Grondwater, ontheffing milieubeschermingsgebieden voor grondwaterOp grond van de Wet milieubeheer is de provincie verantwoordelijk voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de drinkwaterwinning. Om die reden zijn in de Omgevingsverordening Zuid-Holland gebieden aangewezen, waarin de kwaliteit van het grondwater extra wordt beschermd. Deze gebieden worden milieubeschermingsgebieden voor grondwater genoemd. In de verordening zijn regels opgenomen waaraan degenen die activiteiten uitvoeren in de milieubeschermingsgebieden zich moeten houden. Het toetsen van activiteiten en het verlenen van ontheffingen met betrekking tot activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden gebeurt voor het hele grondgebied van Zuid-Holland door de omgevingsdienst Haaglanden.

Contact

Voor meer informatie en het indienen van ontheffingsaanvragen kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. De contactgegevens treft u in de rechterkolom aan.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de omgevingsdienst Haaglanden op uw aanvraag kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit moet bij de provincie zelf. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Telefoon 0702189900