Windpark SpuiSinds mei 2019 is Windpark Spui operationeel. Het windpark bestaat uit vijf windturbines met elk een vermogen van 4.2 MW.  Het windpark levert daarmee elektriciteit voor ruim 13.500 huishoudens en is goed voor een besparing van ruim 26.500 ton CO2.

Een schone en toekomstbestendige energievoorziening, daar draagt de provincie Zuid-Holland actief aan bij. Hiervoor zijn verschillende energiebronnen en technologieën nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden. En windenergie, opgewekt door windmolens, levert een cruciale bijdrage. Alle provincies samen hebben met het Rijk afgesproken om 6000 MW aan windenergie op land te realiseren in 2020. Het Zuid-Hollandse aandeel is 735,5 MW. Ongeveer 100 MW wordt in de Hoeksche Waard gerealiseerd. In 2016 heeft de provincie het inpassingsplan voor het windpark vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie verleend. Namens de provincie voert de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid de taken uit voor wat betreft toezicht en handhaving van de omgevingsvergunning.

Participatie

Met de exploitant van het windpark, Klein-Piershil BV, is afgesproken dat zij de omgeving betrekken bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het windpark. De wijze waarop zij dit doet, is vastgelegd in het participatieplan. De exploitant voert dit participatieplan uit en is daarmee voor de omgeving het eerste aanspreekpunt als het gaat om de uitwerking van de verschillende onderdelen van het participatieplan. De provincie ziet erop toe dat de exploitant dit op een afgesproken manier doet en de juiste belanghebbenden hierbij betrekt door regelmatig met hen te overleggen hierover.

Het participatieplan voor Windpark Spui heeft de volgende onderdelen:

1 Gebiedsfonds Windpark Spui

Het gebiedsfonds is bedoeld voor projecten in de omgeving van het windpark die ten goede komen aan de collectieve fysieke leefbaarheid, natuur en het landschap of die energiebesparing opleveren. Het fonds zal worden beheerd door een nog op te richten rechtspersoon (stichting of

vereniging), waarin vertegenwoordigers van omwonenden, belangengroepen en buurtverenigingen kunnen plaatsnemen, alsmede ambtenaren van de gemeenten Hoeksche Waard en Nissewaard.

2 Burenregeling

Klein-Piershil B.V. treft in overleg met direct-omwonenden van het windpark fysieke maatregelen aan panden en andere eigendommen waardoor de hinder kan worden verminderd, bijvoorbeeld extra (geluidsisolerende) maatregelen aan de naar het windpark gerichte gevel, zoals dubbelglas en/of screens, of de plaatsing van een satellietschotel ter voorkoming van storingen in (digitale) communicatieapparatuur.

3 Planschaderegeling

De vaststelling van het inpassingsplan voor het windpark Spui kan invloed hebben op de waarde van uw woning of grond. Als u door het inpassingsplan Windpark Spui schade lijdt in de vorm van inkomensderving of waardevermindering, dan heeft u mogelijk recht op een planschadevergoeding. De provincie Zuid-Holland voert deze planschaderegeling uit. Vraag direct planschade aan.

4 Obligatielening

Klein-Piershil B.V. heeft een obligatielening uitgeven waarmee particulieren de gelegenheid is geboden om mee te delen in het financiële rendement van het windpark. De inschrijving voor deze obligaties is inmiddels gesloten.

5 lnrichtingsbudget (voor ruimtelijke maatregelen)

Klein-Piershil B.V. stelt in nauw overleg met de provincie, gemeente, omwonenden en natuur- en landschapsorganisaties een inrichtingsplan op voor aanvullende ruimtelijke maatregelen op de percelen in de directe omgeving van het windpark.

6 Werk met werk regeling

Deze regeling voorziet erin dat lokale ondernemers in aanmerking komen om in te schrijven op werkzaamheden die verband houden met het windpark. Aan dit onderdeel is grotendeels invulling gegeven bij de bouw van het windpark.

7 Afspraken over exploitatie, monitoring en handhaving

De website Windpark Spui biedt omwonenden de mogelijkheid om zich te informeren over ontwikkelingen rondom het windpark en om een calamiteit of bovenmatige hinder door het windpark eenvoudig te melden via telefoon en/of e-mail. Namens de provincie voert de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid de taken uit voor wat betreft toezicht en handhaving van de omgevingsvergunning.


Ruimtelijke plannen

In 2016 heeft de provincie het inpassingsplan voor het Windpark Spui vastgesteld. U vindt het plan via onderstaande link.

Bekijk film over windenergie

Wind-voor-jou