Groen, subsidieregeling Zuid-Holland 2016 (Srg), subsidie
De subsidieregeling Groen bevat de volgende onderdelen:

2.1 Ganzenrustgebieden;

2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw;

2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;

2.4 Groenparticipatie;

2.5 Betrokkenheid Groen en Natuur;

2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen;

2.7 Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998;

2.8 Innovatieve pilots Groene Cirkels;

2.9 Boerenlandpaden;

2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw;

2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk, waaronder de volgende onderwerpen:

 • waterrecreatie
 • stad-land verbindingen
 • fysieke knelpunten beweegvriendelijke leefomgeving
 • ruiter- en menpaden

Een korte toelichting over de onderwerpen onder 2.11:

 • Waterrecreatie houdt in de ontwikkeling van gastvrij en beleefbaar water, een slim, aantrekkelijk en veilig waternetwerk van hoge kwaliteit en een goede balans tussen waterrecreatie en natuur en milieu;
 • Stad-land verbindingen houdt in de verbetering van de kwaliteit van sportieve en recreatieve stad-land verbindingen en het beter bereikbaar maken van recreatievoorzieningen buiten de stad;
 • Fysieke knelpunten beweegvriendelijke leefomgeving houdt in het oplossen van fysieke knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving ‘bij inwoners om de hoek’ en/of creatie van nog ontbrekende schakels in routes voor wandelen, hardlopen, fietsen en varen of verbetering van deze routes;
 • Ruiter- en menpaden houdt in herstel- en inrichtingsmaatregelen van ruiter- en menpaden ter bevordering van ruiter recreatie en toerisme.

Voor de onderdelen 2.1, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 en deels 2.11 is het mogelijk om in 2020 subsidie aan te vragen. Voor de overige onderdelen is op het moment geen budget beschikbaar gesteld danwel geen openstellingsperiode meer.

Gedeputeerde Staten (GS) besluiten over de verdeling van financiële middelen over de verschillende onderwerpen. Zo kan GS besluiten tot wijziging van bestaande subsidieplafonds of het vaststellen van nieuw subsidieplafonds. Deze besluiten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad en geplaatst op deze website pagina. U wordt daarom geadviseerd om deze website pagina in de gaten te houden wanneer u interesse heeft om subsidie aan te vragen. Voor vragen over de mogelijkheden kunt u ook met ons contact opnemen.

Voorwaarden

Elk onderdeel uit de Srg heeft eigen voorwaarden waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Ook kan een onderwerp een specifiek openstellingsbesluit hebben waar de subsidievoorwaarden in zijn opgenomen.

Raadpleeg voor een overzicht van de voorwaarden de regeling of het betreffende openstellingsbesluit.

Indieningsperiode

Voor onderdeel 2.1 kunt u subsidie aanvragen uiterlijk op 1 december van het lopende kalenderjaar.

Voor de onderdelen 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 en 2.11 onderwerp ruiter- en menpaden kunt u gedurende het gehele kalenderjaar subsidie aanvragen.

Voor onderdeel 2.11 onderwerpen waterrecreatie, stad-land verbindingen en fysieke knelpunten beweegvriendelijke leefomgeving kunt u subsidie aanvragen in de openstellingsperiode die is opgenomen in het betreffende openstellingsbesluit. Tevens handig om te weten:

 • Voor onderdeel 2.1 'Ganzenrustgebieden'vraagt u subsidie aan via het Faunafonds.
 • Voor onderdeel 2.10 'Stimulering maatschappelijke initiatieven'op Duurzame Landbouw bestaat een apart aanvraagformulier. Dit formulier vindt u onder ‘Formulieren’.

Heeft u subsidie aangevraagd via de Uitvoeringsregeling Groen voor het onderdeel 'Onderhoud van Landschapselementen', dan vindt u het verantwoordingsformulier (de eigen verklaring) onder ‘Formulieren’. Het is niet meer mogelijk om voor dit onderdeel subsidie aan te vragen.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de provinciale website op de pagina over subsidies. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ontvangt u een subsidiebeschikking? Dan zijn naast de regels van de specifieke regeling, ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’. Let op: het aanvragen van de benodigde ‘e-herkenning’ kan een maand duren, dus start op tijd.

Voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’. Dit vindt u onder ‘Formulieren’.

De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • Het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende aanvraagformulier;
 • Plan van aanpak/activiteitenplan;
 • Sluitende begroting met onderbouwing van de aangegeven kosten. Let op: een begroting op basis van te leveren prestaties;
 • Uittreksel van Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 jaar oud);
 • Laatst opgemaakte statuten danwel oprichtingsacte als u een rechtspersoon bent en niet eerder subsidie aangevraagd heeft;
 • Laatst opgemaakte jaarrekening (met controleverklaring) als u een rechtspersoon bent en niet eerder subsidie heeft aangevraagd;
 • Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring. Bovendien geldt dit voor alle aanvragers, dus ook voor (semi)overheden.

Onvolledige aanvragen worden niet geaccepteerd. Wilt u zeker weten dat uw aanvraag volledig is, dien deze dan ruim voor de sluitingsdatum in.

Contact

Bent u van plan om subsidie aan te vragen? Neem dan contact met ons op, via .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt