MIT Haalbaarheidsprojecten
Let op: een aanvraag voor een MIT-haalbaarheidsprojecten 2020 kan niet meer worden ingediend, het subsidieplafond is op dinsdag 7 april zeer ruim overschreden.Telefonisch worden er geen mededelingen gedaan over de uitslag. U ontvangt deze schriftelijk en uiterlijk begin juli.

Een haalbaarheidssubsidie kan worden aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject in kaart te brengen.

Waar moet je aan voldoen?

Bekijk allereerst op de loketwijzer. Hier word je naar het juiste loket begeleid voor indiening. Verder moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • Subsidieaanvragen moeten ingediend worden via het betreffende e-formulier. Zorg ervoor dat je hiervoor beschikt over E-herkenning niveau 2+. Als je de subsidie door een gemachtigde laat aanvragen, formaliseer dit dan vooraf bij de E-herkenning.
 • Je bent een MKB-onderneming met, volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een vestiging in Zuid-Holland.
 • Je mag voor de activiteit nog geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen bij een andere overheid.
 • Je project moet uitgevoerd worden binnen 12 maanden na start van het project.
 • Projectaanvragen dienen te passen binnen de Mkb-innovatieagenda's  van de in de provincie openstaande topsectoren. Kijk hier voor de thema's per topsector en de bijbehorende Mkb-innovatieagenda's.

Ook goed om te weten!

 • Je kunt per kalenderjaar 1 keer subsidie ontvangen op grond van dit subsidie-instrument.
 • Voor de Haalbaarheidsprojecten kan maximaal €20.000 subsidie aangevraagd worden, dit betreft maximaal 40% van de subsidiabele kosten
 • Deze subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit betekent o.a. dat je pas mag starten met de activiteiten als wij je aanvraag hebben ontvangen. Als je activiteiten door derden laat uitvoeren mag de opdracht daarvoor nog niet definitief gegeven zijn.
  Bekijk de voorwaarden op pagina Informatie MIT-subsidie.
 • Bij twijfel over de integriteit van de aanvrager kan de provincie onder de wet Bibob de aanvraag weigeren/intrekken.

Ingediend, wat nu?

Allereerst wordt gekeken of je aanvraag volledig is. Als dat het geval is wordt er besloten op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt het ‘first come, first serve’ principe. Het gaat hierbij om de datum van indiening, niet het tijdstip. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop je aanvraag volledig binnen is. Als het subsidieplafond op 1 dag wordt overvraagd, zal door loting de onderlinge volgorde van de aanvragen van die dag worden bepaald.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt