Natuurnetwerk Nederland (NNN)De provincie werkt aan natuur voor nu en later. Natuur in de duinen, de delta en de veenweiden wordt versterkt, beschermd en met elkaar verbonden tot het Natuurnetwerk Nederland in Zuid-Holland. Want grote natuurgebieden zijn beter bestand tegen negatieve invloeden, zoals verdroging of overstromingen. Zo ontstaat er een veilige en aantrekkelijke leefomgeving voor mensen, dieren en planten.

Wat is het Natuurnetwerk Zuid-Holland?

Het Natuurnetwerk verbindt door middel van Natuurschakels:

  • bestaande natuurgebieden (o.a. Natura 2000 gebieden)
  • nieuwe natuur
  • gebieden waar natuur wordt gecombineerd met landbouw (natuur inclusieve landbouw).

De provincie, natuurorganisaties en particuliere grondeigenaren beheren bestaande natuurgebieden. Daarnaast kunnen gebieden waar de grond nog geworven moet worden, natuur wordt aangelegd of waar natuur nog tot ontwikkeling moet komen, deel uitmaken van het Natuurnetwerk.

Verspreid over heel Zuid-Holland werkt de provincie samen met partners aan het realiseren van het natuurnetwerk;

Gerealiseerde natuur;

Te realiseren natuur;

Werk jij mee aan het Natuurnetwerk?

We willen natuurontwikkeling combineren met leefbare dorpen en steden, plattelandseconomie, duurzame landbouw, toename van waterkwaliteit en ontwikkeling van recreatie. De provincie werkt samen met inwoners, mede-overheden, natuur- en terreinbeheerders aan het Natuurnetwerk. Doe jij mee? Neem contact op via

Grondeigenaar? Sluit je aan!

De provincie werkt graag samen met met grondeigenaren en/of agrariërs. De provincie biedt grondeigenaren advies en begeleiding aan. Daarnaast brengen we eigenaren in contact met specialisten zoals ecologen, adviseurs. Zo werken we samen aan nieuwe natuur. Voor meer informatie over zelf natuur realiseren; neem contact met ons op via .

Subsidie aanvragen voor natuur?

Grondeigenaren die hun grond geschikt willen maken voor (agrarisch) natuurbeheer of die hun natuurgrond willen verbeteren kunnen subsidie aanvragen; Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL).

Waar moet natuur aan voldoen?

De provincie wil de natuur binnen het Natuurnetwerk versterken zodat deze van voldoende kwaliteit is en blijft. Dit doen we door bijvoorbeeld bepaalde gebieden te ‘vernatten’ of de bodem geschikt te maken voor bijzonder plantensoorten. Zo blijft de natuur een gezond en aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Hoe meer verschillende plant- en diersoorten (biodiversiteit) hoe sterker de natuur. De biodiversiteit zegt iets over hoeveel planten- en diersoorten voorkomen in een natuurgebied.

Hoe wordt natuur binnen het Natuurnetwerk beheerd?

Grondeigenaren en natuurorganisaties beheren natuur in Zuid-Holland. Bijvoorbeeld agrariërs, verenigingen voor agrarisch landschaps- en natuurbeheer, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollandslandschap.

Hoe wordt het Natuurnetwerk beschermd?

Om de biodiversiteit te behouden beschermt de provincie bijzondere plant- en diersoorten. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming kwetsbare natuur, maar ook plant- en diersoorten die kenmerkend zijn voor Zuid-Holland.

Natura 2000

Natura 2000 gaat over bescherming van bijzondere en kwetsbare natuur. Alle Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Natura 2000 richt zich specifiek op bescherming en herstel van de aangewezen Europese natuurdoelen (plant- en diersoorten en leefgebieden). Deze is strikter dan de bescherming van de overige natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk.

Icoonsoorten

Het leefgebied van kenmerkende plant- en diersoorten Zuid-Holland wordt versterkt en beschermd. De icoonsoorten zijn zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen, insecten en planten die karakteristiek zijn voor Zuid-Holland.

Regels natuurbescherming

Met de Wet natuurbescherming worden bepaalde plant- en diersoorten beschermd. Het is verboden om deze planten- en diersoorten te verstoren of te beschadigen.

Stiltegebieden

In stiltegebieden wordt de stilte beschermd voor mens en dier. Bezoekers kunnen de natuur meer beleven. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid.


Vraag subsidie aan!

Bent u grondeigenaar en wilt u nieuwe natuur realiseren? Bekijk de subsidiemogelijkheden van de subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL).