Samen werken aan bereikbaarheidWe hebben als provincie de ambitie dat Zuid-Holland de best bereikbare provincie is, ook per fiets. Daarom stimuleren we het gebruik van de fiets; hoe maken we het aantrekkelijk om (een deel van) de reis per fiets af te leggen? Concreet betekent dit dat we fietsnetwerken willen verbeteren, het makkelijker willen maken om over te stappen van auto of OV op de fiets en dat we innovatieve fietsprojecten willen ontwikkelen.

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen. Daarom zijn we benieuwd naar de ideeën van professionals, belangenorganisaties of inwoners. En via subsidies ondersteunen we bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen bij het realiseren van fietsprojecten.

Denk mee!

Heeft u een idee dat bijdraagt aan het behalen van onze doelstellingen, of ziet u een knelpunt waarvan u denkt: dat kan slimmer, beter of veiliger? Laat het ons weten!

Subsidies aanvragen

De provincie kan helpen om fietsprojecten die bijdragen aan onze doelstellingen te realiseren. Dit doen we door het beschikbaar stellen van subsidies binnen het kader van de Subsidieregeling Mobiliteit.

Als u subsidie wilt aanvragen is het goed het volgende te weten:

 • Een subsidie wordt alleen beschikbaar gesteld aan decentrale overheden.
 • De subsidieaanvraag moet zijn ingediend voordat de werkzaamheden plaatsvinden.
 • U kunt een subsidie aanvragen voor de voorbereidingsfase en/of de uitvoering.
 • De provincie draagt maximaal 50% van de totale projectkosten bij.
 • Afrekening vindt plaats naar rato op basis van werkelijk gemaakte kosten, binnen het gestelde maximum subsidiebedrag.

Het traject om een subsidie aan te vragen ziet er als volgt uit:

 • Wij adviseren u voorafgaand aan de formele subsidieaanvraag de aanvraag met ons voor te bespreken. Dit draagt bij aan een vlotte afhandeling van uw aanvraag. Neemt u hiervoor contact met ons op.
 • De formulieren die u nodig heeft voor uw aanvraag, vindt u in het Loket onder Subsidies bij Fietsprojecten.
 • Wanneer uw aanvraag bij ons binnen is, krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van de Subsidieregeling Mobiliteit.
 • U ontvangt schriftelijk bericht (beschikking) op uw aanvraag
 • De doorlooptijd van een subsidieaanvraag tot beschikking is ongeveer 3 maanden.
 • Bij toekenning van de subsidie staat in de brief vermeld hoe u tussentijds en bij afronding van het project moet rapporteren over de voortgang en de besteding van de subsidie.