Brugopeningen en bedientijdenWaar staan de bedientijden? Waar kan ik zien welke brug op welk tijdstip open is?

Informatie over de vaarwegen en de bedientijden van bruggen en sluizen van de provincie Zuid-Holland vind je via VarenZH: http://www.varenzh.nl/. Deze informatie is ook per app beschikbaar: Android en Apple.

Actuele openingstijden zijn ook  te vinden op:

Brugopeningen en bedientijden

De provincie kiest ervoor om bruggen centraal te bedienen. De schepen kunnen dan op een vaartraject worden gevolgd en de bediening van de bruggen kan op elkaar worden afgestemd. Weggebruikers profiteren zo van kortere wachttijden en scheepvaartverkeer van een betere doorstroming. De bediening verloopt volgens een vast protocol voor de maximale veiligheid.

De bediencentrales De Waard en Leidschendam bedienen de bruggen en sluizen ten westen van de lijn Alphen aan den Rijn - Rotterdam. Bediencentrale Steekterpoort bedient bruggen en sluizen in gemeente Alphen aan den Rijn en ten oosten van de lijn Alphen aan den Rijn - Rotterdam.

Zomerbediening

Sluis

Bedientijden

BC Leidschendam

maandag 06.00 uur tot vrijdag 22.00 uur

zaterdag: 09.00 tot 19.00 uur

zon- en feestdagen: 09.00 tot 19.00 uur

Sluis Leidschendam
en BC De Waard

maandag t/m vrijdag: 06.00 tot 22.00 uur
zaterdag: 09.00 tot 19.00 uur
zon- en feestdagen: 09.00 tot 19.00 uur

Sluis Vianen en
BC Gorinchem

maandag t/m vrijdag: 06.00 tot 22.00 uur
zaterdag: 08.00 tot 19.00 uur
zon- en feestdagen: 08.00 tot 19.00 uur

BC Steekterpoort

maandag 06.00 uur tot vrijdag 22.00 uur
zaterdag: 06.00 tot 21.00 uur
zon- en feestdagen: 08.00 tot 21.00 uur

Julianasluis

maandag 05.00 uur tot vrijdag 22.00 uur
zaterdag: 05.00 tot 21.30 uur
zon- en feestdagen: 08.00 tot 21.30 uur

Brugopeningen in de spits

De provincie opent in de spits de brug alleen voor de beroepsvaart. De provincie probeert hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken, door de scheepvaart te clusteren. De brug hoeft daardoor minder vaak open. Helaas kunnen we niet voorkomen dat de brug soms in de spits open moet.

Waarom zijn bruggen open in de spits?

Wanneer we wel/geen brugopeningen in de spits uitvoeren hangt af in welke weg en vaarweg de brug ligt en hoe het verkeersaanbod rond de brug is. Vanuit doorstroming, veiligheid en milieu heeft de provincie regelmatig onderzoek laten uitvoeren wat de juiste keuzes per brug zijn. Zo voeren we maatwerk per brug, weg en vaarweg uit.

Een aantal vaarwegen zijn een belangrijk vervoersalternatief voor de drukke wegen in Zuid-Holland. Vervoer over water draagt bij om de negatieve effecten van vervoer over de weg in bepaalde gebieden te beperken. Schepen worden vanuit de bedieningscentrales van Zuid-Holland begeleid over een heel vaarwegnetwerk. Om ervoor te zorgen dat zij vlot en veilig kunnen varen worden er keuzes gemaakt waar schepen wel en niet moeten wachten tijdens hun reis. Zo moeten schepen bijvoorbeeld altijd rekening houden met de draaitijden van spoorbruggen en van een aantal bruggen.

Alle combinaties bij elkaar maken dat we bij de afweging van een spitsuursluiting ook altijd meewegen wat de reistijdtoename van een schip is op het totale tracé.

Wat zijn spitstijden?

06.45 – 09.30 en van 16.30 – 18.00. Let op: voor De Waard geldt 06.45 - 09.30 en 16.00 - 18.00 uur.

Welke bruggen worden niet / of beperkt bediend in de spits?

Tijdens spitstijden halfuursbediening voor de beroepsvaart (06.45 – 09.30 en van 16.30 – 18.00) en geen bediening recreatievaart.

Let op: voor De Waard geldt 06.45 - 09.30 en van 16.00 - 18.00 uur.

Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod, kwartierbediening voor recreatievaart.

Openingstijden bruggen
Brug Beroepsvaart Recreatievaart
Kruithuisbrug spitssluiting spitssluiting
Hoornbrug spitssluiting spitssluiting
Geestbrug spitssluiting spitssluiting
Trekvlietbrug Op aanvraag 24 uur van tevoren / alleen buiten spits Op aanvraag 24 uur van tevoren / alleen buiten spits
Lammebrug 1x per half uur spitssluiting
Julius Caesarbrug 1x per half uur spitssluiting
Wilhelminabrug 1x per half uur spitssluiting
Leiderdorpsebrug 1x per half uur spitssluiting
Rhijnvreugdbrug 1x per half uur spitssluiting
Koudekerksebrug 1x per half uur spitssluiting
Spanjaardsbrug 1x per half uur spitssluiting
Zijlbrug 1x per half uur spitssluiting
Steekterbrug spitssluiting spitssluiting
Concordiabrug spitssluiting spitssluiting
Sluis Leidschendam niet Spitsluiting Ma-Vrij 16.30-18.30 uur
Bruggen Gouwe niet Recreatievaart mag in de spits meevaren indien brug voor beroepsvaart wordt bediend.

Als de brug niet op deze lijst staat gaat de brug open als er aanbod is van scheepvaart. Dit geldt ook voor de recreatievaart.

De recreatievaart mag wel meeliften als de brug voor de beroepsvaart opengaat.

Veilig varen op de Gouwe

De Gouwe is de drukst bevaren vaarweg van Zuid Holland.
De Gouwe heeft bruggen en hefbruggen die dicht op elkaar liggen en is op sommige plekken smal. Deze vaarweg is een onderdeel van de Staande Mast route. Dat alles maakt dat de vaarweggebruiker extra alert moet zijn op de Gouwe. Om vlot en veilig te kunnen varen is het raadzaam om kennis te maken met de kenmerken van de vaarweg en de geldende regels.

Lammebrug

We krijgen regelmatig meldingen over de files voor de Lammebrug. De Lammebrug ligt in de N206, die behalve een belangrijke regionale verbinding, een van de belangrijkste invalswegen van Leiden is. Het Lammeschansplein, dat direct achter de brug ligt, is daarmee een zeer druk knooppunt en de capaciteit van dit verkeersplein schiet te kort.

De provincie Zuid-Holland heeft afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd naar de invloed van de brugopeningen op de filevorming rond het Lammeschansplein. Hieruit kwam naar voren dat een brugopening geen meetbare invloed heeft op de filevorming. Een brugopening kan de filevorming wel verergeren. De verkeersregelinstallatie (VRI) op het Lammeschansplein is gekoppeld met de brug waarbij de verkeersafwikkeling op het plein tijdens een opening wordt aangepast zodat de richtingen die niet over de brug gaan meer groentijd krijgen. De beperkte capaciteit van het plein wordt hiermee optimaal benut. Hierdoor is per saldo bij grote drukte de invloed van een brugopening te verwaarlozen en is een volledige spitsuursluiting voor de scheepvaart niet zinvol.

N.a.v. het onderzoek is een openingsprocedure vastgesteld voor de spitsperiode (06.45-09.30 u en 16.00-18.00 u):

  • maximaal 1 opening per half uur voor maximaal 2 beroepsschepen varende in de zelfde richting.
  • voor recreatievaart geen openingen. De recreatievaart mag wel meeliften tijdens de opening  voor beroepsvaart.

De filevorming op de N206 wordt dus niet veroorzaakt door brugopeningen maar door de beperkte capaciteit van de weg en in het bijzonder het Lammeschansplein. De Lammebrug is daarbij te smal om een weg met een grotere capaciteit (meer rijbanen) te kunnen herbergen. De oplossing voor dit probleem moet gevonden worden in de aanleg van de RijnlandRoute.

Lammebrug minder vaak open

De Europaweg wordt verbreed naar 2x 2 rijbanen. De Lammebrug wordt verbreed en circa 2 meter hoger, zodat de brug minder vaak open hoeft. Met name in de spits leidt dit tot minder hinder en kan het verkeer beter doorstromen.

Een spitsuursluiting voor de scheepvaart levert geen meetbare voordelen op voor het wegverkeer maar heeft wel invloed op de economische bruikbaarheid van de vaarweg.