Windenergie Korendijk
Een schone en toekomstbestendige energievoorziening, daar draagt de provincie Zuid-Holland actief aan bij. Hiervoor zijn verschillende energiebronnen en technologieën nodig. Denk aan energie uit zon, aardwarmte, biomassa, getijden. En windenergie, opgewekt door windmolens, levert een cruciale bijdrage.

Alle provincies samen hebben met het Rijk afgesproken om 6000 MW aan windenergie op land te realiseren in 2020. Het Zuid-Hollandse aandeel is 735,5 MW, waarvan 15 MW in de gemeente Korendijk. Een moderne windmolen is ongeveer 3 MW en levert groene stroom voor ongeveer 1800 huishoudens.

Korendijk-Opstelling-A3

Op woensdag 17 januari 2018 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de beroepen tegen het inpassingsplan en de verschillende vergunningen voor het windpark Spui in de gemeente Korendijk. De omgevingsvergunning voor de bouw van het park met 5 windturbines is hiermee onherroepelijk geworden. Met deze uitspraak kan worden gestart met de bouw van het windpark en is een belangrijke stap gezet in de verdere verduurzaming van de energievoorziening in Zuid-Holland.

Windpark Spui kan worden gerealiseerd

De Raad van State heeft op 17 januari 2018 de tegenstanders van het windpark slechts op 1 punt gelijk gegeven. Hierdoor is het inpassingsplan weliswaar vernietigd vanwege een verschrijving in het veiligheidsonderzoek. Omdat dit in een nadere risicoanalyse door de provincie is hersteld, is de omgevingsvergunning voor de bouw van het park met 5 windturbines nu onherroepelijk geworden.

De provincie had aan de omgevingsvergunning niet de voorwaarde verbonden dat de windturbine nabij de Spuiweg moet worden uitgerust met een ijsdetectiesysteem. Daarom heeft de Raad van State dit alsnog als voorschrift aan de vergunning toegevoegd. Dit ijsdetectiesysteem zorgt ervoor dat bij ijsafzetting de windturbine automatisch stil wordt gezet en de rotor zodanig wordt weggedraaid dat deze zich niet boven de Spuiweg bevindt. De Raad van State is het eens met de provincie dat met dit systeem de kans dat passanten op de Spuiweg worden getroffen door vallend ijs verwaarloosbaar klein is. Om die reden zijn de rechtsgevolgen van het plan en de vergunning in stand gebleven.

Provinciaal inpassingsplan

Provinciale Staten hebben op 14 september 2016 voor de locatie Spui in de gemeente Korendijk een provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld.

Tegen de besluiten werd beroep aangetekend bij de Raad van State.

De volgende besluiten zijn genomen inzake het Windpark Spui te Korendijk:

  1. Vastgesteld het provinciale inpassingsplan (PIP) Windpark Spui en het bijbehorende MER (incl. aanvulling) door Provinciale Staten van Zuid-Holland (op 14 september 2016).
  2. Verleend de omgevingsvergunning op grond van de Wabo voor de activiteiten Bouwen en Milieu en de verlening van de wegenvergunning op grond van de Keur van het Waterschap Hollandse Delta 2014 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (op 14 september 2016).
  3. Verleend de watervergunning op grond van artikel 6.5, onder c, Waterwet door de dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Hollandse Delta (op 24 augustus 2016).

Daarbij hebben de bevoegde gezagen (voor zover dat voor het besluit relevant was) tevens het MER vastgesteld en een besluit genomen over de Nota van beantwoording en de Nota van wijzigingen en de aanvullingen daarop.

Beroep op genomen besluiten

Het vastgestelde inpassingsplan, de verleende vergunningen, het MER en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen van 26 september tot en met 6 november 2016. Belanghebbenden konden in deze periode rechtstreeks beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn 12 beroepschriften ingediend.

Op dit project is tevens de Crisis-en herstelwet van toepassing.

