Vliegende Brigade Zuid-Holland (woningbouw)Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland.

Doel van de subsidieregeling is het versnellen van de planvorming van woningbouwprojecten. Gemeenten kunnen een bijdrage aanvragen voor de inhuur van expertise en capaciteit.

De Vliegende Brigade is sinds 2018 actief om samen met gemeenten en adviesbureaus woningbouwprojecten te versnellen. Het Rijk heeft voor de periode 2021-2023 extra budget beschikbaar gesteld waarvoor gemeenten via deze subsidieregeling een aanvraag kunnen doen.

In 2021 is het subsidieplafond €3.000.000. Voorafgaand aan de openstelling in 2022 wordt het nieuwe subsidieplafond bekend gemaakt.

Aanvragen

Subsidie wordt verstrekt voor de tijdelijke inhuur van externe capaciteit en expertise door gemeenten in de initiatiefase van woningbouwprojecten. De tijdelijke inhuur kan bijvoorbeeld worden ingezet voor:

 • Vakinhoudelijk: bijvoorbeeld het opstellen van een mobiliteitsplan (verkeerskundigen), stedenbouwkundige inpassing of plan voor klimaatadaptatie.
 • Opstellen of verifiëren van financieel-economische doorrekeningen / grondexploitaties en businesscases (planeconomen).
 • Opstellen van bestemmingsplannen en het doorlopen van de bijbehorende procedure.
 • Onderhandelingen voeren met marktpartijen en het sluiten van anterieure overeenkomsten.
 • Vergunningverlening van woningbouwprojecten, juridische afwikkeling van de vergunningverlening.

Verder is het belangrijk om te weten:

 • Minimaal subsidiebedrag is €25.000 per aanvraag. Maximaal subsidiebedrag per aanvraag is €100.000.
 • Voor gemeenten waar Gedeputeerde Staten woningbouwrealisatie van zeer groot belang achten is het maximale subsidiebedrag per aanvraag €150.000. Dit geldt voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Maassluis, Nissewaard, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland, Zoetermeer, Zuidplas en Zwijndrecht.
 • Maximaal 2 aanvragen per kalenderjaar per gemeente.
 • De beschikbare middelen worden over de aanvragen verdeeld op volgorde van binnenkomst.
 • Gemeenten die gebruik willen maken van de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland zijn zelf verantwoordelijk voor de aanbesteding van de inhuur van expertise en capaciteit. De provincie Zuid-Holland is graag bereid om een gemeente te helpen bij het zoeken naar geschikte bureaus hiervoor. Ook tijdens de looptijd blijft de provincie graag in gesprek met de gemeente en het ingehuurde bureau, om de samenwerking te ondersteunen en voor de resultaten en inzichten die in de verschillende subsidietrajecten worden behaald.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten. Dit betekent een eigen bijdrage van de gemeente van 20% van de subsidiabele kosten.
 • Verantwoording van de subsidie vindt plaats via het SiSa-systeem van het Rijk.

Vereisten

Als u overweegt een aanvraag te doen, lees dan de subsidieregeling met toelichting door waarvan de link is opgenomen onderaan deze website.

Er moet voldaan worden aan de volgende vereisten om voor deze subsidie in aanmerking te komen:

 • Uitsluitend gemeenten in de provincie Zuid-Holland kunnen subsidie aanvragen.
 • De aanvraag moet gaan over een concreet woningbouwproject of meerdere concrete woningbouwprojecten met minimaal 25 woningen.
 • De te bouwen woningen moeten liggen binnen Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) en/of op een locatie die is opgenomen op de lijst van 3-hectarelocaties.
 • De activiteit  kan binnen 26 weken na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening in uitvoering zijn en binnen twee jaar zijn uitgevoerd.

Aanpak

 • Meer informatie over de procedure rond aanvraag, verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel.
 • Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013  van toepassing.
 • U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’ (download pdf versie). Dit formulier dient compleet te worden ingevuld en te worden voorzien van de aangegeven bijlage.
 • Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. Indien een aanvraag onvolledig is en de aanvrager op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is. Aanvulling van de aanvraag leidt dus tot een latere datum van ontvangst, wat zou kunnen leiden tot weigering van de aanvraag als het subsidieplafond dan al is bereikt.
 • Een aanvraag op grond van deze regeling is volledig, wanneer het aanvraagformulier volledig ingevuld en met de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen is ontvangen.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij Raymond Linssen: 0650064201 of l of Onno van Eijk: 0618309704 of 

Termijn

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 19 april 2021 tot en met 31 december 2023. Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag bestaat de mogelijk om uw concept-aanvraag af te stemmen met de genoemde contactpersonen.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt