Bodemsanering en beheer



De bodem vormt het fundament onder de Zuid-Hollandse samenleving, waar ook toekomstige generaties gebruik van maken. Daarom stimuleert de provincie de sanering van verontreinigde locaties, zodat deze geschikt worden voor hun toekomstige functies.

In 2009 heeft de provincie met het Rijk, gemeenten en waterschappen een bodemconvenant afgesloten. Volgens dit convenant moet door sanering de bodem lokaal verbeteren. Hoewel dit in Zuid-Holland op een groot aantal locaties inmiddels is gebeurd, zijn er nog locaties waar de kwaliteit in relatie tot het gebruik onvoldoende is en sanering nog moet plaatsvinden. Hierbij kan sprake zijn van spoed vanwege gezondheidsrisico’s (humane spoedlocaties), ecologische risico’s of risico’s bij verspreiding van verontreiniging.

Rol provincie

De provincie vervult bij de reductie van verontreinigingsrisico’s meerdere rollen. Ze is bevoegd gezag voor de beoordeling van plannen en voor beschikkingen, maar ook regisseur en uitvoerder van deze plannen. In opdracht van de provincie nemen de regionale omgevingsdiensten de rol van bevoegd gezag over. Ook de uitvoerende taken worden aan deze diensten overgedragen. Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht en Schiedam zijn zelf verantwoordelijk voor hun bodemsaneringsoperaties.

Bodembeheer (nazorg)

Bij een sanering van bodemverontreiniging hoeft niet altijd alle verontreiniging te worden verwijderd, omdat sanering sinds 2006 functiegericht (rekening houdend met de toekomstige functie) en kosteneffectief moet zijn. Bodembeheer kan dan nodig zijn als restverontreiniging zich via het grondwater kan verspreiden. Hierbij wordt gemeten of folies, damwanden of zuiveringsinstallaties de verspreiding van verontreiniging voldoende tegengaan. Is dit niet het geval, dan moet de verantwoordelijke partij de voorziening aanpassen.

Op de website van het landelijke Bodemloket staat informatie over bodemonderzoek en bodemsanering in Zuid-Holland. Ook laat het loket de locaties zien waar vroeger (bedrijfs)activiteiten zijn geweest. Als de aard van de activiteiten daar aanleiding toe geeft, moet in de toekomst op deze locaties nog bodemonderzoek plaatsvinden.

Ernstige gevallen van bodemverontreiniging moeten worden gemeld bij de regionale omgevingsdiensten, zie onder ‘Loket’ bij Bodem. Daar vindt u ook de benodigde formulieren.

Als de bodem van een bedrijventerrein moet worden gesaneerd, kan in bepaalde gevallen subsidie worden verleend. Dit wordt beschreven op de websites van de regionale uitvoeringsdiensten en onder ‘Loket’ bij Bodemsanering.