Beslissing op bezwaar SITA Recycling Services West BV d.d. 17 november 2016 tegen besluit 11 oktober 2016 tot invordering dwangsommen wegens het veroorzaken van geurhinder

Datum besluit: 10 april 2017


Gedeputeerde Staten hebben de bezwaren van 17 november 2016 van het bedrijf SITA Recycling Services West BV tegen de invordering van twee verbeurde dwangsommen wegens het veroorzaken van geurhinder ongegrond verklaard. Dit is overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie. Volgens de vergunningsvoorschriften en de last onder dwangsom mag buiten het terrein van het bedrijf geen geur(hinder) aanwezig zijn, die afkomstig is van het bedrijf. Het invorderingsbesluit blijft daarom ongewijzigd in stand.

Type besluit: GS-vergadering