Risicovolle bedrijven
De provincie Zuid-Holland is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan, het toezicht op en indien noodzakelijk de handhaving op de meest risicovolle bedrijven in Zuid-Holland. Dit zijn bedrijven die werken met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Voor deze risicovolle bedrijven zijn speciale richtlijnen vastgelegd in het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Bedrijven die hieraan moeten voldoen worden BRZO-bedrijven genoemd.

Nederland telt ruim 400 BRZO-bedrijven, waarvan er zo’n 120 in Zuid-Holland staan. Voor de taakuitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving, ten aanzien van de BRZO-bedrijven in Nederland zijn er 6 gespecialiseerde omgevingsdiensten. In Zuid-Holland voert de DCMR Milieudienst Rijnmond deze werkzaamheden namens de provincie Zuid-Holland uit.

De provincie wil de omwonenden van BRZO-bedrijven en andere belangstellenden zo goed mogelijk informeren over deze bedrijven, de risico’s die ze met zich mee brengen en over de manier waarop we als provincie vergunningen verleenden, toezicht houden en handhaven. Op deze pagina staat de beschikbare informatie over BRZO-bedrijven.

Actueel overzicht

De interactieve kaart (https://brzoviewer.pzh.nl/) toont de locaties van de ongeveer 120 risicovolle bedrijven. Met de viewer wil de provincie omwonenden en andere belangstellenden nog beter informeren over deze bedrijven. De provincie vindt het belangrijk dat omwonenden de risico’s kennen en de manier waarop de DCMR namens de provincie vergunningen verleent, toezicht houdt en handhaaft.​

Actuele dossiers

Bekijk de actuele dossiers op de website van de DCMR.


Vergunningen

papier

Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) moeten altijd een vergunning van de overheid (in veel gevallen de provincie) hebben voor ze hun activiteiten mogen uitvoeren. In de vergunning staat beschreven wat het bedrijf wel en niet mag. De provincie houdt daar toezicht op en handhaaft indien nodig.

Toezicht op BRZO-bedrijven

geluidmeting

Veiligheid is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. De overheid ziet daar op toe. De BRZO- bedrijven worden tenminste jaarlijks geïnspecteerd. De inspectieteams werken volgens meerjarenprogramma's. Bij iedere inspectie inspecteert men andere onderwerpen, bijvoorbeeld brandveiligheid, onderhoud van de installaties, explosieveiligheid.

Handhavingsbesluiten

Handhavingsbesluiten

Wanneer de inspecteurs bij een BRZO-bedrijf een overtreding van de voorschriften constateren, gaan zij over tot handhaving.

Ongewone voorvallen

Ongewone-voorvallen

Bedrijven die met risicovolle stoffen werken moeten ongewone voorvallen waarbij mogelijk inzet van hulpdiensten nodig is melden via de zogenoemde CIN melding (Centraal Incidenten Nummer).

Emissie gegevens

emissie

Volgens het Europese verdrag van Aarhus moeten milieugegevens openbaar zijn. Het Europese Pollutant Release and Transfer Register protocol (PRTR) regelt het opzetten van openbare registers met milieugegevens.

Risicokaart

Risicokaart-deel

De risicokaart is een online kaart met informatie over risico’s in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-tankstation.

Ruimtelijke plannen

ruimtelijke-plannen.nl

In de ruimtelijke plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening voor een specifiek gebied. In elk bestemmingsplan is opgenomen wat de status is van het plan en wanneer het in werking is getreden.

Kennisgevingen en bekendmakingen

Overheid.nl

Wanneer de provincie een aanvraag voor een vergunning ontvangt, of wanneer de provincie een vergunning verleent, wordt dit via een bekendmaking gecommuniceerd.