Natura 2000Sommige natuur is zo bijzonder en zo kwetsbaar dat de bescherming op Europees niveau geregeld is. Daartoe worden in alle EU-lidstaten beschermde gebieden aangewezen die samen het Natura 2000-netwerk vormen.

Alle Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het NNN omvat ook andere bestaande en geplande natuurgebieden. Het NNN biedt bescherming tegen aantasting van oppervlak en waarborgt de kwaliteit van de aanwezige natuurwaarden. Natura 2000 richt zich specifiek op  bescherming en herstel van de aangewezen Europese doelen (soorten, habitats) en is veel strikter dan de bescherming die het NNN biedt.

Beheerplannen Natura 2000

De door het Rijk aangewezen doelen van een Natura 2000-gebied worden uitgewerkt in een Natura 2000-beheerplan. In het beheerplan staat wat er moet gebeuren om de doelstellingen in het gebied te behalen en wie dat uitvoert. Het beheerplan vormt het uitgangspunt voor handhaving en het toetsingskader voor vergunningverlening.

Alle beheerplannen voor Natura 2000 komen tot stand in samenspraak met belanghebbenden en er wordt voorafgaand aan definitieve vaststelling ook de mogelijk geboden voor inspraak. Hiertoe worden de (ontwerp)beheerplannen een bepaalde periode ter inzage gelegd. Beheerplannen die nu ter inzage liggen, staan rechts op deze pagina.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Het opstellen van de beheerplannen Meijendel & Berkheide, Boezems Kinderdijk en Uiterwaarden Lek is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Kaart Natura 2000-gebieden

Meer informatie over de Zuid-Hollandse Natura 2000-gebieden, zoals natuurdoelen, beheerplannen en contactgegevens, is te vinden in de online kaart onder deze pagina. Op de kaart zijn alle Natura 2000-gebieden weergegeven.

Activiteiten in Natura 2000-gebieden

Voor activiteiten in of in de buurt van een Natura 2000-gebied is vaak een vergunning nodig volgens de Wet natuurbescherming. Meer informatie over vergunningen. De vergunningverlening voor de hele provincie wordt gecoördineerd door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) coördineert de handhaving binnen de Natura 2000-gebieden.