Mobiliteit (SRM 2017)De Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM 2017) bevat het juridisch kader voor het verstrekken van subsidie op het gebied van verkeer en vervoer.

De doelstelling van de regeling is het realiseren van het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau in samenhang met het beleid op landelijk niveau. Het gaat om onderwerpen als infrastructurele projecten, regionaal openbaar vervoer, collectief vraagafhankelijk vervoer, buurtbussen, toegankelijkheid bushaltelocaties, sociale veiligheid, bedrijfsvervoer Wet sociale werkvoorziening, gedragsbeïnvloeding, veren, reizigersplatforms, fietsprojecten, energietransitie in mobiliteit en R-net projecten.

Gebiedsagenda’s

De regeling is in oktober 2017 op een aantal onderdelen geactualiseerd. In de Gebiedsagenda’s wordt nu meer flexibiliteit geboden aan de regio’s voor de inzet van subsidiemiddelen en tegelijk meer samenhang aangebracht in de gesubsidieerde maatregelen. Andere wijzigingen zien op de aanscherping van emissie-eisen voor veerponten, de verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor buurtbusverenigingen, verdere verduurzaming bij de uitvoering van fietsprojecten en een nieuwe paragraaf voor vernieuwingen op het gebied van mobiliteit.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via uidholland@pzh.nl of via 0704416622.

Termijn

Er is geen eindtermijn in de regeling opgenomen.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie, bureau Subsidies

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP De Haag