Groen, subsidieregeling Zuid-Holland 2016 (Srg), subsidieDe subsidieregeling Groen bevat de volgende onderdelen:

2.1 Ganzenrustgebieden;

2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw;

2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;

2.5 Betrokkenheid Groen en Natuur;

2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen;

2.7 Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998;

2.8 Innovatieve pilots Groene Cirkels;

2.9 Boerenlandpaden;

2.10 Initiatieven voor Vitale Landbouw;

2.11 Kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk:

 • beweegvriendelijke leefomgeving
 • voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving
 • opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden
 • voucherregeling Zelfdoen
 • programma Groen doet goed
 • waterrecreatie
 • kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden

In 2021 is het voor de onderdelen 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 en 2.11 mogelijk om subsidie aan te vragen.

Voor de overige onderdelen is op het moment geen budget beschikbaar gesteld danwel geen openstellingsperiode meer.

Gedeputeerde Staten (GS) besluiten over de verdeling van financiële middelen over de verschillende onderwerpen. Zo kan GS besluiten tot wijziging van bestaande subsidieplafonds of het vaststellen van nieuw subsidieplafonds. Deze besluiten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad en geplaatst op deze website pagina. U wordt daarom geadviseerd om deze website pagina in de gaten te houden wanneer u interesse heeft om subsidie aan te vragen. Voor vragen over de mogelijkheden kunt u ook met ons contact opnemen.

Voorwaarden

Elk onderdeel uit de Srg heeft eigen voorwaarden waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Ook kan een onderwerp een specifiek openstellingsbesluit hebben waar de subsidievoorwaarden in zijn opgenomen.

Raadpleeg voor een overzicht van de voorwaarden de regeling of het betreffende openstellingsbesluit.

Indieningsperiode

Voor onderdeel 2.1 kunt u subsidie aanvragen uiterlijk op 1 december van het lopende kalenderjaar. Voor dit onderdeel vraagt u subsidie aan via het Faunafonds.

Voor onderdeel 2.3 kunt u subsidie aanvragen vanaf 20 februari tot en met 21 maart 2021. Hiervoor gebruikt u het algemene aanvraagformulier (zie ‘formulieren’ rechts op deze pagina).

Voor de onderdelen 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 en 2.11 (onderwerpen ruiter- en menpaden en waterrecreatie) kunt u gedurende het gehele kalenderjaar subsidie aanvragen. Voor de overige onderdelen onder 2.11 kan subsidie worden aangevraagd in de volgende periodes:

 • beweegvriendelijke leefomgeving: van 7 april tot en met 7 juni 2021;
 • voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving: van 7 april tot en met 7 mei 2021;
 • opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden: 7 april tot en met 25 mei 2021;
 • voucherregeling Zelfdoen: 7 april tot en met 14 mei 2021;
 • programma Groen doet goed: 1 januari tot en met 4 maart 2021;
 • waterrecreatie: tot en met 30 november 2021.

Voor 2.6, 2.7, 2.9 en 2.11 gebruikt u hiervoor het algemene aanvraagformulier. Voor 2.10 gebruikt u een apart aanvraagformulier. Zie ‘formulieren’ rechts op deze pagina.

Heeft u subsidie aangevraagd via de Uitvoeringsregeling Groen voor het onderdeel 'Onderhoud van Landschapselementen', dan vindt u het verantwoordingsformulier (de eigen verklaring) onder ‘Formulieren’. Het is niet meer mogelijk om voor dit onderdeel subsidie aan te vragen.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de provinciale website op de pagina over subsidies. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ontvangt u een subsidiebeschikking? Dan zijn naast de regels van de specifieke regeling, ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’. Let op: het aanvragen van de benodigde ‘e-herkenning’ kan een maand duren, dus start op tijd.

Voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’. Dit vindt u onder ‘Formulieren’.

De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • Het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende aanvraagformulier;
 • Plan van aanpak/activiteitenplan;
 • Sluitende begroting met onderbouwing van de aangegeven kosten. Let op: een begroting op basis van te leveren prestaties;
 • Uittreksel van Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 jaar oud);
 • Laatst opgemaakte statuten danwel oprichtingsacte als u een rechtspersoon bent en niet eerder subsidie aangevraagd heeft;
 • Laatst opgemaakte jaarrekening (met controleverklaring) als u een rechtspersoon bent en niet eerder subsidie heeft aangevraagd;
 • Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring. Bovendien geldt dit voor alle aanvragers, dus ook voor (semi)overheden.

Onvolledige aanvragen worden niet geaccepteerd. Wilt u zeker weten dat uw aanvraag volledig is, dien deze dan ruim voor de sluitingsdatum in.

Contact

Bent u van plan om subsidie aan te vragen? Neem dan contact met ons op, via .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt