Versnellen woningbouwbouwlocatie hijskraan

Nieuwe betaalbare woningen nodig

Als professional bij een gemeente, in de bouw of een kennisinstelling kunt u een concrete bijdrage leveren aan het verlagen van het bestaande woningtekort. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor starters & doorstromers, studenten, arbeidsmigranten en ouderen. De provincie Zuid-Holland wil samen met u maximaal bijdragen om tot 2025 jaarlijks 17.000 woningen te realiseren.

Het tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland vereist versnelling van nieuwbouw. Binnen bestaande bebouwing, in een bereikbare en aantrekkelijke leefomgeving met voldoende voorzieningen. De provincie ondersteunt professionals op verschillende manieren.

Ondersteuning van de provincie voor versnellen woningbouw

Hieronder ziet u onze versnellingsaanpak, hulpmiddelen, subsidies en contactpersonen op een rij. Zo leveren wij maatwerk. Denkt u hiermee uw woningbouwproject te versnellen? Neem contact op met de betreffende adviseur voor meer informatie over de mogelijkheden.

Bekijk de kaarten waar de provincie de woningbouw versnelt.

Onze Versnellingsaanpak

Versnellen van complexe locaties voor woningbouw

Locaties die kansrijk zijn voor grootschalige nieuwbouw brengen vaak complexe uitdagingen met zich mee. Of het nu gaat om beleidskeuzes en verschillende belangen, om transformatie van kantoorlocaties tot gemengd werken en wonen of bereikbaarheid. De provincie werkt met een versnellingsaanpak voor bestuurlijke besluitvorming om met betrokkenen tot doorbraken en uiteindelijke realisatie te komen.

Contact
Raymond Linssen, en Bas Holten,

Versnellen binnen de bouwketen

 • Stimuleren conceptbouw en industrialisatie woningbouw
  De provincie onderzoekt met partijen uit haar netwerk een betere benutting van mogelijkheden van circulair (duurzaam) bouwen. Dit doet zij ook voor flexibele industriële en innovatieve bouwvormen. Zij verbindt deskundigen uit de bouwketen om kennis uit te wisselen. Zo komen nieuwe contacten tot stand. Met andere ideeën om toe te passen op locaties voor versnelde woningbouw.

Contact
Bas Holten,

 • Stimuleren ‘handen in de bouw’
  Het personeelstekort in de woningbouw staat versnelling in de weg. De provincie brengt partijen uit haar netwerk bij elkaar om te zoeken naar mogelijkheden voor vergroting van de instroom. Zowel vanuit WO, HBO en zeker ook het MBO. Kansen liggen in bijvoorbeeld opleiding, stage en werkervaringsplekken.

Contact
Bas Holten,

 • Verbeteren procedures in woningbouwtrajecten
  Eenvoudige procedures in het traject van eerste idee tot daadwerkelijke woningbouw dragen bij aan versnelling. Een Zuid-Hollands voorbeeld is een verbeterd aanvraagproces voor ontheffing van soortenbescherming (Wet Natuurbescherming) bij woningbouwprojecten. Het resultaat is de bescherming van soorten met een vlotter proces met snellere doorlooptijden.

Contact
Ontheffingverlening beschermde soorten: Bas van Berkum, en Pauline van Dijk,

Capaciteit

Inzetten Vliegende Brigade

De Vliegende Brigade helpt gemeenten en andere organisaties bij het versnellen van woningbouwprojecten. De provincie levert snel en gericht externe menskracht voor concrete knelpunten. Denk hierbij aan een ervaren gebiedsontwikkelaar, planeconoom of procesmanager met vastgoedkennis. Maatwerk is de sleutel tot succes. Deze externe capaciteits- en expertisepool komt op aanvraag en met cofinanciering in actie.

Contact
Onno van Eijk, en Wisse Herweijer, en Raymond Linssen,

Financiële middelen

Middelen voor laatste zetje

Soms zijn er nog financiële knelpunten voor een woningbouwproject met sociale huur en/of middenhuur. De provincie Zuid-Holland heeft verschillende subsidieregelingen voor gemeenten waardoor deze projecten met een laatste financieel zetje in uitvoering kunnen.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de  subsidieregelingen:

Aanvragen subsidie Woningbouwimpuls ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie BZK geeft tot en met 2023 €1 miljard subsidie aan gemeenten. Het is een specifieke regeling voor het versnellen van de bouw van betaalbare woningen. Voor de subsidieaanvragen van de Woningbouwimpuls in Zuid-Holland heeft de provincie een coördinerende rol. Als het project aan provinciaal omgevingsbeleid voldoet, kan de provincie een positieve ondersteuningsverklaring afgeven bij het Rijk.

Contact

Marc Soeterbroek,

Onderzoek en Verkenningen

Optimaliseren van plannen voor woningbouw

 • Quickscan ‘Planoptimalisatie’
  De provincie Zuid-Holland ziet een lage dichtheid in veel woningbouwplannen. Optimalisatie van bestaande plannen door efficiënter ruimtegebruik en verscheidenheid in woningtypen, levert gemeenten sneller en meer woningen op. Ook verdichting in bestaand gebied geeft meer bouwmogelijkheden. Laat u inspireren door de Quickscan planoptimalisatie (PDF) of neem contact met ons op.

