Faunabeheer en schadebestrijdingDe Wet Natuurbescherming (Wnb) voorziet in regels voor het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten en het beheren van populaties. Het bejagen, beheren of bestrijden van diersoorten mag slechts plaatsvinden overeenkomstig een faunabeheerplan. Dit faunabeheerplan wordt vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE). Daarna moeten Gedeputeerde Staten het plan goedkeuren. Het faunabeheerplan moet voldoen aan de regels die gesteld zijn in de Wet Natuurbescherming en in de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. Op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan worden ontheffingen verleend aan de Faunabeheereenheid. Ook gelden er enkele vrijstellingen voor het bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten. Grondgebruikers en jachthouders kunnen onder voorwaarden van genoemde vrijstellingen en ontheffingen gebruikmaken. Eén van deze voorwaarden is dat men zich dient te houden aan het faunabeheerplan.

Contact

Voor meer informatie over faunabeheerplannen en voor het gebruikmaken van een ontheffing of vrijstelling kunt u terecht bij de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt