Toerisme, subsidieVanaf 20 juli 2021 tot en met 15 september 2021 kunt u weer projectvoorstellen indienen voor de subsidieregeling toerisme Zuid-Holland. Er is in 2021 voor deze openstelling €500.000 beschikbaar gesteld.

De provincie geeft aanvragers de mogelijkheid om van tevoren vragen te stellen: per mail of telefonisch. Houdt voor telefonische ‘spreekuren’ de website in de gaten voor de geboden mogelijkheden.

Een link naar de subsidieregeling toerisme Zuid-Holland vindt u onderaan deze pagina onder het kopje ‘wet- en regelgeving’.

Toerisme biedt grote kansen en mogelijkheden, maar kan ook negatieve effecten hebben. De provincie ziet haar meerwaarde vooral in het in balans brengen van toerisme, door het beter aan te laten sluiten op haar maatschappelijke opgaven. Daarom ondersteunt zij projectvoorstellen met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan andere provinciale opgaven. Daarbij wordt ook gekeken naar de volgende aspecten: eigen bijdrage, boven-lokaal, duurzaamheid en betrokkenheid van eigen bewoners, met name de jeugd.

Deze opengestelde regeling biedt de gelegenheid aan overheden, stichtingen en ondernemers om maatregelen voor te stellen die hierop aansluiten.

Beleidsvisie

In de ‘startnotitie toerisme’ worden een groot aantal mogelijkheden genoemd hoe toerisme kan bijdragen aan de andere maatschappelijke opgaven, hoe toerisme als een ‘motor’ hiervoor kan fungeren.

De bijdrage aan andere beleidsopgaven is binnen de subsidieregeling geconcretiseerd en betreft de volgende activiteiten:

 1. Vaker en verder fietsen: Aanleg van openbaar toegankelijke recreatieve fietsvoorzieningen op toeristische locaties, zijnde fietsenstalling, fietsverhuur en rustplaatsen.
 2. Adequaat Openbaar Vervoer: Betere bereikbaarheid en beleefbaarheid van toeristische bestemmingen vanaf ov-locaties en transferia door middel van deelfietsen en vervoer over water.
 3. Duurzame mobiliteit: Verduurzaming mobiliteit door elektrificering van toeristische (rondvaart)boten en/of de aanleg van openbare (laad)voorzieningen voor elektrisch vervoer bij toeristische locaties.
 4. Sport, recreatie en water- en groenbeleving: Het interprovinciaal verknopen van bestaande recreatieve routenetwerken voor (meer)daagse wandel-, fiets- en vaartochten.
 5. Digitaal Zuid-Holland: Bijdrage aan verbetering digitale vindbaarheid en beleving van toeristisch aanbod of bestemmingen; door toeristische ondernemers met een thematische route digitaal te verbinden.
 6. Beleven en benutten van erfgoed: Vergroting bezoek- en beleefbaarheid van provinciale erfgoedlijnen en/of HollandCity-verhaallijnen die betrekking hebben op cultureel erfgoed; door arrangementen en toeristische ontwikkeling van bezoek- en overstaplocaties.
 7. Beleven en benutten immaterieel erfgoed: Evenementen waarbij tradities in kleine kernen levendig worden gehouden. Deze tradities dienen vermeld te zijn in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.
 8. Behoud erfgoed: Voorstel draagt bij aan een betere beleefbaarheid of bezoekbaarheid van Rijksmonumenten, zodat inwoners en toeristen verleid worden deze locaties vaker te bezoeken en daardoor bijdragen aan behoud van het monument. Of omdat op een andere wijze het verdienmodel van het Rijksmonument wordt ondersteund.
 9. Behoud, balans en versterking van de biodiversiteit: Voorzieningen om de beleefbaarheid en/of toegankelijkheid van natuurlijke gebieden te vergroten, zoals recreatieve poorten/entrees, toegangspaden of uitkijktorens.
 10. Inclusiviteit: Fysieke maatregelen voor het verbeteren van de beleefbaarheid en toegankelijkheid van toeristische bestemming voor mensen met een fysieke, auditieve of visuele beperking.
 11. Vitale landbouw: Stimuleren en/of bevorderen van alternatieve inkomsten voor agrarische bedrijven door agrotoerisme: overnachting, recreatieve activiteiten/arrangementen of verkoop van producten die door deze bedrijven zelf zijn geproduceerd.
 12. Bewustwording maatschappelijke opgaven: Vergroten van kennis en bewustzijn ten aanzien van één van de volgende provinciale opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, transitie in de landbouw, publieksbereik archeologie en/of verkeersveiligheid, waarbij een voorlichtingsprogramma voor inwoners van Zuid-Holland onderdeel is van de aanvraag.
 13. Bevorderen energietransitie: Verduurzaming van bestaande toeristische voorzieningen (m.u.v. punt 3.) door het verminderen van de energievraag of CO2 uitstoot door isolatie en alternatieve energiebronnen.
 14. Visitormanagement: Bezoekersmanagementsystemen op drukke toeristische bestemmingen en kwetsbare locaties om bezoekersstromen te monitoren, en bezoekers, overheden en ondernemers near real-time hierover te informeren, waardoor bezoekersstromen kunnen worden gespreid.
 15. Sterke en vitale kernen en steden: Bijdrage aan plaatselijke detailhandel door de bezoekbaarheid en beleefbaarheid van stads- en dorpscentra voor toeristen te vergroten als onderdeel van een thematische route.

Voorwaarden

Op grond van de Subsidieregeling toerisme kan subsidie uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:

 • Een toeristisch oogmerk hebben.
 • Aantoonbaar bijdragen aan andere provinciale opgaven.
 • Met een minimale eigen bijdrage van 25%.

Subsidie kan worden verstrekt aan overheden, stichtingen en ondernemingen. Particulieren en natuurlijke personen zijn uitgesloten.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000 en de minimale subsidie, die wordt verstrekt, is €5.000. Binnen een half jaar nadat wij een besluit tot subsidieverstrekking hebben verzonden moet gestart zijn met de uitvoering, de maximale looptijd is 3 jaar.

Bij de beoordeling van de aanvragen worden punten toegekend afhankelijk van:

 • De relatieve hoogte van de eigen bijdrage van de aanvrager.
 • De mate waarop de aanvraag bijdraagt aan andere provinciale opgaven.
 • De mate waarin de aanvraag boven-lokaal effect heeft.
 • De mate waarin de aanvraag ondersteund wordt door de eigen bewoners.
 • De mate waarin de aanvraag betrekking heeft op verduurzaming en een schone omgeving.

De aanvragen met de hoogste punten tot het maximum van het subsidieplafond worden gehonoreerd. Bij een gelijke puntenscore krijgt de aanvraag voor een lager subsidiebedrag voorrang in de rangschikking.

Voorwaarden communicatie-uitingen

De provincie verzoekt de partijen die subsidie hebben ontvangen voor hun project in alle communicatie-uitingen over het project het officiële logo van de provincie Zuid-Holland op te nemen.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’ (Download pdf versie).

Voor het opstellen van het activiteitenplan (projectplan) kan gebruik worden gemaakt van het format projecten erfgoedlijnen.

Aanvragen kunnen op 2 manieren worden ingediend:

 1. Digitaal via het E-formulier. Voor digitaal aanvragen via het E- formulier heeft u E-herkenning, niveau 2+ nodig. E-herkenning is rechtsgeldig wanneer deze is aangevraagd op naam van de instelling die de activiteit organiseert. Wij verzoeken u niet op basis van uw persoonlijke DigiD een aanvraag in te dienen. Dit is niet rechtsgeldig en leidt tot weigering van uw aanvraag.
 2. Per post via het aanvraagformulier. Via het aanvraagformulier op deze pagina kunt u per post een aanvraag indienen.

Aanvragen die wij per mail ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Contact

Indien u vragen heeft over de subsidieregeling, kunt u die richten aan   (tot 15 september 2021) of u kijkt bij de veelgestelde vragen met antwoorden.

Telefonisch kunt u op de volgende data:  31 augustus 2021, 7 september 2021, 13 september 2021, tussen 10-11 uur contact opnemen met Odette Hartgerink, 0655449409.

Termijn

Subsidieaanvragen door rechtspersonen, kunnen worden ingediend van 20 juli 2021 tot en met 15 september 2021. De dag van ontvangst is de dag van indiening (ontvangsttheorie).

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt