PZH Netwerken
CPMR

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) is een Europees netwerk dat zich richt op het beïnvloeden van Europese dossiers met een territoriale impact. Daarbij ligt de nadruk op sociale, economische en territoriale cohesie, een geïntegreerd maritiem beleid en transport en toegankelijkheid. Gedeputeerde Rogier van der Sande is vicevoorzitter van het politiek bureau, met de portefeuille Klimaat en Energie. Binnen CPMR maakt Zuid-Holland deel uit van de North Sea Commission.

ECRN

European Chemical Regions Network (ECRN) werkt samen met Europese en regionale chemische belanghebbenden en levert een bijdrage aan een reeks beleidsterreinen, van industriebeleid, concurrentievermogen, chemische regelgeving en REACH tot vaardigheden, innovatie, milieu en circulaire economie.

Errin

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) is een Europees netwerk dat regionaal onderzoek en innovatie wil versterken. ERRIN bestaat uit veertien werkgroepen die zich elk richten op een beleidsterrein, zoals de werkgroep Water, de werkgroep Health en de werkgroep Energy & Climate Change. Zuid-Holland wordt in ERRIN vertegenwoordigd door de Regio Randstad in Brussel.

CIVITAS

CIVITAS is een netwerk dat bestaat uit steden die streven naar een schoner en duurzaam transport in Europa en daar omheen. CIVITAS biedt mensen uit de praktijk kansen voor innovatieve transportoplossingen.

ERRIAF

Het Europese netwerk voor regionale innovatie in de landbouw, voedsel en de bosbouw (ERIAFF) werd in 2012 opgericht als een informeel partnerschap op initiatief van een kerngroep van 17 Europese regio's om de integratie van Europees beleid ten behoeve van innovatie in landbouw-, voedsel- en bosbouwgebieden te vergemakkelijken.

Rhine Alpine corridor

De corridor Rijn-Alpen is een project om het goederenvervoer per spoor in Europa te verbeteren en de verplaatsing van weg naar spoor aan te moedigen.

EGTC

European Grouping of Territorial Cooperation Rhine-Alpine (EGTC) is opgericht om de regionale belangen in de ontwikkeling van de corridor tussen Rotterdam en Genua te behartigen, gezamenlijke projecten te ontwikkelen, kennis te delen en de regio's te vertegenwoordigen in het Europese proces van corridorvorming.

ECF

.Sinds onze oprichting in 1983 heeft ECF maar één doel: het promoten van fietsen als een duurzaam en gezond vervoermiddel en recreatie. De grondlegging van ECF ligt in Europa, maar de uitdagingen waar ECF voor staat zijn wereldwijd van belang. ECF gelooft dat de fiets voor veel problemen de oplossing biedt. ECF heeft daarom de ambitie om de expertise wereldwijd te exporteren.

Vanguard Initiave

Het Vanguard Initiative gaat uit van het inzetten van Smart Specialisation Strategies (S3) om groei, innovatie en industriële hernieuwing te bewerkstelligen, met name door middel van pilots en grootschalige demonstratieprojecten. De Regio Randstad leidt een bio-based economy pilot.

Nereus

Met behulp van ruimtevaarttechnologieën biedt Nereus een dynamisch platform aan alle Europese regio's die ruimtetechnologieën willen gebruiken om hun overheidsbeleid te verbeteren ten behoeve van hun burgers. Momenteel profiteren 26 regio's en een groeiende groep geassocieerde leden die de academische wereld, het onderzoek en de particuliere sector vertegenwoordigen, van onze activiteiten.

Vlaams Nederlandse Delta

Vlaams-Nederlandse Delta is een samenwerkingsverband tussen de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. In samenwerking met de steden, zeehavens, bedrijfsleven en kennisinstellingen faciliteren zij projecten die noodzakelijk zijn voor de economisch-logistieke ontwikkeling van de regio.

POLIS

Polis is een netwerk van Europese steden en regio's die samenwerken om innovatieve technologieën en beleid voor lokaal transport te ontwikkelen. Het doel van POLIS is om lokaal transport te verbeteren door middel van geïntegreerde strategieën die de economische, sociale en milieudimensies van transport aanpakken. Hiertoe ondersteunt Polis de uitwisseling van ervaringen en kennis tussen Europese lokale en regionale overheden. Het vergemakkelijkt ook de dialoog tussen lokale en regionale autoriteiten en andere actoren in de sector, zoals de industrie, onderzoekscentra en universiteiten, en NGO's.

shift2rail

Shift2Rail is het eerste Europese spoorweginitiatief dat gericht onderzoek en innovatie (O&I) en marktgestuurde oplossingen zoekt door de integratie van nieuwe en geavanceerde technologieën in innovatieve railproductoplossingen te bespoedigen. Shift2Rail bevordert het concurrentievermogen van de Europese spoorwegindustrie en voorziet in veranderende vervoersbehoeften in de EU. O&I ontwikkelt de nodige technologie om de Single European Railway Area (SERA) te voltooien.

UITP

UITP (Union Internationale des Transports Publics) is de Internationale Vereniging van Openbaar Vervoer en een gepassioneerd voorvechter van duurzame stedelijke mobiliteit. Het is het enige wereldwijde netwerk dat alle belanghebbenden bij het openbaar vervoer en alle duurzame vervoerswijzen bij elkaar brengt. UITP werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en economisch welzijn door duurzaam vervoer in stedelijke gebieden over de hele wereld te ondersteunen en te promoten.

FCH JU

De Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (GO FCH) is een uniek publiek-privaat partnerschap ter ondersteuning van activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (OTO) in brandstofcel- en waterstofenergietechnologieën in Europa. Het doel is om de marktintroductie van deze technologieën te versnellen en hun potentieel te realiseren als instrument om een koolstofschoon energiesysteem te realiseren.

Nuvit

Networking for Urban Vitality (NUVit) is a research agenda that assesses the challenges to urban vitality and European infrastructure based on practical experience and case studies. This network sees urban vitality as encompassing all aspects pertaining to economic, social and environmental vitality. The infrastructural challenges of the future are to be addressed on the basis of six dimensions.