Contact
Barend Jansen, ba.jansen@pzh.nl

 • Viewer ‘Bestaande parkeerruimte bij nieuwbouw’
  Optimaal gebruikmaken van grond betekent ruimtewinst voor méér woningbouw en/of andere functies. Gemeenten kunnen het aantal ingeplande parkeerplekken van nieuwbouwprojecten verlagen. Circa 50.000 plekken staan namelijk leeg bij naburige kantoren en in garages. Waar die parkeerplekken zijn, ziet u met de viewer 'Bestaande parkeerruimte bij nieuwbouw'.

Contact
Barend Jansen,

 • Onderzoek naar parkeerruimte en parkeernorm
  Gemeenten die hun standaard parkeernorm loslaten, vergroten de haalbaarheid en betaalbaarheid van binnenstedelijke ontwikkelingen. Inspirerende aanknopingspunten leest u bij Parkeren in het gezamenlijk onderzoek van de provincie, gemeenten en het Rijk.

Contact
Barend Jansen,

 • Rapport ‘Bouwen langs de berm’ 
  Gemeenten die creatief kijken naar verkeersruimte, ontdekken mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouw. De provincie assisteert hierbij. Deze handreiking geeft u een aantal opties.

Contact
Barend Jansen,

Inspiratieboekje ‘Woningcorporaties en duurzame mobiliteit’

Corporaties doen ervaring op met gebiedsontwikkeling met een lage parkeernorm. Dit levert én kostenbesparing én meer ruimte op. Zo kunnen er meer betaalbare (huur)woningen komen. Duurzame mobiliteit helpt daarbij. Laat u inspireren door praktijkoplossingen in 'Woningcorporaties en duurzame mobiliteit' (PDF).

Verkenningen naar woningbehoeften in Zuid-Holland

 • Verkenning naar kwantitatieve woningbehoeften in Zuid-Holland
  De provincie maakt met een model een afgewogen inschatting van de verwachte ontwikkeling van het aantal huishoudens. Dit is de basis voor de voorspelling van de gewenste groei van de woningvoorraad. De provincie voorspelt elke 3 jaar de vraag naar woningen. Gemeenten in Zuid-Holland moeten voor het plannen van nieuwe woningen uitgaan van deze verkenning.

Contact
Monique van der Kruijk,

 • Verkenning naar kwalitatieve woningbehoeften in Zuid-Holland
  Elke 3 jaar onderzoekt de provincie de kwalitatieve vraag naar woningen in Zuid-Holland voor nu en de toekomst. Dit helpt gemeenten en de provincie bij het maken en bijstellen van afspraken in regionaal verband over het soort te bouwen woningen. Deze verkenning beschrijft:
  - hoe mensen (willen) wonen
  - welke soorten nieuwe woningen passen bij de woonwensen

Contact
Brenda de Geus,

Data voor woningbouw

Woonbarometer

De provincie brengt jaarlijks de Woonbarometer uit. Hierin ziet u de situatie en ontwikkelingen op de Zuid-Hollandse woningmarkt, met extra aandacht voor de sociale huurmarkt. Deze monitor is een hulpmiddel voor gemeenten en de provincie om bijvoorbeeld afspraken te maken over woningbouw. En om de uitvoering van die afspraken te volgen.

Contact
Brenda de Geus,

Staat van Zuid-Holland

De Staat van Zuid-Holland bevat feiten, cijfers en kaarten. Deze data geven professionals inzicht voor diverse toepassingen voor planning van woningbouw. Voorbeelden van thema’s zijn ruimte, demosignalen, wonen en de woonbarometer.

Demosignalen

Het Demosignaal geeft regelmatig een beeld van belangrijke demografische ontwikkelingen in Zuid-Holland. Deze informatie kan nuttig zijn voor bijvoorbeeld het plannen van woningbouw in de toekomst.

Contact
Monique van der Kruijk,

Woonzorgwijzer

De WoonZorgwijzer is een interactieve kaart. Deze geeft inzicht waar mensen met een bepaalde aandoening wonen, om hoeveel mensen het gaat en welke beperkingen zij mogelijk ervaren. Hiermee kunnen gemeenten bekijken welke impact dat heeft op hun woningbouw programmering. Dit in relatie met het aanbieden van passende zorg en de (bereikbaarheid van) voorzieningen.

Contact
Bas Holten, en Lida Garnier,

Heeft u andere vragen over woningbouw of ruimtelijke ontwikkelingen?

Voor informatie over het provinciale beleid voor woningbouw kunt u terecht bij onze regio-accounthouders Ruimte. Iedere regio heeft een accounthouder met kennis over dat gebied. Dus heeft u vragen over ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaalde gemeente, neem dan contact op met die persoon van de provincie Zuid-Holland. Deze accounthouder kan uw vraag zelf beantwoorden of helpt u aan de juiste contactpersoon.

Contact
Regio-accounthouders Ruimte


Vluchtelingen en vergunninghouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. De provincie ziet hier op toe.