Handhavingsbesluitenindustrie

Wanneer de inspecteurs bij een BRZO-bedrijf een overtreding van de voorschriften constateren, gaan zij over tot handhaving. Bij geconstateerde overtredingen stuurt de DCMR binnen enkele weken een brief aan het bedrijf. Daarin staat welke overtredingen zijn geconstateerd en op welke termijn deze ongedaan gemaakt moeten zijn. Als bij nacontrole blijkt dat een overtreding niet tijdig ongedaan gemaakt is, volgen sancties volgens de provinciale regels. Zo kan een last onder dwangsom of bestuursdwang worden opgelegd. Een ondernemer ontvangt per brief een aankondiging van sancties. Als het bedrijf het oneens is met de handhavingsbeschikking kan het een bezwaarprocedure starten. Een onafhankelijke commissie onderzoekt dan of de beschikking terecht is opgelegd. De handhavingsbeschikking wordt intussen wel uitgevoerd.

DCMR Milieudienst Rijnmond publiceert alle handhavingsbeschikkingen die zijn opgelegd aan bedrijven. Via de website van DCMR vindt u een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die DCMR namens de provincie heeft opgelegd aan bedrijven waar de provincie bevoegd gezag voor is binnen de regio Rijnmond. In het overzicht staan verzonden handhavingsbeschikkingen,  waarvan het voornemen is deze openbaar te maken. Zolang de bezwaarprocedure loopt wordt de handhavingsbeschikking nog niet gepubliceerd.

Op de site van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kunt u vooralsnog de sancties en bekendmakingen inzien die rondom handhavingsprocedures worden gepubliceerd.