Milieuonderzoek (MER): locatie en inrichting

Om de locatiekeuze en de inpassing van de windturbines zorgvuldig te laten verlopen, hebben de provincie en de initiatiefnemer van het beoogde windpark Klein Piershil B.V. een gezamenlijk milieueffectrapport (MER) laten opstellen. Hierin zijn de milieueffecten van windturbines op de locatie Spui onderzocht en vergeleken met een aantal andere locaties aan de rand van de Hoeksche Waard. De locatie aan het Spui komt naar voren als een geschikte locatie voor windturbines.

Vervolgens zijn er verschillende inrichtingsalternatieven voor deze locatie onderzocht, zoals de hoeveelheid en het type turbines, en de opstelling in een rechte lijn of een boog. Het onderzoek beschrijft de gevolgen van de verschillende varianten voor onder andere: geluid, slagschaduw, ecologie en energieopbrengst.

Voorkeursalternatief

De provincie wil haar doelen voor windenergie realiseren en locaties maximaal invullen, maar daarbij is het uitgangspunt: een optimale inrichting die rekening houdt met de omgeving.

Een opstelling van 6 turbines in een boog scoort hoog op financieel en energetisch rendement. Een opstelling van 5 turbines heeft minder rendement en in dat geval gaat de voorkeur niet uit naar een opstelling in een boog, maar een rechte lijn. Dit levert in het landschap een rustiger beeld op. Een lijn is namelijk vanuit elk punt visueel herkenbaar als een lijn. De provincie heeft de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) gevraagd om te adviseren over inrichting van de locatie. Het advies is een opstelling in een rechte lijn.

Voor elke opstelling geldt dat voldaan moet worden aan de wettelijke normen voor geluid en slagschaduw. Dit kan bereikt worden door het nemen van mitigerende maatregelen, zoals geluidsverminderende maatregelen. Voor een opstelling in een rechte lijn geldt dat er minder maatregelen nodig zijn om hinder van geluid en slagschaduw te beperken tot de wettelijke normen.

Gelet op de omgeving van deze locatie, gesprekken in de klankbordgroep en het advies van de PARK is de voorkeursvariant voor de locatie aan het Spui: 5 turbines opgesteld in een rechte lijn. Hierop zijn het PIP en de verleende vergunningen gebaseerd.

Vooroverleg over concept ontwerp-PIP

De initiatiefnemer heeft voor de voorkeursvariant (5 turbines in een rechte lijn) een omgevingsvergunning en waterwegvergunning aangevraagd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Samen met het concept ontwerp-PIP is dit (eind januari) voorgelegd aan betrokken gemeenten en het waterschap. Reacties uit dit vooroverleg hebben geleid tot de ontwerpbesluiten en ontwerpvergunningen die op 8 maart 2016 zijn vastgesteld door GS. (Gedeputeerde Staten)

Participatieproces en de rol initiatiefnemer

De provincie heeft, met de initiatiefnemer, besloten om ondersteunend aan de formele ruimtelijke procedure gesprekken met belanghebbenden te voeren, zodat zij kunnen meedenken bij de keuzes over de inrichting van het windpark en een op te stellen participatieplan. Hiervoor heeft de provincie een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld. Er zijn in 2015 in totaal 9 gesprekken met direct omwonenden rond de locatie aan het Spui gevoerd en er zijn 6 bijeenkomsten geweest met een klankbordgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van betrokken bewonersverenigingen, stichtingen, belangenorganisaties en overheden (gemeente Korendijk en Nissewaard en waterschap Hollandse Delta). In de klankbordgroep is de opbouw van het op te stellen MER besproken en is gepraat over de inrichtingsvarianten voor de locatie en bijbehorende effecten voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw. Daarnaast kwamen regelingen gericht op compensatie en participatie aan de orde. Deze zijn vastgelegd in een participatieplan. Verslagen staan aan de rechterkant op deze webpagina.

Het participatieplan is onderdeel van een gesloten overeenkomst tussen provincie en initiatiefnemer van het windpark aan het Spui. Deze overeenkomst is meegenomen in de besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan en andere uitvoeringsbesluiten.

Provinciaal beleid windlocaties en Windpark Spui

De provincie legt in haar ruimtelijke plannen (onder andere de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening) vast waar zij windmolens toe staat.

De locaties waar de provincie windturbines toestaat kenmerken zich door de aanwezigheid van technische infrastructuur, grootschalige bedrijvigheid en grootschalige scheidslijnen tussen land en water. De provincie kiest met oog op ruimtelijke kwaliteit voor opstellingen van windmolens in een lijn en niet in een cluster. En van sommige gebieden wil de provincie de openheid in het landschap bewaren, bijvoorbeeld van voormalige Nationale Landschappen zoals de Hoeksche Waard. In de Hoeksche Waard zijn op basis van deze uitgangspunten alleen locaties aan de rand van het gebied geschikt.

De locatie Spui-Piershil kent een lange voorgeschiedenis. Deze locatie is eerder vastgesteld als locatie voor windenergie in de Nota Wervel (2006), Nota Wervelender (2011) en in de Actualisering van de Provinciale Structuurvisie in 2012. In de Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte 2014 en vervolgens in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening is de locatie Spui-Piershil gehandhaafd.

Locatie-windenergie-Spui-in-Gemeente-Korendijk

Wetgeving

Provinciale Staten zijn op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro (Wet ruimtelijke ordening)) bevoegd om voor een windenergieproject - van ten minste 5 MW, maar niet meer dan 100 MW - over te gaan tot het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan. Op grond van de Elektriciteitswet 1998 zijn Provinciale Staten daartoe zelfs verplicht als een verzoek van een initiatiefnemer op lokaal niveau is geweigerd. Daarom heeft Klein-Piershil B.V. de provincie verzocht om voor deze locatie een inpassingsplan op te stellen en de provinciale coördinatieregeling toe te passen. Op grond van de Elektriciteitswet zijn GS bevoegd voor de uitvoeringsbesluiten, inclusief de netaansluiting.

Bij de voorbereiding en besluitvorming over de vergunningaanvraag en de andere uitvoeringsbesluiten past de provincie de Provinciale Coördinatieregeling (PCR) toe. Hierbij worden alle benodigde besluiten gelijktijdig voorbereid en genomen. Het gaat om alle vergunningen en ontheffingen voor de uitvoering van het windpark. Zie ook de website van de Rijksoverheid.

Voor het proces in Korendijk geldt dat zowel over het inpassingsplan als over de vergunningen en het MER gelijktijdig een besluit wordt genomen. Er is dus geen sprake van een tussentijds afzonderlijk besluit over het aanwijzen van een definitieve locatie.

Processtappen schema windenergie

Planschade

De vaststelling van het inpassingsplan voor het windpark Spui kan invloed hebben op de waarde van uw woning of grond. Als u door het inpassingsplan Windpark Spui schade lijdt of zal lijden in de vorm van inkomensderving of waardevermindering, dan heeft u mogelijk recht op een planschadevergoeding. U kunt pas een verzoek tot planschade indienen als het inpassingsplan onherroepelijk is. Dat wil zeggen, nadat de Raad van State einduitspraak heeft gedaan inzake de ingediende beroepschriften. Dit betekent dat u tijdens inpassingsprocedure nog geen aanvraag kunt indienen.

De belangrijkste criteria voor de beoordeling van een verzoek tot planschade zijn:

  • in hoeverre is er sprake van een planologische verandering die leidt of zal leiden tot schade?
  • was de schadeveroorzakende ontwikkeling voorzienbaar voor de aanvrager?
  • heeft de aanvrager andere vormen van schadevergoeding ontvangen?

Bekijk film over windenergie

Wind-voor-jou