Digitale economieDigitalisering is een belangrijk thema voor de economie in Zuid-Holland. Digitalisering verandert de huidige productieprocessen, verdienmodellen en het werk zoals we dit nu kennen. Dit biedt kansen en bedreigingen.

Door te investeren in digitalisering kunnen bedrijven hun concurrentiekracht behouden en kunnen nieuwe verdienmodellen ontstaan. Dit vraagt om goede digitale randvoorwaarden, waaronder een optimale digitale infrastructuur, ruimte voor innovatie, ontwikkeling van kennis en vaardigheden en cyber security. Dit maakt Zuid-Holland een aantrekkelijke regio voor bedrijven om zich te vestigen.

De provincie Zuid-Holland zorgt als regisseur en verbinder voor goede randvoorwaarden. We verbinden de losse initiatieven in de regio en zorgen dat lokale overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen met elkaar optrekken. We helpen deze partijen om landelijk beleid te vertalen naar praktische toepassingen.

Connectiviteit

Digitale diensten hebben een bredere digitale snelweg nodig. Steeds meer digitale apparaten willen verbinding maken met het internet en maken ook gebruik van steeds meer data.

Hiervoor is een optimale open acces digitale infrastructuur nodig. Dit betekent dat iedereen mee kan doen via verbindingen zoals glasvezel, wifi en 5G en er voldoende ruimte is voor opslag van data. Dit is goed voor het vestigingsklimaat en maakt nieuwe maatschappelijke toepassingen mogelijk.

Wij stimuleren de uitrol van 5G en glasvezel bij gemeenten en bieden ruimte aan voor datacenters.

Innovatie

Binnen de regio zijn er veel initiatieven op het gebied van digitale innovatie. De impact en toepassing van nieuwe technologieën zoals 5G, AI, Blockchain en Quantum zijn nog niet altijd duidelijk.

Het is van meerwaarde om de huidige initiatieven met elkaar te verbinden en samenwerking en concrete toepassingen vanuit overheden, kennisinstellingen en bedrijven te stimuleren.

Wij zorgen voor optimale stimulering van digitale innovatie in de economische sectoren. Dit doen we onder andere door het opzetten van goede experimenteer-omgevingen, zoals fieldlabs en living labs, en het verbeteren van de samenwerking. Ook zorgen we voor regionale opschaling zodat innovaties in de praktijk kunnen worden toegepast.

Kennis en Vaardigheden

Digitalisering vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking en het bedrijfsleven. Voor veel MKB’ers is het een grote stap om de kansen van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt hen simpelweg aan tijd, kennis en geld.

Er wordt toegewerkt naar een landelijk netwerk van MKB-Werkplaatsen. In een MKB-Werkplaats kan het brede MKB terecht voor praktische ondersteuning en advies in hun bedrijf.

Wij doen mee met de uitvoering van het Human Capital Akkoord zodat de beroepsbevolking en het bedrijfsleven, waaronder het MKB, de digitale kennis en vaardigheden krijgen die nodig zijn om de huidige economische sectoren toekomstbestendig te houden.

Cybersecurity

Er is sprake van een permanente digitale dreiging. De inzet van digitale aanvallen blijkt laagdrempelig, goedkoop, moeilijk terug te voeren naar de daadwerkelijke afzender en het potentiële bereik is groot. Dit kan een grote impact hebben op de samenleving.

In de regio is cybersecurity sterk vertegenwoordigd. Het is nodig kennisdeling en samenwerking tussen initiatieven te bevorderen, hiaten te vullen en de financiering zo efficiënt en duurzaam mogelijk te organiseren.

Wij zetten ons in voor een internationaal veiligheidscluster in de provincie Zuid-Holland. Wij werken aan bewustwording en aan het creëren van concrete cybersecurity oplossingen per sector.


5G en glasvezel voor gemeenten

Afbeelding bij 5G voor gemeenten

Als provincie ondersteunen we gemeenten bij het invullen van het lokale beleid op het gebied van 5G en glasvezel.