Vragen en antwoordenWat is omgevingsbeleid?

Al het provinciebeleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

Waar bestaat het Omgevingsbeleid uit?

Uit de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en de daarmee samenhangende (uitvoerings)programma’s.

Wat is de relatie tussen de Omgevingswet en het Omgevingsbeleid?

De Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en de programma’s zijn de kerninstrumenten van de Omgevingswet.

Welke aanpak kiest de provincie?

De provincie kiest voor een aanpak in 2 stappen. In de eerste stap wordt al het bestaande beleid samengevoegd tot het Omgevingsbeleid. In de vervolgstap volgt de doorontwikkeling tot de Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd.

Leidt het samenvoegen tot nieuw beleid?

Nee, het gaat alleen om redactionele aanpassingen.

Wat is beleidsneutraal omzetten?

Het huidige beleid wordt samengevoegd zonder dat rechten en plichten veranderen.

Wat zijn de inhoudelijke ambities van het Omgevingsbeleid?

1. Naar een klimaatbestendige delta.
2. Naar een nieuwe economie: the next level.
3. Naar een levendige meerkernige metropool.
4. Energievernieuwing.
5. Best bereikbare provincie.
6. Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Wat is de relatie tussen Omgevingsbeleid en opgavegericht werken?

Het Omgevingsbeleid is een randvoorwaarde voor het integraal werken aan opgaves in Zuid-Holland.

Wanneer is het Omgevingsbeleid klaar?

Na vaststelling in Provinciale Staten is het Omgevingsbeleid altijd klaar, maar nooit af. Straks worden aanpassingen voortdurend en continu doorgevoerd door Provinciale Staten, waarbij uiteraard de wettelijke procedures in acht worden genomen.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld van 2019 naar 2021. Wat betekent dat voor de invoering van het Omgevingsbeleid?

De provincie wil graag zo snel mogelijk het beleid in de basis op orde hebben, zodat de focus kan worden gelegd om opgaven integraal met partners te realiseren.

Zijn er straks met het Omgevingsbeleid ook minder regels?

Ja, want door de samenvoeging van visie en verordening is er minder tekst. Maar ook nee, want het beleid verandert niet.

Welke verordeningen worden allemaal openomen in de Omgevingsverordening?

De volgende 18 verordeningen gaan op in de Omgevingsverordening:
Verordening:
1. Waterverordening Zuid-Holland
2. Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
3. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009
4. Waterverordening Rijnland
5. Waterverordening waterschap Rivierenland
6. Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland (partieel)
7. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Zuid-Holland 2016
8. Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland
9. Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2017
10. Verordening Ruimte 2014
11. Ontgrondingenverordening Zuid-Holland 2014
12. Verordening advisering planschade Zuid-Holland
13. Verordening Provinciaal Planologische Commissie Zuid-Holland 2009
14. Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland
15. Legesverordening Omgevingsrecht Provincie Zuid-Holland 2013
16. Luchthavenverordening Zuid-Holland
17. Vaarwegenverordening Zuid-Holland 2015
18. Wegenverordening Zuid-Holland 2010

Hoe gaat de provincie om met participatie?

In de participatie-kalender vindt u een overzicht van alle participatie activiteiten.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie over omgevingsbeleid?

U kunt een e-mail sturen naar omgevingsbeleid@pzh.nl.