijen aan een beter beschermd, beleefbaar en benut cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Dit doet zij door de gezamenlijke ontwikkeling van 7 erfgoedlijnen. In het Maatregelenpakket erfgoedlijnen zijn de projecten opgenomen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het Maatregelenpakket erfgoedlijnen voor het betreffende uitvoeringsjaar vast.

Erfgoed vormt een immens kapitaal voor bewoners, recreanten, bedrijfsleven en toeristen. Zeker de grote monumentale complexen en structuren op het raakvlak van landschap, natuur en water. Van belang is dat bewoners, scholieren, toeristen en ondernemers weten dat het erfgoed er is en dat zij er kunnen komen. De provincie wil dan ook samen met andere partijen de handen ineenslaan om erfgoed te beschermen, beleefbaar te maken en te benutten. En om het erfgoed door te geven aan de generaties na ons.

Beleidsvisie

In de Omgevingsvisie Zuid-Holland staan 7 erfgoedlijnen centraal:

  1. Limes in Zuid-Holland
  2. Landgoederenzone
  3. Waterdriehoek
  4. Oude Hollandse Waterlinie
  5. Trekvaarten
  6. Historisch Haringvliet
  7. Atlantikwall

Deze erfgoedlijnen vormen een geografische structuur (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, enzovoort) die meerdere monumentale stippen met één gemeenschappelijk historisch verhaal verbinden tot 1 streep of lijn op de kaart. Erfgoedlijnen zijn samenstellingen van erfgoed, landschap en water, die kwaliteit verschaffen aan de ruimte en beschikken over groot recreatief en toeristisch potentieel.

De erfgoedlijnen kunnen alleen worden gerealiseerd door de inzet van vele partijen. Daarom zijn per erfgoedlijn netwerktafels gevormd, waaraan alle betrokken partijen kunnen deelnemen (open netwerken). De netwerktafels hebben een streefbeeld geformuleerd met een logisch daaruit voortvloeiende agenda van activiteiten en projecten.

Voorwaarden

Op grond van de Subsidieregeling erfgoedlijnen kan subsidie uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de bescherming, beleefbaarheid en benutting van de 7 erfgoedlijnen uit de Omgevingsvisie Zuid-Holland, die zijn opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen.

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan de rechtspersonen en voor activiteiten die zijn opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen.

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat is opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen voor de betreffende activiteit.

Voorwaarden communicatie-uitingen

De provincie verzoekt de partijen die subsidie hebben ontvangen voor hun project in alle communicatie-uitingen over het project de onderstaande kernboodschap over de erfgoedlijnen op te nemen:

Bunkers, kastelen, landgoederen en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. De provincie maakt het - samen met anderen - mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden.

Daarnaast kan in de communicatie gebruik gemaakt worden van het officiële logo van de provincie Zuid-Holland.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’

Voor het opstellen van het activiteitenplan (projectplan) kan gebruik worden gemaakt van het format projecten erfgoedlijnen.

Aanvragen kunnen op twee manieren worden ingediend:

  1. Digitaal via het E-formulier. Voor digitaal aanvragen via het E- formulier heeft u E-herkenning nodig. E-herkenning is rechtsgeldig wanneer deze is aangevraagd op naam van de instelling die de activiteit organiseert. Wij verzoeken u niet op basis van uw persoonlijke Digi-D een aanvraag in te dienen.
  2. Per post via het aanvraagformulier. Via het aanvraagformulier op deze pagina kunt u per post een aanvraag indienen.

Aanvragen die wij per -mail ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Lees voor meer informatie ook:

Contact

Indien u vragen heeft of wilt deelnemen aan een van de erfgoedtafels kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via uidholland@pzh.nl of via 0704416622.

Termijn

Subsidieaanvragen door rechtspersonen die voor de betreffende activiteit zijn opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen, kunnen worden ingediend 1 dag nadat het Maatregelenpakket erfgoedlijnen is gepubliceerd in het provinciaal blad. Deze datum vindt u bovenaan deze pagina.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Cultuur en Vrijetijd

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag