MIT HaalbaarheidsprojectenLet op: Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de 12 provincies zijn voornemens om ook in 2021 de MIT-regeling weer open te stellen voor innovatieve ondernemers. Dit in afstemming met de Topsectoren en MKB-Nederland. Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassing van de regeling, zodat deze in lijn wordt gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Landelijk is dat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak. Regionaal hebben veel provincies hun economisch beleid herijkt en zijn nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook in dat regionale beleid zijn missies en sleuteltechnologieën leidend. Dat biedt kansen om tot één gezamenlijk beleidskader voor de regeling te komen. Gestreefd wordt naar publicatie van de verschillende regionale en landelijke regelingen eind februari / begin maart 2021 en openstelling van de regelingen voor kennisvouchers en voor Haalbaarheidsprojecten in de tweede helft van april. Voor de regeling voor R&D-Samenwerkingsprojecten wordt gestreefd naar openstelling van de tender begin juni en sluiting één week na de laatste zomervakanties in Nederland, d.w.z. in week 36.

MKB’ers die een project willen indienen, wordt geadviseerd met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid rekening te houden. Voor projecten die al gericht zijn op de verschillende maatschappelijke opgaven verandert er niet zo veel. Voor andere projecten kan dat wel het geval zijn. Op deze pagina is de bijlage MIT kader 2021 concept bijgesloten. Dit document is nog een concept maar zal in grote lijnen het nieuwe kader voor de MIT subsidieregeling worden. Dit document kan u helpen bij de voorbereiding op uw aanvraag. Voor meer context van het nieuwe beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) kunt u zich ook oriënteren via www.topsectoren.nl en via deze site naar de afzonderlijke thema’s.

Een haalbaarheidssubsidie kan worden aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen.

Waar moet je aan voldoen?

Bekijk allereerst op de loketwijzer. Hier word je naar het juiste loket begeleid voor indiening. Verder moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • Subsidieaanvragen moeten ingediend worden via het betreffende e-formulier. Zorg ervoor dat je hiervoor beschikt over E-herkenning niveau 2+. Als je de subsidie door een gemachtigde laat aanvragen, formaliseer dit dan vooraf bij de E-herkenning.
 • Je bent een MKB-onderneming met, volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een vestiging in Zuid-Holland.
 • Je mag voor de activiteit nog geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen bij een andere overheid.
 • Je project moet uitgevoerd worden binnen 12 maanden na start van het project.
 • Projectaanvragen dienen te passen binnen de Mkb-innovatieagenda's  van de in de provincie openstaande topsectoren. Kijk hier voor de thema's per topsector en de bijbehorende Mkb-innovatieagenda's.

Ook goed om te weten!

 • Je kunt per kalenderjaar 1 keer subsidie ontvangen op grond van dit subsidie-instrument.
 • Voor de Haalbaarheidsprojecten kan maximaal €20.000 subsidie aangevraagd worden, dit betreft maximaal 40% van de subsidiabele kosten
 • Deze subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit betekent o.a. dat je pas mag starten met de activiteiten als wij je aanvraag hebben ontvangen. Als je activiteiten door derden laat uitvoeren mag de opdracht daarvoor nog niet definitief gegeven zijn.
  Bekijk de voorwaarden op pagina Informatie MIT-subsidie.
 • Bij twijfel over de integriteit van de aanvrager kan de provincie onder de wet Bibob de aanvraag weigeren/intrekken.

Ingediend, wat nu?

Allereerst wordt gekeken of je aanvraag volledig is. Als dat het geval is wordt er besloten op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt het ‘first come, first serve’ principe. Het gaat hierbij om de datum van indiening, niet het tijdstip. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop je aanvraag volledig binnen is. Als het subsidieplafond op 1 dag wordt overvraagd, zal door loting de onderlinge volgorde van de aanvragen van die dag worden bepaald.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt