Windenergie Nieuw ReijerwaardDe Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) wil voorop staan als het meest duurzame agro/vers/food-logistieke bedrijventerrein van Europa. Het bedrijventerrein is centraal gelegen in de regio Rotterdam nabij verkeersknooppunt  Ridderster (A15/A16). Bij een duurzaam bedrijventerrein hoort de productie, distributie en levering van duurzame energie. Om dit te bereiken heeft de GRNR een overeenkomst getekend met energiebedrijf en technisch dienstverlener ENGIE. Het plaatsen van windmolens op het bedrijventerrein maakt hier deel van uit. Provincie Zuid-Holland heeft het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk als locatie aangewezen voor windenergie. Op deze webpagina geven wij antwoord op een aantal vragen die het meest aan de provincie hierover worden gesteld.

Waarom heeft de provincie het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard nabij de A15/A16 aangewezen als locatie geschikt voor windenergie?

Provincie Zuid-Holland wil mogelijkheden bieden voor windenergie. Daarom zijn ‘locaties windenergie’ op land aangewezen. Deze locaties zijn vastgesteld in de Verordening Ruimte, kaart 10. Dit is onderdeel van het ruimtelijk beleid van de provincie, de zogeheten Visie Ruimte en Mobiliteit. Op de kaart staat ook de locatie Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk aangegeven. Het aanwijzen van deze locatie is het resultaat van een afweging tussen eisen vanuit windenergie en voorwaarden vanuit landschap en ruimtelijke kwaliteit. In dit geval gaat het om windenergie op een grootschalig bedrijventerrein naast een verkeersknooppunt van 2 snelwegen (A15/A16).

Welke procedure heeft de provincie doorlopen om het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard nabij de A15/A16 aan te wijzen als geschikte locatie voor windenergie?

Dit is onderdeel geweest van een procedure van de provincie om te komen tot een inpassingsplan. Provinciale Staten heeft op 26 juni 2013 dit inpassingsplan Nieuw Reijerwaard vastgesteld waarin de mogelijkheid tot plaatsing van drie windmolens in het gebied is opgenomen. U kunt op de site van Nieuw Reijerwaard meer lezen over wat eraan vooraf ging.

Deze windmolens zijn een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie op Nieuw Reijerwaard. Tevens dragen deze windturbines bij aan de tussen provincie en het Rijk afgesproken doelstelling om uiterlijk in 2020 735,5 MW opgesteld vermogen windenergie te realiseren in Zuid-Holland.

Kan het inpassingsplan worden aangepast?

Nee, het inpassingsplan is onherroepelijk vastgesteld en alle beroepen zijn door de Raad van State afgewezen. Dit houdt in dat de windmolens er kunnen komen. Op basis van het inpassingsplan is de plaatsing van maximaal 3 windmolens planologisch mogelijk.

Kan ik bezwaar maken tegen de windmolens?

U kunt bij Gedeputeerde Staten bezwaar indienen tegen de omgevingsvergunning. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Awb-commissie. Dit kunt u doen tot 6 weken na de bekendmaking van deze vergunning. Deze bekendmaking was op 27 februari 2018 en de periode duurt tot en met 10 april 2018.

Hoe weet ik of ik recht heb op planschadevergoeding?

Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Zo'n maatregel kan zijn een wijziging van het inpassingsplan of, zoals in het geval van Nieuw Reijerwaard, dat er een inpassingsplan ligt op basis waarvan de plaatsing van windmolens planologisch gezien mogelijk wordt gemaakt.

U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in planschade als uw grond, woning of ander pand minder waard is geworden door het plan, oftewel er is sprake van 'waardevermindering van uw onroerende zaak'. Tevens geldt dat u juridisch eigenaar moest zijn van de onroerende zaak op het moment van inwerkingtreding van het inpassingplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, namelijk op 11 februari 2015.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat de schade voor uw rekening blijft of de schade niet verzekerd is. Hierbij is het van belang dat u de schade niet kon voorzien toen u het huis of de grond kocht en u nog niet op een andere manier schadevergoeding heeft gekregen. Let op! Niet alle schade wordt vergoed:

  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen wordt niet vergoed.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak wordt niet vergoed.

U kunt een planschadeclaim indienen tot uiterlijk 5 jaar na de inwerkingtreding van het inpassingsplan, in dit geval dus tot uiterlijk 11 februari 2020. Verdere informatie en een aanvraagformulier is te vinden in het Loket op deze website.