Groen, subsidieregeling Zuid-Holland 2016 (Srg), subsidieVoor het realiseren van de doelen uit het Coalitieakkoord 2019-2023 Elke dag beter. Zuid-Holland. maken Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gebruik van de mogelijkheid om subsidies te verstrekken. Voor een groot aantal onderwerpen onder de ambities Versterken natuur in Zuid-Holland en Gezond en veilig Zuid-Holland gebeurd dit via de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 (Srg). In onderstaande tabel vindt u de actuele subsidiemogelijkheden per ambitie uit het coalitieakkoord:

Subsidieregeling Groen
Onderwerp Plafond Aanvraag-periode Regelgeving

Bijzonderheden

Ambitie Versterken natuur in Zuid-Holland
Agrarische structuur-versterking voor de grondgebonden landbouw €200.000

Gedurende het gehele kalenderjaar

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.2

Ganzenrust gebieden €130.000

Uiterlijk op 1 december van het lopende kalenderjaar

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.1

Vraag subsidie aan via het Faunafonds.
Initiatieven voor vitale landbouw €75.000 Gedurende het gehele kalenderjaar

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.10

Gebruik een apart aanvraagformulier
Natuur in de stad €200.000
 • 1 december 2021 tot en met 14 januari 2022
 • 17 januari 2022 tot en met 1 maart 2022
 • 2 maart 2022 tot en met 15 april 2022
 • 19 april 2022 tot en met 1 juni 2022

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.3

Openstellingsbesluit 2021
Soortenbeleid verbeteren leefgebied grutto en patrijs €1.000.000 17 november tot en met 3 december 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.2, paragraaf 2.3

Openstellings besluit 2021 (tweede openstelling)

Subsidie ingevolge artikel 10 Natuur-beschermingswet 1998 €35.000 gedurende het gehele kalenderjaar

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.7

Ecologische verbindingen en NNN-gronden €1.500.000 gedurende het gehele kalenderjaar

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.6

Zie kaartje bij formulieren.
Ambitie Gezond en veilig Zuid-Holland
Boerenlandpaden €50.000 gedurende het gehele kalenderjaar

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.9

Programma Groen doet goed 2022 €360.000

24 november tot en met 23 december 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 26 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2022

Groen werkt beter €250.000

3 januari 2022 tot en met 1 februari 2024

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.12

Openstellingsbesluit 2021 (voor periode 2022-2024)

Mandaatbesluit Stichting Zuid-Hollands Landschap

Nature Impact Days 2022 €20.000

24 november tot en met 23 december 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 26 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellingsbesluit 2021

Ruiter- en menpaden (beheer en onderhoud) €110.000 gedurende het gehele kalenderjaar

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Ruiter- en menpaden (herstel- en inrichtings-maatregelen van) €860.000 half juli tot en met 31 december 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Waterrecreatie €500.000 tot en met 30 november 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021
Openstellings besluit 2020

Voor de volgende onderwerpen is het op dit moment niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen:

Geen subsidiemogelijkheden op dit moment
Onderwerp Plafond Aanvraag-periode Regelgeving Bijzonderheden
Ambitie Versterken natuur in Zuid Holland
Innovatieve pilots Groene Cirkels €0 Momenteel niet mogelijk om subsidie aan te vragen

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.8

Kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden €0 Momenteel niet mogelijk om subsidie aan te vragen
Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden €1.100.000 20 februari tot en met 21 maart 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.3

Openstellings besluit 2021
Ambitie Gezond en veilig Zuid Holland
Betrokkenheid Groen en Natuur €0 Momenteel niet mogelijk om subsidie aan te vragen

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.5

Beweeg-vriendelijke leefomgeving €864.015 7 april tot en met 7 juni 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021
Beweeg-vriendelijke leefomgeving (voucherregeling) €200.000 7 april tot en met 7 mei 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021
Deze subsidie is voor de uitvoering van de voucherregeling. De vouchers vraagt u aan via Team Sportservice Zuid-Holland.
Erfgoed, sport en recreatie €151.850 12 oktober tot 11 november 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellingsbesluit 2021
Gezond natuur wandelen €20.000 1 juli tot en met 1 september 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021

Kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden €1.500.000 1 juli tot en met 15 september 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit

Zie kaartje bij formulieren.
Ondersteuning reddingsbrigades ten gevolgen van Covid-19 (voucherregeling) €60.000 21 juli tot en met 31 augustus 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021
Deze subsidie is voor de uitvoering van de voucherregeling. De vouchers vraagt u aan via Reddingsbrigade Nederland.
Opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden €700.000 7 april tot en met 25 mei 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021
Opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden (tweede openstelling) €385.000 22 september tot en met 1 november 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021 (tweede openstelling)
Programma Groen doet goed €300.000 1 januari tot en met 4 maart 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021

Programma Groen doet goed extra gemeenten (voucherregeling) €40.000 26 mei tot en met 25 juni 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021

Deze subsidie is voor de uitvoering van de voucherregeling, uitgevoerd door Vereniging Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Zuid-Holland (IVN)
Programma Groen doet goed regionale aanbieders (voucherregeling) €50.000 26 mei tot en met 25 juni 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021
Deze subsidie is voor de uitvoering van de voucherregeling, uitgevoerd door Vereniging Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Zuid-Holland (IVN)
Stad-land-verbindingen €320.000 1 juli tot en met 15 september 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.2, paragraaf 2.11

Openstellings besluit (versie 18 november 2021)

Zelfdoen (voucherregeling) €90.000 7 april tot en met 14 mei 2021

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (versie 18 november 2021), paragraaf 2.11

Openstellings besluit 2021
Deze subsidie is voor de uitvoering van de voucherregeling. De vouchers vraagt u aan via Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL)

Een overzicht van alle actuele subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland vindt u in het overzicht subsidieregelingen.

Subsidievoorwaarden

Voor alle subsidies zijn de regels van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

Daarnaast heeft elk onderwerp zijn eigen voorwaarden waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen, bijvoorbeeld de doelgroep, subsidiabele activiteiten, indieningsperiode, aanvraag vereisten, weigeringsgronden, (niet-) subsidiabele kosten, subsidiehoogte en hoe het beschikbare plafond verdeeld wordt.

Deze voorwaarden vindt u in de regelgeving van het betreffende onderwerp (zie bovenstaande tabel). Check dus altijd de regelgeving in de voorbereiding van uw subsidieaanvraag.

Subsidie aanvragen

Het indienen van uw subsidieaanvraag kan digitaal of per post.
Voor digitaal aanvragen van subsidie gebruikt u het aanvraagformulier voor digitaal aanvragen. Dit is een ‘e-formulier’. U dient te ondertekenen met DigiD (alleen voor particulieren) danwel met e-herkenning – niveau 2+ (alle organisaties). Indienen per e-mail is niet toegestaan. Let op: het aanvragen van de benodigde ‘e-herkenning’ kan een maand duren, dus start op tijd.

Voor aanvragen per post gebruikt u de download versie van het aanvraagformulier, deze vindt u ook onder ‘formulieren’.
Voor Initiatieven voor Vitale Landbouw gebruikt u een apart aanvraagformulier (formulier voor Initiatieven voor Vitale landbouw)

Voor Ganzenrustgebieden vraagt u subsidie aan via het Faunafonds.

Een subsidieaanvraag bestaat uit:

 • Aanvraagformulier
  Het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende aanvraagformulier (formulier digitaal, formulier per post, formulier voor Initiatieven voor Vitale landbouw)
 • Plan van aanpak/activiteitenplan
  Let op: in het aanvraagformulier onder D Verplichte bijlagen vindt u welke informatie het plan moet bevatten. Ook kan in de betreffende regelgeving naar specifieke informatie worden gevraagd.
 • Begroting
  Sluitende begroting met onderbouwing van de aangegeven kosten. Let op: een begroting op basis van te leveren prestaties. (format begroting)
 • Uittreksel van Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 jaar oud)
 • Laatst opgemaakte statuten danwel oprichtingsacte als u een rechtspersoon bent en niet eerder subsidie aangevraagd heeft
 • Laatst opgemaakte jaarrekening (met controleverklaring) als u een rechtspersoon bent en niet eerder subsidie heeft aangevraagd
 • Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring (formulier de-minimisverklaring). Dit geldt voor alle aanvragers, dus ook voor (semi)overheden.

Let op: Onvolledige aanvragen worden niet geaccepteerd. Wilt u zeker weten dat uw aanvraag volledig is, dien deze dan ruim voor de sluitingsdatum in.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u in het overzicht subsidies.

Heeft u subsidie aangevraagd via de Uitvoeringsregeling Groen voor het onderdeel ‘Onderhoud van Landschapselementen’, dan gebruikt u hiervoor een apart verantwoordingsformulier (de eigen verklaring) (verantwoordingsformulier Onderhoud van Landschapselementen). Het is niet meer mogelijk om voor dit onderdeel subsidie aan te vragen.

Besluit over uw aanvraag

U ontvangt uiterlijk binnen 3 maanden na indiening danwel na de sluitingsdatum (in geval van een specifieke openstellingsperiode) het besluit over uw subsidieaanvraag.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie bij Bezwaar tegen beslissing provincie.

Contact

Bent u van plan om subsidie aan te vragen en wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via

Bijgewerkt