PZH Netwerken
Purple

Peri-Urban Regions Platform Europe (PURPLE)

PURPLE is een Europees netwerk dat streeft naar grotere erkenning van peri-urbane regio's in het Europees beleid. Zuid-Holland vertegenwoordigt de Regio Randstad in dit netwerk, dat zich richt op een slimme en innovatieve wisselwerking tussen verstedelijkt gebied en landelijk gebied. Daarnaast wil PURPLE bijdragen aan het verbreden van de Urban Agenda, zodat daarin niet alleen steden, maar ook peri-urbane regio's terugkomen.

CPMR

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)

CPMR is een Europees netwerk dat zich richt op het beïnvloeden van Europese dossiers met een territoriale impact. Daarbij ligt de nadruk op sociale, economische en territoriale cohesie, een geïntegreerd maritiem beleid en transport en toegankelijkheid. Gedeputeerde Rogier van der Sande is vicevoorzitter van het politiek bureau, met de portefeuille Klimaat en Energie. Binnen CPMR maakt Zuid-Holland deel uit van de North Sea Commission.

AIR

Air Quality Initiative of Regions (AIR)

AIR is een netwerk van dertien regio's dat zich richt op de verbetering van luchtkwaliteit. Zuid-Holland neemt namens de Regio Randstad deel aan dit netwerk. Het doel van AIR is om ‘best practices’ uit te wisselen en om bij te dragen aan het herzieningsproces van de Directive over luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door te benadrukken dat de herziene Directive voldoende ruimte moet laten voor de specifieke kenmerken van de regio's.

CEMR

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

De CEMR vertegenwoordigt de belangen van Europese lokale en regionale overheden uit meer dan veertig landen. De CEMR bevordert burgerschap en uitwisseling tussen gekozen vertegenwoordigers, en heeft twee doelen: het beïnvloeden van Europees beleid en wetgeving, en het bieden van een forum voor debat.

NUVit

Networking for Urban Vitality (NUVit)

NUVit is a research agenda that assesses the challenges to urban vitality and European infrastructure based on practical experience and case studies. This network sees urban vitality as encompassing all aspects pertaining to economic, social and environmental vitality. The infrastructural challenges of the future are to be addressed on the basis of six dimensions.

Errin

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)

ERRIN is een Europees netwerk dat regionaal onderzoek en innovatie wil versterken. ERRIN bestaat uit veertien werkgroepen die zich elk richten op een beleidsterrein, zoals de werkgroep Water, de werkgroep Health en de werkgroep Energy & Climate Change. Zuid-Holland wordt in ERRIN vertegenwoordigd door de Regio Randstad in Brussel.

EGTC

European Grouping of Territorial Cooperation Rhine-Alpine (EGTC).

Het EGTC Rhine-Alpine netwerk is opgericht om de regionale belangen in de ontwikkeling van de corridor tussen Rotterdam en Genua te behartigen, gezamenlijke projecten te ontwikkelen, kennis te delen en de regio's te vertegenwoordigen in het Europese proces van corridorvorming.

Vanguard Initiave

The Vanguard Initiative

Het Vanguard Initiative gaat uit van het inzetten van Smart Specialisation Strategies (S3) om groei, innovatie en industriële hernieuwing te bewerkstelligen, met name door middel van pilots en grootschalige demonstratieprojecten. De Regio Randstad leidt een bio-based economy pilot.

BioBased Delta

Biobased Delta

In Biobased Delta werken Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samen met het mkb, multinationals en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een bio-based economie. Biobased Delta zet daartoe concrete uitwisselingsprogramma's op met buitenlandse regio's en profileert de provincie Zuid-Holland in Brussel op het thema circulaire economie.

Vlaams Nederlandse Delta

Vlaams-Nederlandse Delta

Vlaams-Nederlandse Delta is een samenwerkingsverband tussen de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland. In samenwerking met de steden, zeehavens, bedrijfsleven en kennisinstellingen faciliteren zij projecten die noodzakelijk zijn voor de economisch-logistieke ontwikkeling van de regio.

TEN-T

Trans-European Transport Network (TEN-T)

Een goed functionerend transportinfrastructuurnetwerk is essentieel voor het behouden van de Europese welvaart en concurrentiekracht. Het TEN-T beleid ondersteunt de uitvoering van dertig prioritaire projecten die een hoofdrol spelen bij de mobiliteit van goederen en personen in de EU.

NSPR

North Sea Region Programme (NSRP)

Het NSRP is een Interreg-programma dat loopt van 2014 tot 2020 en tot doel heeft om de kustregio's van de Noordzee te ontwikkelen tot duurzame en sterke economieën en samenlevingen. Binnen het programma worden fondsen beschikbaar gesteld voor nieuwe of bestaande projecten en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de kustregio's.

Smart Cities and Communities

European Innovation Partnerships (EIP’s): Smart Cities and Communities

Het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) brengt steden, industrie en burgers samen om het stedelijk leven te verbeteren door duurzame integrale oplossingen, toegepaste innovatie, betere planning, hogere energie-efficiëntie, betere oplossingen voor transport, intelligent gebruik van ict, etcetera.

EPI -Agri

European Innovation Partnerships (EIP’s): Agricultural Sustainability and Productivity

Het Agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI) werkt aan een concurrerende en duurzame landbouw- en bosbouwsector die 'meer en betere resultaten behaalt met minder'. Het draagt bij aan het waarborgen van een constante aanvoer van voedsel, veevoer en biomaterialen, in harmonie met de essentiële natuurlijke hulpbronnen waarvan de landbouw afhankelijk is.

EPI -Water

European Innovation Partnerships (EIP’s): Energy and Water

Het EIP Water is erop gericht de ontwikkeling van innovatieve oplossingen te faciliteren voor belangrijke Europese en mondiale uitdagingen op het gebied van water. Het ondersteunt daarnaast het creëren van kansen om deze innovaties te vermarkten, zowel binnen als buiten Europa.