Zonne-energie
De provincie Zuid-Holland wil dat particulieren en bedrijven in 2020 tenminste 1,5 PJ energie met behulp van zonnecellen produceren.

Daarom:

 • zet de provincie subsidies en kennis (deelname aan samenwerkingsverbanden en consortia) in;
 • worden eigen gebouw(en) en infrastructuur aangepakt;
 • is het ruimtelijke beleid voor zonne-energie opgenomen in de Verordening Ruimte en Mobiliteit.

Vraag subsidie aan!

Met de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! stimuleert de provincie ondernemers, instellingen of andere eigenaren met een groot asbesthoudend dak om dit te vervangen en zonnepanelen te plaatsen. Met de regeling Lokale initiatieven energietransitie subsidieert (professionele) planontwikkeling en projectvoorbereiding van lokale energie initiatieven.

Met de Subsidieregeling energie op bedrijventerreinen stimuleert de provincie de transitie naar duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen. Productie van zonne-energie is daarbij één van de subsidiemaatregelen.

Voorbeelden van zon op bedrijfsdaken

Deze bedrijven en instellingen hebben het initiatief genomen voor het plaatsen van zon op grote daken:

 • Leiden Universiteit
 • Fokker Terminal (Den Haag)
 • Ado Den Haag/ Cars Jeans stadion
 • ABC Westland
 • Houweling (Bleiswijk)
 • Provinciehuis Zuid-Holland: hier liggen 468 zonnepanelen. Met de renovatie worden ze vervangen door modernere panelen.

Maar er zijn nog veel meer ondernemers. Wil je weten wie? Neem contact op met Otwin van Saane,  of 0650057379.

Zon op infrastructuur

Op de N211 en de N470 worden innovaties getest en toegepast. Kijk op de pagina’s van de energiewegen voor meer info: Bekijk de innovaties op de N470 of innovaties op de N211.

Zonneparken op de grond

De meeste zonne-energie in Zuid-Holland wordt op daken opgewekt, maar er zijn ook zonneparken op de grond, namelijk in:

 • Goeree-Overflakkee
 • Oudorp aan Zee bij recreatiepark de Klepperstee (sinds 2012)

Bijna gereed zijn de zonneparken:

 • Ooltgensplaat (37 hectare grond, ca 132.000 zonnepanelen)
 • Melissant (12 hectare grond, ca. 36.000 panelen)
 • Middelharnis in combinatie met windturbines
 • Crayestein in Dordrecht
 • Transberg in Dordrecht

De parken op Goeree-Overflakkee dragen bij aan de doelstelling om in 2020 als eiland energieneutraal te worden.

Feiten en cijfers over zonne-energie in Zuid-Holland

Op de website Staat van Zuid Holland houden we de cijfers bij over de productie van zonne-energie in onze provincie. De totale productie van zonne-energie bedroeg in 2016 in totaal 0,8 PJ  (zowel elektriciteit als warmte). Ieder jaar neemt deze productie fors toe, met name de opwek van elektriciteit. In de Staat van Zuid-Holland  is ook de Zonnewijzer te vinden: een interactieve kaart die de mogelijkheden voor zonne-energie weergeeft binnen het huidige provinciale beleid, Hierop vindt u informatie over grote daken en eventuele overige locaties.

Omgevingsvisie

Zonne-energie is betaalbaar en het wordt steeds aantrekkelijker om grote oppervlakten met zonnepanelen te beleggen. De provincie richt zich vooral op de ruimtelijke inpassing en de ruimtelijke kwaliteit. Zonnevelden veranderen namelijk het landschap. In een provincie waarin de onbebouwde ruimte een schaars en waardevol goed is, is een terughoudende benadering in die open ruimten op zijn plaats. De provincie hanteert daarom een voorkeursvolgorde voor de plaatsing van zonnepanelen:

 • Daken: het liefst zien we de daken in Zuid-Holland zoveel mogelijk benut. De plaatsing van zonnepanelen op daken kunnen bedrijven, overheden en particulieren bovendien zonder afstemming met de provincie doen.
 • Andere voorkeurslocaties: in de omgevingsvisie heeft de provincie voorkeurslocaties beschreven. In de handreiking ruimtelijke kwaliteit zonne-energie Zuid-Holland wordt het provinciaal beleid nader toegelicht en worden tips gegeven voor het ontwikkelen van een goede inrichting van een zonneveld met meerwaarde voor de omgeving.

Zon op water

Op het baggerdepot De Slufter (Tweede Maasvlakte) wordt onder de vlag van het Nationaal Consortium Zon op Water een veldtest uitgevoerd met drijvende systemen zonnepanelen. De provincie is één van de deelnemende partijen in dit initiatief van Rijkswaterstaat en SEAC (ECN/ TNO). Met de actualisering van de Visie Ruimte hebben we al rekening gehouden met deze nieuwe ontwikkeling. In spaarbekkens en slibdepots liggen er bijvoorbeeld kansen voor meervoudig ruimtegebruik in combinatie met zonnevelden. De veldtest is een mooi samenwerkingsproject tussen meer dan 30 partijen – ontwikkelaars, energiebedrijven, netbeheerders, waterschappen, waterleidingbedrijven, kennisinstellingen en diverse overheden.