Groen, subsidieregeling Zuid-Holland 2016 (Srg), subsidie
Op basis van deze subsidieregeling kan subsidie worden verleend voor activiteiten die niet in een meerjarig gebiedsprogramma als bedoeld in de Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen Zuid-Holland 2016 (Sgg) passen. De Srg kent de volgende paragrafen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

2.1 Ganzenrustgebieden;

2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw;

2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;

2.4 Groenparticipatie;

2.5 Betrokkenheid Groen en Natuur;

2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen;

2.7 Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998;

2.8 Innovatieve pilots Groene Cirkels;

2.9 Boerenlandpaden;

2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw;

2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk (deze paragraaf bevat diverse onderdelen, waaronder ruiterpaden, voor meer informatie zie de tekst van de regeling).

Voorwaarden

Elk onderdeel uit de Srg heeft zijn eigen voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor subsidie in aanmerking te komen, raadpleeg hiervoor de regeling.

Tevens handig om te weten:

 • Voor paragraaf 2.1 Ganzenrustgebieden lopen subsidieaanvragen via het Faunafonds.
 • Voor paragraaf 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw bestaat een apart aanvraagformulier. Dit formulier vindt u onder ‘Formulieren’.
 • De paragraaf voor Onderhoud van Landschapselementen is gesloten. Het is niet meer mogelijk om hiervoor subsidie aan te vragen. Voor verstrekte subsidies vindt u het verantwoordingsformulier (de eigen verklaring) onder ‘Formulieren’.

Indieningsperiode

Voor de paragrafen 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 en 2.10 kunt u gedurende het gehele jaar subsidie aanvragen.

Voor paragraaf 2.3 kunt u subsidie aanvragen in de openstellingsperiode van 15 juli tot en met 30 september 2019. Meer informatie over subsidiabele activiteiten en voorwaarden vindt u onder ‘Aanpak’ en in het betreffende openstellingsbesluit. Een link naar dit openstellingsbesluit vind u onderaan deze pagina onder ‘Wet- en regelgeving’. Voor deze openstelling is een subsidieplafond van € 600.000 beschikbaar.

Voor paragraaf 2.4 kon u subsidie aanvragen in de periode van 2 januari 2019 tot en met 31 maart 2019. Mogelijk wordt voor 2020 weer een openstelling gepland.

Voor paragraaf 2.5 staat geen openstelling meer gepland. Het beschikbare budget is geheel verstrekt.

Voor paragraaf 2.11 kunnen aanvragen ingediend worden vanaf 1 januari 2019. Let op! De openstelling geldt alleen voor de volgende onderdelen:

 • 11 a herstel of inrichtingsmaatregelen bestaande groengebieden;
 • 11 b.i lange afstand fietsroute;
 • 11 b.vii ruiter- en menpaden;
 • 11 b.viii recreatieve vaarwegen.

Voor de overige onderdelen is momenteel nog geen openstelling gepland.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de provinciale website op de pagina over subsidies.

Ontvangt u een subsidiebeschikking? Dan zijn naast de regels van de specifieke regeling, ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’. Voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’. Deze formulieren vindt u onder ‘Formulieren’.

De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • Het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende aanvraagformulier;
 • Plan van aanpak/activiteitenplan;
 • Sluitende begroting met onderbouwing van de aangegeven kosten. Let op: een begroting op basis van te leveren prestaties;
 • Uittreksel van Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 jaar oud);
 • Laatst opgemaakte statuten danwel oprichtingsacte als u een rechtspersoon bent en niet eerder subsidie aangevraagd heeft;
 • Laatst opgemaakte jaarrekening (met controleverklaring) als u een rechtspersoon bent en niet eerder subsidie heeft aangevraagd;
 • Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring. Bovendien geldt dit voor alle aanvragers, dus ook voor (semi)overheden.

Onvolledige aanvragen worden geweigerd. Wilt u zeker weten dat uw aanvraag volledig is, dien deze dan ruim voor de sluitingsdatum in.

Voorwaarden paragraaf 2.3

Voor paragraaf 2.3 dient een project gericht te zijn op versterken en beschermen van leefgebieden van meerdere soorten zoals genoemd in bijlagen 1 en 2 van het openstellingsbesluit, waarvan minimaal één icoonsoort zoals genoemd in bijlage 1.

Bij deze paragraaf zijn specifieke voorwaarden gesteld aan het plan van aanpak/ activiteitenplan. Deze vindt u onder Artikel 3 van het openstellingsbesluit.

Alle volledig ingediende aanvragen worden gerangschikt volgens Artikel 4 van het openstellingsbesluit. Aanvragen, die minder dan 14 punten scoren, worden geweigerd.

Een link naar het openstellingsbesluit vindt u onder ‘Wet- en regelgeving’.

Contact

Denkt u aan het starten van een project over 1 of meerdere onderwerpen zoals omschreven hierboven bij 1 tot en met 11, neem dan contact op met de provincie Zuid-Holland, via .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt