Achtergrondinformatie
Landbouwverkeer

De weg wordt geschikt gemaakt voor zwaar verkeer, mede op verzoek van ondernemers aan de N468. In overleg met de toekomstig beheerder wordt bepaald of een ontheffing voor dit traject noodzakelijk blijft. Dit is om overig zwaar verkeer te ontmoedigen.

Waterkering

De N468 heeft naast de functie van weg ook een waterkerende functie. De waterkering moet over een lengte van ruim 2,5 kilometer aan de polderzijde worden versterkt in verband met waterveiligheid. De veendijk waarop de weg ligt, wordt verhoogd en de stabiliteit wordt verbeterd.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de percelen langs de N468 is een belangrijk aandachtspunt in dit project. Ter voorbereiding van de uitvoering wordt in afstemming met de omgeving, nood- en hulpdiensten, vervoersmaatschappijen en andere belanghebbenden onderzocht hoe het gebied bereikbaar blijft tijdens de uitvoering.

Ontheffing 40 ton

Provincie, waterschap en gemeente hebben onderzocht welke delen van de N468 een tijdelijk ontheffing kunnen krijgen voor de huidige aslastbeperking van 40 ton. Hiervoor zijn een aantal locaties geschikt bevonden. Voor een aantal ongeschikte delen is in 2020 is nog aanvullend onderzoek gedaan. De stabiliteit van deze delen blijkt dusdanig onveilig dat het niet verantwoord is om 40 ton op deze locaties toe te staan.

Wat is de stand van zaken van het project?

  • Vanaf 2016 is gestart met het maken van een voorlopig ontwerp voor de dijk en de weginrichting. Ook zijn in deze periode veel onderzoeken en berekeningen uitgevoerd.
  • Medio 2018 zijn er gesprekken gevoerd met omwonenden, bedrijven en belangenverenigingen. Naar aanleiding van de gesprekken en informatiebijeenkomsten is eind 2018 het voorontwerp afgerond.
  • In 2019 is de samenwerking voor dit project tussen de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Midden-Delfland bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Er zijn afspraken gemaakt over financiën, techniek en beheer. Ook zijn in 2019 aanvullende onderzoeken uitgevoerd voor o.a. archeologie en bodem.
  • In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor het definitieve ontwerp met o.a. de verkenning van een nieuwe plek voor kabels en leidingen, aanvullend vleermuizenonderzoek en monitoringsonderzoek. Het monitoringsonderzoek loopt tot aan de uitvoering om invloed van de werkzaamheden op de omgeving te monitoren. Voor het opstellen van een integraal definitief ontwerp gaat een ingenieursbureau in het najaar van 2020 ondersteunde werkzaamheden verrichten. De aanbesteding voor deze diensten start in juni 2020.